InformacieSKA.sk

Výsledky vyzvanej súťaže na Cvernovku v Bratislave

Redakcia05.12.2016Súťaže
Výsledky vyzvanej súťaže na Cvernovku v Bratislave

Vyzvaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Cvernovka má víťazov. Desať renomovaných architektonických štúdií v súťaž hľadalo návrh výstavby a prestavby už založenej zóny bývalého areálu podniku ľahkého priemyslu Bratislavskej cvernovej továrne (BCT) v Bratislave-Ružinove a jej dobudovanie v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava. Víťazmi sa stali architekti z bratislavského ateliéru Compass Architekti, s.r.o. Vyhlasovateľ YIT očakáva, že výsledkom súťaže bude nová atraktívna mestská zóna, ktorá by optimálne doplnila nové rozvíjajúce sa územie východného centra Bratislavy. Účelom tejto súťaže návrhov bol výber najlepšieho ideového urbanisticko-architektonického návrhu a spracovateľa urbanisticko-architektonickej štúdie zóny. Súťažné podmienky boli konzultované a overené Slovenskou komorou architektov. Kompletné víťazné súťažné návrhy nájdete v prílohách, všetky súťažné návrhy nájdete na stránke vyhlasovateľa a naživo si ich budete môcť pozrieť od 20. februára do 10. marca 2017 v priestoroch Fakulty architektúry STU Bratislava. 

Porota rozhodovala v zložení:

 • Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík 
 • Ing. Dušan Pekár 
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč 
 • doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 • Ing. arch. Jela Plencnerová 
 • Igor Marko MA ARCH ARB 
 • Ing. arch. Radek Pšenička 
 • Ing. Stanislava Paulíková 
 • Ing. arch. Tomáš Baník

Porota rozhodla o víťazoch nasledovne (celé súťažné panely nájdete v prílohách):

1. miesto: COMPASS, s.r.o., autorský kolektív:  Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Marcel Vadík

Odborne zrelý autorský kolektív predložil vyvážený súťažný návrh, ktorý predstavuje najlepšiu urbanistickú kvalitu v súťaži. Očakávaná bloková zástavba ponúka kvalitu pre život rezidentov, delenie verejných a poloverejných plôch. Riešenie zástavby je difúzne k všetkým okolitým štruktúram, námestie zvýrazňuje dominantu bývalej Bratislavskej Cvernovej továrne tzv. Pradiarne. Autori, ktorí dobre poznajú rozvojové tendencie Bratislavy, reagujú na dopravu v Košickej ulici minimalizáciou a neprejazdnosťou obslužných komunikácií v území. Kompexný pohľad etapizácie vrátane riešenia statickej dopravy nad ustálenou hladinou podzemnej vody je vyhlasovateľom hľadané riešenie. V návrhu sú dôsledne riešené svetlotechnické podmienky v území. Pôdorysne uhladený urbanistický koncept je v protiklade s hmotovou skladbou jednotlivých budov, sekcií s výraznou výškovou profiláciou, ktorá rešpektuje svetlotechnické požiadavky. Napriek tomu predložené vizualizácie z pohľadu bežného pozorovateľa prinášajú predstavu zaujímavých, členitých mikrourbánnych priestorov. Štúdijné spracovanie architektúr vybraných objektov nijako nezaostáva za celkovou predloženou kvalitou návrhu.

1. miesto: COMPASS, s.r.o. Autorský kolektív: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Marcel Vadík

 

 

2. miesto: A69 – architekti s.r.o., autorský kolektív: Boris Radčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig; spoluautori: Tereza Kupková, Lukáš Komín, Tomáš Koňařík, Pavla Enochová

Ide o v súťaži jedinečný urbanistický názor podčiarkujúci členenie, diverzifikáciu priestorov a názorov. Idea záhradného mesta s profiláciou jednotlivých domov, námestí a dvorov vždy prekvapí rôznorodosťou, intimitou a funkčnou odlišnosťou. Koncept je modernou paralelou historických štruktúr európskych stredovekých miest. Ide o otvorený peší areál s prirodzenou asimiláciou NKP Továreň. Prepojovacia lávka do nákupného móla AS Mlynské Nivy je výhodou. Naopak vylúčenie ukľudnenej dopravy aspoň v niektorých častiach chýba. Bytové domy nevychádzajú z merítka okolitej zástavby. Predstavujú architektonicky rôznorodé objekty, vytvárajúce naoko chaotický ale rovnorodý smerovo neutrálny urbánny priestor. Zložitosť interakcií však predstavuje riziko riešenia podmienok v území. Obzvlášť kritickým sa javí zvládnutie svetlotehnických požiadaviek. Návrh nepočíta s výraznou výškovou hmotou. Osadenie bytového domu oproti vjazdu a výjazdu autobusov nepovažujeme za šťastné riešenie. Autori predložili ucelený pohľad na etapizáciu stavieb v spojitosti s podzemnými garážovými domami.

2. miesto: A69 – architekti s.r.o., autorský kolektív: Boris Radčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig; spoluautori: Tereza Kupková, Lukáš Komín, Tomáš Koňařík, Pavla Enochová

 

 

3. miesto: GUTGUT, s.r.o., autorský kolektív: Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Števo Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana Benkova, Ing. arch. Matej Honč,  Ing. arch. Alan Prekop, Ing. arch.Simona Tóthová, Ing. arch.Hana Laššová,  Ing. arch. Martin Kvitkovský, Ing. arch. Dávid Alena, Ing.arch. Michal Marcinov, Ing.arch. Nina Bartošová, Mgr. PhD Pavel Šuška

Urbanistická koncepcia návrhu je logickou analógiou overenej štruktúry “500 bytov”. Ide o klasickú blokovú zástavbu veľmi striedmeho, racionálneho tvarovania. Tvarová jednoduchosť je v protiklade s členením priestorov, funkčnou diverzifikáciou, sociálnou rôznorodosťou a tak návrh pôsobí chudobne a neprináša nadšenie. Predkladaná je dominancia pohybu obyvateľstva v S-J smere, ako prevzatie formálnych rysov okolitých zástavieb a snaha oddeliť sa od móla AS Mlynské Nivy.

3. miesto: GUTGUT, s.r.o., autorský kolektív: Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Števo Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana Benkova, Ing. arch. Matej Honč, Ing. arch. Alan Prekop, Ing. arch.Simona Tóthová, Ing. arch.Hana Laššová, Ing. arch. Martin Kvitkovský, Ing. arch. Dávid Alena, Ing.arch. Michal Marcinov, Ing.arch. Nina Bartošová, Mgr. PhD Pavel Šuška

 

 

Odmena: CHYBIK-KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, s.r.o., autorský kolektív: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban; spoluatori: Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Thomas Julian Ivanov, Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. arch. Adam Jung, Ing. arch. Zuzana Pelikánová, Ing. arch. Jan Stolek, Bc. Iva Mrázková

Vyhlasovateľ súťaže sa rozhodol udeliť odmenu za nadšenie autorského tímu podporené príbehom pamäte historickej profilácie územia, ktoré prinieslo nevšedné riešenie. BCT bola akýmsi ostrovom v priestore mestskej časti Bratislava – Ružinov, akýsi „superblok“, ktorý sa v novom návrhu vyznačuje členitosťou, rôznorodosťou priestorov a funkcií. Autori nadväzujú na pôvodné hmoty, stavebné prvky a tvaroslovie.

Odmena: CHYBIK-KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, s.r.o., autorský kolektív: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban; spoluatori: Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Thomas Julian Ivanov, Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. arch. Adam Jung, Ing. arch. Zuzana Pelikánová, Ing. arch. Jan Stolek, Bc. Iva Mrázková

Všetky súťažné návrhy sú zverejnené na www.novabct.sk.

 

 1. 1m1.jpg 1. miesto: COMPASS, s.r.o. Autorský kolektív: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Marcel Vadík (731 KB)
 2. 1m2.jpg 1. miesto: COMPASS, s.r.o. Autorský kolektív: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Marcel Vadík (980 KB)
 3. 1m3.jpg 1. miesto: COMPASS, s.r.o. Autorský kolektív: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Marcel Vadík (1308 KB)
 4. 2m1.jpg 2. miesto: A69 – architekti s.r.o., autorský kolektív: Boris Radčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, spoluautori: Tereza Kupková, Lukáš Komín, Tomáš Koňařík, Pavla Enochová (1242 KB)
 5. 2m2.jpg 2. miesto: A69 – architekti s.r.o., autorský kolektív: Boris Radčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, spoluautori: Tereza Kupková, Lukáš Komín, Tomáš Koňařík, Pavla Enochová (973 KB)
 6. 2m3.jpg 2. miesto: A69 – architekti s.r.o., autorský kolektív: Boris Radčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, spoluautori: Tereza Kupková, Lukáš Komín, Tomáš Koňařík, Pavla Enochová (841 KB)
 7. 3m1.jpg 3. miesto: GUTGUT, s.r.o., autorský kolektív: Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Števo Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana Benkova, Ing. arch. Matej Honč, Ing. arch. Alan Prekop, Ing. arch.Simona Tóthová, Ing. (1318 KB)
 8. 3m2.jpg 3. miesto: GUTGUT, s.r.o., autorský kolektív: Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Števo Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana Benkova, Ing. arch. Matej Honč, Ing. arch. Alan Prekop, Ing. arch.Simona Tóthová, Ing. (1325 KB)
 9. 3m3.jpg 3. miesto: GUTGUT, s.r.o., autorský kolektív: Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Števo Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana Benkova, Ing. arch. Matej Honč, Ing. arch. Alan Prekop, Ing. arch.Simona Tóthová, Ing. (1022 KB)
 10. o1.jpg Odmena: CHYBIK-KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, s.r.o., autorský kolektív: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban; spoluatori: Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Thomas Julian Ivanov, Ing. arch. (914 KB)
 11. o2.jpg Odmena: CHYBIK-KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, s.r.o., autorský kolektív: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban; spoluatori: Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Thomas Julian Ivanov, Ing. arch. (937 KB)
 12. o3.jpg Odmena: CHYBIK-KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, s.r.o., autorský kolektív: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban; spoluatori: Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Thomas Julian Ivanov, Ing. arch. (953 KB)