InformacieSKA.sk

Súťažiam návrhov sa v SKA dlhodobo venujeme

Juraj Šujan01.12.2016Názor
Súťažiam návrhov sa v SKA dlhodobo venujeme

Vážená pani architektka,

ďakujem Vám za Váš názor.  Cením si, keď architekti nie sú k problémom architektonického stavu apatickí a hľadajú spôsoby, ako zlepšiť fungovanie našej profesie. Nechcem sa teraz vyjadrovať ku Vašej konkrétnej skúsenosti z účasti v súťaží na obnovu cintorína v Banskej Bystrici, o ktorej nemám potrebné informácie, ale ku všeobecnej časti Vášho diskusného príspevku, ktorá ma zaujala aj preto, lebo ešte chvíľu mám v predstavenstve na starosti pracovnú skupinu pre legislatívu. Tých šesť bodov, ktoré uvádzate, vnímam do veľkej miery ako problémové aj ja. Treba však rovno povedať, že súťažné podmienky súťaží overených komorou nie sú ideálom, ale len dosiahnuteľným kompromisom, kde aj zástupcovia komory musia často zľavovať zo svojich predstáv, ak vôbec chcú, aby potenciálny vypisovateľ súťaž napokon vyhlásil. Preto často vidíme tie krátke lehoty, či rozsah neprimeraný času a problematike. Takisto zostavovanie poroty je v kompetencii vypisovateľa, my sa snažíme naňho pôsobiť v záujme jej odbornosti a zastúpenia architektov. Zneužiteľný je aj princíp anonymity spôsobom, ako píšete, ale tu nám neostáva iné, ako veriť v čestný a nestranný prístup porotcov. Inak ani nemá význam súťaže obosielať.

Chcem Vás ubezpečiť, že problematikou súťaží návrhov a ich legislatívnemu zakotveniu sa dlhodobo veľmi seriózne venujeme. Od roku 2006, kedy sa súťaže návrhov podrobnejšie upravili v zákone o verejnom obstarávaní, sme v úzkom kontakte s Úradom pre verejné obstarávanie, iniciujeme a podieľame sa na úpravách vyhlášok a metodických usmernení. Dojednali sme spôsob vypísania súťaže návrhov tak, aby sa následne rokovacím konaním s víťazom súťaže mohla uzavrieť zmluva o dielo na všetky následné projektové stupne. Podieľali sme sa na príprave vyhlášky o súťaži návrhov a nového zákona. Aj tu však platí, že schválené zákonné normy preberajú naše pripomienky len do miery, ako sa ich podarilo vyrokovať. A vyjednávacia pozícia komory je do značnej miery daná aj akceptáciou jej odporúčaní vo vnútri našej obce. Aj správanie architektov pri získavaní zákaziek predurčuje postup investorov.

Je to teda širší balík problémov, ktoré treba trpezlivo rozpletať. Práve preto má zmysel, aby sa architekti, ktorým ich riešenie nie je ľahostajné, angažovali verejne, aj v príslušných orgánoch komory. Zvážte preto, prosím, či by ste sa nechceli aj Vy zúčastniť práce v komisii pre súťaže a verejné obstarávanie, kde by ste mohli zmysluplne Vaše názory využiť. Po valnej hromade v máji budúceho roku sa budú komisie tvoriť nanovo, verím, že ak prejavíte záujem, tak nové predstavenstvo Vašu iniciatívu uvíta. Ak nie, ponechajte si aspoň Váš dnešný kritický postoj, ktorý tiež posúva veci dopredu.

Ing. arch. Juraj Šujan, vedúci pracovnej skupiny pre prípravu legislatívy SKA