InformacieSKA.sk

Výsledky súťaže na obnovu parku v Trnave

Úrad SKA22.11.2016Súťaže
Výsledky súťaže na obnovu parku v Trnave

2. cena (1 800 eur): Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Veronika Vaculová

 

2. cena (1 800 eur): Ing. Tamara Reháčková, PhD., Ing. Miriam Heinrichová, PhD., Ing. Ivan Stankoci, PhD.

2. cena (1 800 eur): Ing. Tamara Reháčková, PhD., Ing. Miriam Heinrichová, PhD., Ing. Ivan Stankoci, PhD.

 

Mesto Trnava vyhlásilo v októbri 2016 výsledky súťaže návrhov Obnova Ružového parku v Trnave. Predmetom tejto verejnej anonymnej kombinovanej urbanisticko-architektonickej a krajinársku súťaže bolo získať najlepší návrh komplexnej obnovy Ružového parku tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu urbanisticko-architektonického a krajinárskeho riešenia. Park sa nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava. 

Cieľom návrhu obnovy Ružového parku bolo skĺbiť dve výrazové slohové etapy, a to barokovú pri jestvujúcom objekte Kalokagatie s ostatnou ranomodernistickou časťou parku a bezprostredným okolím toku Trnávky. Priestor parku bolo potrebné plynule nadviazať na verejný priestor Námestia SNP, ktorý je v zmysle platného Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava zaradený z hľadiska obnovy medzi mestské priestory reprezentačného charakteru s vysokou mierou zachovanej historickej štruktúry.

Ocenené a odmenené návrhy 

Prvá cena nebola udelená, vyhlasovateľ udelil dve ceny ex aequo, tretiu cenu a dve odmeny.

2. cena (1 800 eur): Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Veronika Vaculová

Z hodnotenia poroty: Návrh dobre zohľadňuje požiadavky kladené vyhlasovateľom v súťažných podmienkach a rešpektuje prelínanie jednotlivých slohových typov územia parku do jednotného celku. Veľmi citlivo a prirodzene prepája riešené územie s kontaktným územím Námestia SNP.  Záhrada Kalokagatie (Emmerova vila) je riešená v náznaku ako baroková záhrada tak, aby mohla byť využívaná multifunkčne pre rozličné podujatia a výstavy. Prínosom riešenia je vytvorenie jednoduchej  pobytovej piknikovej lúky južne od objektu bývalej Emmerovej vily. Návrh vhodne oživuje členitosť koryta rieky Trnávka zvlnením a zúžením prietoku a tým zlepšením jej prietokových pomerov a zároveň výsadbou vegetácie. Ideový návrh je riešený tak, že je schopný reagovať na ďalšie požiadavky vyhlasovateľa a je možné ho ďalej kreovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Vytvára tak základný rámec na možnosť dopracovania do ďalších stupňov projektovej dokumentácie. V návrhu je potrebné viacej upresniť  detaily riešenia plochy parteru s rozáriom, využiť aj zdvihnutie výsadby ruží  formou pergol. Treba aj doriešiť prirodzené a veľmi využívané pešie prepojenie Streleckej ulice s parkom pri severozápadnom nároží objektu Kalokagatie (Emmerova vila). Ďalej by bolo vhodné mierne upraviť  polohy lávok tak, aby obe ústili do priestoru záhrady knižnice v jej krajných polohách s možnosťou využívania aj pre uvažovanú dostavbu občianskej vybavenosti v bytovom dome na Rázusovej ulici.       

2. cena (1 800 eur): Ing. Tamara Reháčková, PhD., Ing. Miriam Heinrichová, PhD., Ing. Ivan Stankoci, PhD.

Z hodnotenia poroty: Návrh dobre zohľadňuje požiadavky kladené vyhlasovateľom v súťažných podmienkach a rešpektuje prelínanie jednotlivých slohových typov územia parku do jednotného celku. Navyše vkladá výrazne do návrhu, ako to pomenováva, „štvrtú vrstvu“, ktorá reprezentuje súčasnú modernú architektúru. Porota vyzdvihla riešenie rannomodernistickej úpravy parku aj vo forme oporných múrikov a pergol, čím získa výsadba ruží v tejto časti parku dominantný charakter. Zaujímavo a prínosne je riešená aj časť sprístupnenia toku Trnavky a premostenie vo forme plató s riešením využitia pobytovej časti aj v úrovni koryta toku. Návrh podčiarkol ten fakt, že priestor Námestia SNP je potrebné otvoriť pohľadovo a prepojiť s priestorom parku. Nástupný priestor chápe skôr ako súčasť námestia s vytvorením priehľadu na jestvujúce pôvodné zábradlie toku pri objekte knižnice. Ideový návrh je riešený tak, že je schopný reagovať na ďalšie požiadavky vyhlasovateľa a je možné ho kreovať  v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Vytvára tak základný rámec na možnosť dopracovania do ďalších stupňov projektovej dokumentácie. V návrhu je potrebné zredukovať počet navrhnutých prvkov a zjednodušiť tvaroslovie v štvrtej vrstve (budúcnosť) predloženého návrhu, s dôrazom hlavne na zjednodušenie plochy v južnej časti  riešeného územia a priľahlom brehu Trnávky a potenciálnym vytvorením možnosti premostenia a napojenia uvažovanej občianskej vybavenosti bytového domu na Rázusovej ulici. 

3. cena (1 000 eur): Dr. Ing. Peter Demčko, Bc. Viera Tipulová, Bc. Alica Polakovičová

Z hodnotenia poroty: Návrh dobre zohľadňuje funkčné požiadavky kladené vyhlasovateľom v súťažných podmienkach a rešpektuje prelínanie jednotlivých slohových typov územia parku do jednotného celku. Návrh vytvára dve silné kompozičné osi v prepojení na druhú stranu brehu toku Trnávka, južná je formálna, delí zbytočne kompaktnú plochu zelene na dve časti. Typ náznaku barokovej záhrady má okrem okrasnej aj úžitkovú funkciu, ktorá by limitovala jej budúce funkčné využitie. V kontakte s južným vymedzením barokovej záhrady je zbytočne vložená pešia komunikácia, ktorá prepája  územie s východnou stranou parku a tak ešte viacej člení plochu parku. Ako nedostatok riešenia je možné označiť aj predimenzované a monotónne riešenie prístupu k toku.

Odmena  (500 eur): Ing. Anna Dobrucká, Ing. Zdenka Rosincová

Návrh splnil  súťažné podmienky z hľadiska funkčného využitia, je ale  predimenzovaný z hľadiska počtu prvkov - dominánt, čím sa vytvára neucelenosť  riešeného územia. Stráca sa tým hlavný akcent riešenia. Celkovo návrh prekračuje rámec únosnosti územia. Ako príklad je možné uviesť rozsah výsadby ružových záhonov, kompozíciu vzrastlých stromov ako aj počet navrhnutých lávok cez Trnávku. Napriek týmto nedostatkom riešenia porota sa rozhodla odmeniť návrh za invenčné zaradenie historických odkazov regiónu a výtvarných detailov do návrhu.

Odmena  (400 eur): Ing. Andrea Líšková, Ing.arch. Simona Belicová, Bc. Lukáš Kopiar

Návrh splnil súťažné podmienky. Dispozícia barokovej záhrady ale nezodpovedá charakteru barokového výrazu. V návrhu absentuje riešenie zodpovedajúceho napojenia na Námestie SNP.  Súťažiaci takisto vôbec neriešili ranomodernistické stvárnenie severnej časti parku, návrh viac-menej v tejto časti preberá riešenie jestvujúcich peších trás. V kontakte s južným vymedzením barokovej záhrady je zbytočne vložená pešia komunikácia, ktorá prepája územie s východnou stranou parku a tým odčleňuje záhradu od ostatnej časti parku. Napriek uvedeným nedostatkom riešenia porota sa rozhodla odmeniť návrh za  invenčné zapojenie bezprostredného okolia toku Trnávky do riešeného územia.

Zloženie poroty

Riadni členovia poroty: Ing. arch. Tomáš Guniš, Ing. arch. Peter Purdeš, Ing. Zoltán Balko (predseda), Ing. arch. Bohuslav Pernecký, doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Náhradníci poroty: Ing. arch. Milan Horák, Ing. arch. Rastislav Bocán
Experti poroty s poradným hlasom: JUDr. Peter Bročka, LL. M., Ing. arch. Gabriela Kvetanová, Ing. Jarmila Garaiová