InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 9. novembra 2016

Úrad SKA22.11.2016Uznesenia
Uznesenie predstavenstva SKA z 9. novembra 2016

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 9. novembra 2016 v Bratislave

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že
    1. zo zasadnutia sa ospravedlnili doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., Ing. arch. Ľubomír Závodný a Ing. arch. Rudolf Žákovský;
    2. úlohy z ostatného zasadnutia sa priebežne plnia;

B. berie na vedomie
    1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela
        a) o účasti na 2. ročníku BIM konferencie Slovensko,
        b) o účasti na Českej cene za architektúru v Praha;
    2. informáciu Ing. arch. M. Jančoka o zámeroch pripravovanej Stratégie komunikácie SKA;
    3. informáciu Ing. arch. K. Viskupičovej o záveroch rokovania redakčnej rady
    4. informáciu Ing. O. Mihálikovej
        a) o rokovaní s riaditeľom Spolku architektov Slovenska,
        b) o návrhu členov poroty CE•ZA•AR 2017,
        c) o rokovaní ENACA v Prahe
        d) o Valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie krajinných architektov IFLA Europe v Istanbule;

C. schvaľuje
    1. zahraničné služobné cesty na IV. štvrťrok 2016 (Príloha č. 1);
    2. návrh Stratégie komunikácie Slovenskej komory architektov;

D. súhlasí
    s návrhom spolupráce BMW Vertriebs GmbH a SKA v zmysle pripomienok predstavenstva;

E. nominuje
    Ing. arch. P. Suchánka a Ing. arch. I. Teplana za členov poroty STAVBA ROKA 2016;

F. ukladá
    1. Ing. arch. I. Pleidelovi podpísať Zmluvu o spolupráci s BMW Vertriebs GmbH.;
    2. Ing. arch. M. Jančokovi naformulovať zadanie I. časti nominácie k stratégii komunikácie SKA;
    3. JUDr. V. Hanulákovej pripraviť do budúceho predstavenstva návrh podmienok výberového konania pre mediálneho koordinátora SKA v spolupráci s Ing. arch. K. Viskupičovou.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 7. decembra 2016 v Bratislave.

Príloha: Zahraničné služobné cesty 4. štvrťrok 2016

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda 

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu