InformacieSKA.sk

Súťaž na obytnú zónu Hviezdoslavova v Nitre

Redakcia18.11.2016Súťaže
Súťaž na obytnú zónu Hviezdoslavova v Nitre

Spoločnosť H&G Invest vyhlásila 14. decembra 2016 súťaž návrhov na obytnú zónu Hviezdoslavova v Nitre. Predmetom tejto verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže je riešenie obytného súboru s približne 500 bytmi a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere takmer 22-tisíc m2 v širšom centre Nitry. Návrhy majú zohľadňovať väzby na súčasnú zástavbu a zároveň zúročiť potenciálne možnosti rozvoja územia a jeho širšieho zázemia. Ide o územie, ktoré je súčasťou širšieho územia zóny vymedzenej Hviezdoslavovou triedou, mestským cintorínom, Urbánkovou ulicou, Braneckého ulicou a nezastavanými parcelami na severovýchodnej strane. Súťažné návrhy je potrebné odovzdať do 1. marca 2017.

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. Prvá cena je vo výške 6000 eur, druhá 4000 eur a cena je 2000 eur. Vyhlasovateľ sa zaväzuje vyzvať ocenených autorov v poradí podľa výsledkov súťaže návrhov na rokovanie za účelom spracovania projektovej dokumentácie.

O víťazoch budú rozhodovať títo porotcovia: Ing. Pavol Groško, Ing.arch. Peter Osuský (závislí na vyhlasovateľovi), Ing. arch. Juraj Šujan, Ing. arch. Martin Jančok, Ing. arch. Tibor Zelenický (nezávislí na vyhlasovateľovi), náhradníci poroty: Ing. Roman Hirner (nezávislý na vyhlasovateľovi), Ing. arch. Viktor Malinovský (závislý na vyhlasovateľovi).

Všetky informácie vrátane súťažných pomôcok nájdete na stránke vyhlasovateľa H&G Invest, s.r.o.