InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 12. októbra 2016

Úrad SKA18.11.2016Uznesenia
Uznesenie predstavenstva SKA z 12. októbra 2016

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 12. októbra 2016 v Bratislave

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnila doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.;
2. úlohy z ostatného zasadnutia boli splnené;

B. berie na vedomie

1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela
    a) o rokovaní s ministrom výstavby, regionálneho rozvoja SR PeadDr. Arpádom Érsekom počas galavečera CE•ZA•AR 2016 ,
    b) o rokovaní s predsedníčkou ÚVO Ing. Zitou Táborskou počas odbornej konferencie Slovenskej komory architektov CE∙ZA∙AR 2016 „Architektonické súťaže a verejné obstarávanie";

2. informáciu Ing. arch. I. Masára o návrhu Autorizačného výboru k priebehu autorizačných skúšok;

3. informáciu JUDr. V. Hanulákovej
    a) o priebehu a výsledkoch konferencie CE•ZA•AR 2016,
    b) o znížení paušálu pre Fi Solitel o 6 hodín za programátorské práce;

4. informáciu Ing. O. Mihálikovej
    a) o priebehu a výsledku galavečera CE•ZA•AR 2016,
    b) o zasadnutí predsedníctva ACE v priestoroch úradu SKA;

C. schvaľuje

1. zahraničné služobné cesty na IV. štvrťrok 2016 (príloha č. 1.)
2. dohodu o pracovnej činnosti na programovanie databázy a súvisiacich programov, webových aplikácií a stránok na 12 hod./mesiac od 1. januára 2017;
3. dohodu so Štatistickým úradom SR o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien Registra právnických osôb;

D. súhlasí

1. so zaradením podujatí do SVA (príloha č. 2),
2. s ukončením Dohody o spolupráci so SAS z ekonomických dôvodov SKA;

E. nesúhlasí s navrhnutou zmenou v štruktúre podpory aktivít SAS v roku 2016 a sumu za nezrealizovanú aktivitu žiada vrátiť späť;

F. príjma Ing. arch. Janu Bartošovú z Piešťany za dobrovoľnú členku SKA, členkou sa stáva 1. novembra 2016;

G. ukladá

1. Ing. arch. I. Pleidelovi podpísať Dohodu o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien Registra právnických osôb;
2. JUDr. V. Hanulákovej
    a) rokovať s riaditeľom SAS o nájme,
    b) zostaviť organizačný tím pre prípravu osláv 25. výročia Slovenskej komory architektov,
    c) dohodnúť stretnutie s ministrom výstavby, regionálneho rozvoja SR PeadDr. Arpádom Érsekom.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 9. novembra 2016 v Bratislave.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda
JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu