InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA zo 7. decembra 2016

Úrad SKA16.12.2016Uznesenia

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov zo 7. decembra 2016 v Bratislave

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov
A. konštatuje, že
1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Eugen Guldan, PhD.;
2. úlohy z ostatného zasadnutia sa priebežne plnia;
B. berie na vedomie
1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela o pracovnom stretnutí so štátnym tajomníkom MDVRR SR JUDr. P. Ďurčekom;
2. informáciu Ing. arch. I. Masára o postupe zápisu autorizovaných stavebných inžinierov do zoznamu autorizovaných architektov;
3. informáciu Ing. O. Mihálikovej
    a) o novom ročníku CE•ZA•AR 2017,
    b) o príprave Ročenky 2017 – 2018;
C. schvaľuje
1. návrh postupu pri výberovom konaní mediálneho koordinátora;
2. zloženie poroty pre aktuálny ročník súťažnej prehliadky CE•ZA•AR 2017 (príloha č. 1);
3. Harmonogram zasadnutí predstavenstva na I. polrok 2017 (príloha č. 2);
4. návrh autorizačného výboru na schválenie termínu seminárov, autorizačných skúšok a sľubov na rok 2017 (príloha č. 3);
5. elektronickú prihlášku do súťaže CE•ZA•AR;
6. novú koncepciu výstav CE•ZA•AR;
7. nový koncept Ročenky bez zoznamu autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov, dobrovoľných členov a hosťujúcich architektov;
8. organizačný výbor pre prípravu 25. výročia založenia SKA v zložení: prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD., Ing. arch. I. Kočan, Ing. arch. I. Pleidel, Ing. arch. Ľ. Závodný a JUDr. V. Hanuláková;
D. súhlasí
1. s prevzatím záštity nad 12. ročníkom projektu Salón drevostavieb na rok 2017;
2. s menovaním Ing. arch. J. Komrsku, CSc., za člena poroty súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
3. s partnerskou mediálnou spoluprácou so ZSVTS pri organizovaní 19. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2017 a aktívnou účasťou Ing. arch. P. Paňáka za SKA;
4. zaradením podujatia do SVA (príloha č. 4);
5. s prevzatím záštity nad podujatím ASB GALA 2017;
E. menuje
komisiu pre výberové konanie na pozíciu mediálneho koordinátora SKA;
F. zvoláva
Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov
na 20. mája 2017 do Bratislavy, aula Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9;
G. ukladá
1. Ing. arch. M. Jančokovi rozpracovať nový koncept výstav CE•ZA•AR;
2. JUDr. V. Hanulákovej
    a) zverejniť pracovnú ponuku na pozíciu mediálneho koordinátora SKA a pripraviť komisiu pre výberové konanie,
    b) pripraviť návrh zmeny prihlášky CE•ZA•AR;
3. Ing. O. Mihálikovej pripraviť výsledný návrh zmeny Autorizačného poriadku SKA a Skúšobného poriadku SKA v zmysle pripomienok predstavenstva.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 8. februára 2017 v Bratislave.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda
JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu