InformacieSKA.sk

Výročné ceny SAS sú udelené

Martina Jakušová18.11.2016Aktuality
Výročné ceny SAS sú udelené

Dňa 16. novembra 2016 sa v Malej sále Slovenskej filharmónie udeľovali výročné ceny Spolku architektov Slovenska - Ceny Dušana Jurkoviča, Ceny Emila Belluša a Ceny Martina Kusého za rok 2016. Cenu Dušana Jurkoviča získal architekt Richard Murgaš za Materskú školu Guliver v Banskej Štiavnici, Cena Emila Belluša bola udelená architektom Ferdinandovi Končekovi, Iľjovi Skočekovi a Ľubomírovi Titlovi, Cena prof. Martina Kusého 2016 putovala prof. jane Pohaničovej a prvýkrát sa vrámci tohto večera udeľovala cena Inspireli Awards Slovakia 2016 určená pre mladých architektov a dizajnérov.

Cena Dušana Jurkoviča 2016

Cenu Dušana Jurkoviča, ktorú Spolok architektov Slovenska  každoročne udeľuje autorovi alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku, v roku 2016 patrí Richardovi Murgašovi za Materskú školu Guliver v Banskej Štiavnici. O ocenenie sa toto dielo pobilo s ďašími nominovanými - Dostavbou areálu Ministerstva zahraničných vecí SR v Bratislave, Kaplnkou vzkriesenia v Poprade-Kvetnici, Centrálou Gumex v Nitre a s Panorama City v Bratislave. Porota pracovala v zložení Ing. arch. Oleg Haman (Česká republika) – predseda poroty, Ing. arch. Ladislav Domen (USA), inž. arch. Jacek Ewý (Poľsko), Ing. arch. Jaroslav Janek (Slovensko), Ing. arch. Ján Studený (Slovensko, laureát Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2015), Ing. arch. Pavel Simko (Slovensko), Ing. arch. Peter Žalman, CSc. (Slovensko). Porota Ceny Dušana Jurkoviča 2016 zasadala tri dni; po prvom kole vybrala 12 diel pre obhliadku v teréne a z nich vybrala 5 nominácii, medzi ktorými napokon rozhodla o víťazovi. Pre úplnosť dodajme, že v októbri 2016 získalo toto dielo aj cenu CE∙ZA∙AR 2016 v kategórii Občianske a priemyselné stavby, viac info tu.

Materská škola Guliver, Banská Štiavnica

Materská škola Guliver, Banská Štiavnica, autor: Richard Murgaš, foto: Lukáš Rohárik

Z hodnotenia poroty: "Nová škôlka na mieste staršej budovy reprezentuje nadštandardný architektonický výkon: od návrhu po realizáciu, od riešenia hmoty po zariadenie interiéru pre pobyt detí. Architektúra vyžaruje pohodu, odráža výbornú spoluprácu investor – architekt. Budova má zaujímavo členenú hmotu, optimálny kontakt s členitým terénom. Osobitou témou je interiér škôlky, dobre zvolená farebnosť, jednoduchosť, čitateľnosť a pozoruhodný výsledok vychádzajúci z domácich zdrojov v regióne Stredného Slovenska. Je dôležité zdôrazniť, že ide o využitie už existujúcej stavebnej substancie dvojpodlažnej vily, v ktorej architekt videl ďalšie možnosti rozvinutia štruktúry už pre novú funkciu. Postoj snažme sa využiť a zveľadiť to, čo máme, bol známy už našim predkom a z hľadiska udržateľnosti ani dnes nestráca na platnosti."

Cena Emila Belluša 2016

Cena Emila Belluša 2016 bola udelená architektom Ferdinandovi Končekovi, Iľjovi Skočekovi a Ľubomírovi Titlovi. Ferdinand Konček (1929), Iľja Skoček (1930) a Ľubomír Titl (1929) vyštudovali architektúru v rokoch 1948 až 1952 v Bratislave na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva. Školenie absolvovali diplomovými projektmi v ateliéroch profesora Emila Belluša a Emanuela Hrušku. Štúdium si rozšírili na majstrovskej škole architektúry na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Jaroslava Fragnera. Do projekčnej praxe nastúpili na bratislavskom Stavoprojekte v roku 1956. Keď v uvoľňujúcich sa politických a hospodárskych pomeroch 60. rokov vznikli Združené projektové ateliéry pri ZSA, spoločne prešli do jedného z ich, ktorý na základe konkurzu viedol od roku 1968 Iľja Skoček. Po transformácii ateliérov do ŠPTÚ v roku 1972 tu pracovali až do roku 1990.

 

Laureátmi Ceny Emila Belluša 2016 za celoživotné dielo sú architekti Iľja Skoček (1930, Brno), Ferdinand Konček (1929, Praha) a Ľubomír Titl (1929, Bratislava). Na archívnom zábere spolu s kolegom T. Gebauerom).

Laureátmi Ceny Emila Belluša 2016 za celoživotné dielo sú architekti Iľja Skoček (1930, Brno), Ferdinand Konček (1929, Praha) a Ľubomír Titl (1929, Bratislava). Na archívnom zábere spolu s kolegom T. Gebauerom).

 

Tvorivé partnerstvo trojice architektov sa vyvinulo už v priebehu vysokoškolského štúdia a upevnil ho pobyt a štúdium v Prahe. I keď každý z ich tvoril aj samostatne, ťažisko ich celoživotného diela predstavujú spoločné práce. V projektovej praxi sa zaoberali širokým spektrom úloh. Koncipovali veľké obytné súbory Ružinov a Dúbravka v Bratislave (v spolupráci s ďalšími kolegami), projektovali obytné budovy, kde vyvinuli i experimentálnu technológiu, navrhli hotelové a rekreačné zariadenia, administratívne a spoločenské budovy. Venovali sa i obnovám historických pamiatok a prácam v historickom prostredí miest. Navrhli viaceré pamätníky, neoddeliteľnou súčasťou ich tvorby je spolupráca s výtvarníkmi.

V ich spoločnom diele patrí osobitné miesto dvom veľkým témam. Jednou je bratislavské Podhradie, ktorým sa zaoberali od roku 1955. V päťdesiatych rokoch opakovane navrhli štúdie a vypracovali projekt, v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch pokračovali návrhmi úprav Hradného vrchu a blízkeho okolia. Tieto zámery však z veľkej časti ostali nerealizované. Druhou úlohou bol Dom odborov, techniky a kultúry (dnešný Istropolis) v Bratislave. Zákazku získali na základe víťazstva v súťaži v roku 1956, v priebehu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov vytvorili množstvo štúdií a projektov. Dom odborov bol odovzdaný do užívania v roku 1981. Či už v realizovanej alebo nerealizovanej podobe je myšlienková báza týchto projektov súčasťou našej kultúry a dôležitým architektonickým dedičstvom.

Architekti Konček, Skoček, Titl svojou tvorbou prispeli k rozvoju našej spoločnosti. Či už to bolo počas povojnovej obnovy v päťdesiatych rokoch alebo v časoch hospodárskeho vzmáhania sa a duchovného rozletu ďalších desaťročí. Svojím čistým rukopisom a odkazom na tradíciu funkcionalizmu nepochybne patria k popredným osobnostiam našej modernej architektúry 20. storočia. Výnimočným je ich hlboké humanistické presvedčenie a cit pri pretváraní životného prostredia. Svoje presvedčenie prejavili i v intelektuálnej rovine formou odborných úvah zameraných napríklad na riešenie problémov Bratislavy, či počas redakčnej práce v časopise Projekt. V prostredí ich ateliéru nadobudli praktické skúsenosti architekti mladšej generácie, ktorí už sami získali viaceré popredné ocenenia.

Miesto trojice Konček, Skoček, Titl v rámci generácie architektov druhej polovice 20. storočia a ich podiel na formovaní našej modernej architektúry i vzniku jej popredných diel nie je možné opomenúť. Navyše, ak chceme v súčasných podmienkach i profesionálne chrániť toho naše architektonické dedičstvo, je potrebné aby sa v očiach laickej verejnosti spájalo s profesionálnym renomé a uznaním jeho tvorcov.

(text: Katarína Andrášiová)

Cena prof. Martina Kusého 2016

Cena prof. Martina Kusého 2016 poputovala prof. Ing. arch. Jane Pohaničovej, PhD., za významný prínos k dejinám architektúry 19. storočia. Je autorkou a spoluautorkou množstva vedeckých a odborných monografií. V rámci publikačnej činnosti prezentovala na základe vlastných bádateľských aktivít veľa nových poznatkov o dejinách architektúry 19. storočia na Slovensku i v širšom stredoeurópskom kontexte, a to aj v spolupráci s vedeckými inštitúciami a pamiatkovými a univerzitnými pracoviskami doma aj v zahraničí. K charakteristickým črtám jej prístupu k skúmaniu dejín architektúry 19. storočia patrí trvalý záujem o osobnostné pozadie vzniku architektonických diel na Slovensku.

Inspireli Awards Slovakia 2016

Okrem tradičných cien sa prvýkrát udeľovala cena Inspireli Awards Slovakia 2016, ktorá je určená pre študentov architektúry, dizajnérov a architektov do 35 rokov. Výhercom ceny sa stal Michal Mihaľák, mladý architekt a dizajnér z Prešova a absolvent Technickej univerzity v Košiciach.

Zdroj: SAS, archinfo.sk