InformacieSKA.sk

Súťaž na obnovu Parku Janka Kráľa v Trnave

Úrad SKA16.12.2016Súťaže
Súťaž na obnovu Parku Janka Kráľa v Trnave

Mesto Trnava vyhlásilo ku dňu 16. 12. 2016 verejnú anonymnú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave. Účelom súťaže je získať najlepší návrh komplexnej obnovy Parku Janka Kráľa tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko-architektonického riešenia. Mesto hľadá pestré riešenia funkčne odlišných častí parku so zaujímavou, modernou, nadčasovou, ale aj tradičnou vybavenosťou, ktorá umožní naplnenie mnohorakých, trvalých aj sezónnych aktivít, záujmov a cieľov rôznych skupín návštevníkov v zdravom a trvalo udržateľnom prírodnom prostredí s nezameniteľnou identitou parku. 

Vyhlasovateľ plánuje udeliť takého výšky odmien: 1. cena 6 000 eur, 2. cena 3 600 eur, 3. cena 2 400 eur a následne vyzve na priame rokovanie víťaza súťaže na uzavretie zmluvy o dielo. Súťažné návrhy treba odovzdať do 31. marca 2017. 

Porota:

  • Závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava -  autorizovaný architekt SKA, Ing. Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava - koncepcia sadových úprav mesta
  • Nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. Anna Dobrucká, autorizovaná krajinná architektka SKA, Ing. Štefan Lančarič, PhD., autorizovaný krajinný architekt SKA, Ing. arch. Tibor Zelenický, autorizovaný architekt SKA
  • Náhradníci poroty: Ing. Juraj Zvědělík, autorizovaný architekt SKA, Ing. arch. Bohuslav Pernecký, autorizovaný architekt SKA
  • Experti poroty s poradným hlasom : JUDr. Peter Bročka, LL.M. - primátor mesta, Ing. arch. Tomáš Guniš, MsÚ Trnava - vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií, Ing. Radomila Škodná, MsÚ Trnava - koncepcia sadových úprav mesta

Viac informácií nájdete na stránke vyhlasovateľa