InformacieSKA.sk

Súťaž na obnovu vojenského cintorína očami predsedkyne poroty

Danica Turčanová02.12.2016Názor
Súťaž na obnovu vojenského cintorína očami predsedkyne poroty

1. cenu v súťaži Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majeri získali Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Vít Halada a Maroš Greš

Milí kolegovia a kolegyne,

dovoľte mi, aby som zareagovala na príspevok pani architektky Antalovej, v ktorom sa vyjadruje k téme súťaží a konkrétne aj k anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaži Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majeri. Pani Antalová sa nedávno súťaže zúčastnila ako spoluautorka súťažného návrhu č. 4 (v obrazovej prílohe) a členka tvorivého tímu Antal, Antalová, Tomáš a ja som bola predsedníčkou súťažnej poroty.
Dovolím si tvrdiť, že zo strany mesta Banská Bystrica ako aj zo strany SKA bola súťaž po všetkých stránkach organizačne veľmi dobre zabezpečená. Súťažné podmienky overila SKA, súťažiaci mali k dispozícii dobre spracované súťažné pomôcky, uskutočnili sa dve obhliadky predmetného areálu za účasti kompetentných odborníkov a bola vymenovaná odborná kvalifikovaná porota.
Hovorí sa, že súťaž je taká, aká je porota. V Manuáli súťaží návrhov SKA sa na stranách 62 a 63 uvádza, aká porota je dobrá: jej členovia rozumejú zadaniu a boli pri jeho formulovaní, rozumejú procesu súťaže, sú vo svojej profesii aktívni, rešpektovaní, oceňovaní. Porota uvedenej súťaže, ktorej sekretárom bol Ing. arch. Tomáš Sobota, člen Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA, bola deväťčlenná a tvorilo ju šesť architektov a traja odborníci z dotknutých oblastí s ohľadom na tému súťaže, konkrétne:
- traja tvoriví architekti z praxe (Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Danica Turčanová – prví dvaja sú laureáti ceny CE∙ZA∙AR),
- traja architekti pôsobiaci v samospráve (Ing.arch. Ivica Gašparovičová z oddelenia územného plánu Mestského úradu Banská Bystrica, Ing. arch. Peter Surovec z oddelenia územného rozvoja a architektúry Mestského úradu Banská Bystrica a Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru územného plánovania mesta Zvolen,
- dvaja historici (PhDr. Roman Hradecký, riaditeľ Stredoslovenského múzea Banská Bystrica, Dr. Imrich Purdek, PhD., vedecký pracovník odboru vojensko-historických výskumov Vojenského historického ústavu),
- zástupca Ministerstva vnútra SR, odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov, oddelenie vnútorných vecí a vojnových memoárov – Ing. Jana Kráľová.
Na zasadnutiach poroty sa zúčastnili aj náhradníci poroty (Ing. arch. Peter Lapin za mesto Banská Bystrica a Ján Pacek predseda oblastnej organizácie SZPB Banská Bystrica) a experti poroty (Ing. arch. Zuzana Klasová, riaditeľka KPÚ Banská Bystrica, JUDr. Mgr. Martin Kvietok, archeológ Stredoslovenského múzea Banská Bystrica, a Jana Pelikánová z oddelenia kultúry mesta Banská Bystrica). Pre úplnosť, overovateľkou súťažných návrhov bola Ing. arch. Gombalová z oddelenia územného rozvoja a architektúry Mestského úradu Banská Bystrica. Pomerne početný, ale odborne aj a aj ľudsky to bol veľmi dobrý pracovný tím. (Je to môj osobný názor, ale verím, že rovnako to vnímali aj ostatní členovia poroty.)
V súťažných podmienkach sa uvádzalo, že cieľom súťaže bolo vybrať návrh optimálneho urbanistického-architektonického riešenia obnovy zostávajúceho priestoru pôvodného areálu vojnového cintorína, ktorého realizáciou by malo vzniknúť dôstojné pietne miesto venované obetiam 1. svetovej vojny s odkazom pre súčasné a budúce generácie. Asi netreba zdôrazňovať, že keďže rekonštrukcia pôvodného areálu vojnového cintorína už nie je fyzicky možná kvôli stavebným zásahom v tomto území v minulosti, má opodstatnenie filozofia riešiť návrh obnovy súčasne, teda na úrovni 21. storočia. Možno práve tento nelichotivý aktuálny stav poskytuje možnosť chápať súťaž ako výzvu a príležitosť k vzniku niečoho zaujímavého, oživujúceho túto časť mesta.
Je skvelé, že architektonické súťaže prinášajú nové, často aj neočakávané a nekonvenčné pohľady či názory na to, ako sa dá s problémom pracovať. Ako uviedol v Manuáli súťaží návrhov kolega Irakli Eristavi, „na väčšinu zadaní existuje viacero dobrých riešení a odborná porota má za úlohu vybrať z nich – kvalitné a životaschopné dielo."
Do súťaže prišli naozaj zaujímavé návrhy a tak, ako to väčšinou pri takýchto súťažiach býva, rozhodovanie nebolo jednoduché, takže hodnotiace zasadnutie poroty sa nakoniec rozložilo na dva dni. Dovolím si tvrdiť, že žiadny z hodnotených súťažných návrhov nezostal bez povšimnutia. S každým z nich sa porota podrobne zaoberala – nahlas bola prečítaná textová časť a následne sa porota dôkladne oboznámila aj s grafickou časťou na paneloch, teda s návrhom ako celkom. Potom vždy nasledovala odborná diskusia o kvalite návrhov z rôznych odborných hľadísk.
Porota sa snažila v prvom rade podporiť a vyzdvihnúť zaujímavé koncepty a prínosné myšlienky, nesústreďovali sme sa na „vypichovanie" čiastkových nedostatkov.
Výsledky súťaže vznikli na princípe demokratického hlasovania založeného na tom, že sa rešpektuje rozhodnutie väčšiny. Určite budete súhlasiť, že na tomto princípe fungujú súťaže aj v najvyspelejších krajinách Európy. Myslím, že deväťčlenná súťažná porota bola pri súťažiach spoluorganizovaných SKA jednou z najpočetnejších.
Nakoniec boli udelené nielen 1. cena a dve 2. ceny, ale aj tri odmeny. Porota sa rozhodla oceniť a odmeniť aj niektoré čiastkovo podnetné návrhy, reprezentujúce rôzne koncepty (neocenili sme teda napr. všetky návrhy s lúkou). Myslím však, že viac ako slová povedia súťažné návrhy sami za seba – sú zverejnené o.i. na: https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-obnova-vojenskeho-cintorina-z-1-svetovej-vojny-v-banskej-bystrici-predstavenie-navrhov-a-hodnotenie-poroty.html
A ak vo svojom texte pani kolegyňa Antalová porovnáva najmä návrh č. 4 s návrhom č. 7, navrhujem oba si pripomenúť - oba kompletné súťažné návrhy nájdete v prílohách článku.

A ešte niečo. Dňa 11. novembra 2016 v súvislosti s oslavami Dňa vojnových veteránov zorganizovalo mesto Banská Bystrica v priestoroch Cikkerovej siene historickej Radnice slávnostnú prezentáciu tejto verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže. V úvode podujatia odzneli prednášky o histórii vojnového cintorína, o súčasných trendoch v architektúre pietnych miest a pamätníkov 1. sv. vojny, prezentácia ocenených návrhov z pohľadu hodnotenia poroty a primátor mesta slávnostne odovzdal odmeny oceneným návrhom. Následne prezentovali víťazný návrh súťaže jeho autori osobne.
V sieni boli inštalovaná výstava všetkých hodnotených súťažných návrhov a keďže boli pozvaní všetci autori, porotcovia, ako aj odborná architektonická a laická verejnosť, bol priestor na diskusiu až do neskorých večerných hodín. Slávnostná recepcia bola zo strany mesta zároveň symbolickým poďakovaním všetkým súťažiacim. Na tomto podujatí sa nikto z autorov návrhu č. 4 nezúčastnil. Škoda. Možno to bola príležitosť získať odpovede na mnohé otázky, ktoré si v súvislosti s touto súťažou pani kolegyňa Antalová položila.
Určite by sa dalo k téme súťaží dlho diskutovať, ale to nie je cieľom tohto príspevku. Snažila som sa tu len uviesť základné skutočnosti, ktoré súviseli s rozhodovaním poroty tejto súťaže. V tejto súvislosti sa chcem zároveň všetkým autorom a tvorivým kolektívom v mene organizátorov súťaže, ale aj v mene poroty aj touto cestou poďakovať za tvorivý prínos a energiu, ktorú súťaži venovali. Na záver by som ešte rada pripomenula, že tak ako CE∙ZA∙AR, aj architektonické súťaže pomáhajú vzdelávať a dvíhať povedomie verejnosti v oblasti architektúry.
Konkrétny príklad je hneď z Banskej Bystrice: víťazný návrh od autorského kolektívu Brádňanský, Halada, Greš bol veľmi pozitívne prijatý nielen na strane Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice, ale aj na strane verejnosti. Súťaž bola prezentovaná na weboch aj v miestnych Radničných novinách, dokonca otázka v pravidelnej súťaži o hodnotnú publikáciu v októbrovom čísle týchto novín bola zameraná na mená autorov víťazného návrhu :). V tomto som na Banskú Bystricu, ktorá je v povedomí mnohých zaradená skôr medzi „konzervatívne" mestá, naozaj hrdá :).
Hovorí sa, že najväčším úspechom súťaže je realizácia, ktorá ŽIJE. Verím, že sa to podarí a v roku 2018 pri príležitosti osláv 100. výročia skončenia 1. svetovej vojny bude mať Banská Bystrica nové, dôstojné, moderne riešené pietne miesto, ktoré výrazne obohatí mapu mesta.

„Keď nevyhráme súťaž nereagujeme tak, že porota vybrala zle. To je inak – náš názor neuspel."
(Pavol Paňák)

 Ing. arch. Danica Turčanová