InformacieSKA.sk

Súťaž na futbalový štadión v Prešove

Redakcia18.11.2016Súťaže
Súťaž na futbalový štadión v Prešove

Spoločnosť Futbal Tatran Aréna vyhlásila v novembri 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov s názvom Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove. Predmetom súťaže je architektonické a priestorové riešenie futbalového štadióna so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom zelene a statickej dopravy k navrhovanej stavbe. Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. 

Členmi poroty sú prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (predseda poroty), Ing. Artúr Benes (závislý na vyhlasovateľovi), Ing. arch. Mária Čutková, Ing. arch. Jozef Kužma a Ing. arch. Milan Rešovský.  Súťaž je súčasťou postupu vedúcemu k uzavretiu zmluvy o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby a autorský dohľad nad zhotovením stavby. Víťazi získajú 3 000 eur, druhé miesto získa 1 800 eur a za tretie. miesto vyhlasovateľ ponúka 1 200 eur.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 16. december 2016.

Informačný list a súťažné podmienky nájdete v prílohe tohto článku, súťažné podklady sú dostupné na tomto linku.