InformacieSKA.sk

Stratégia komunikácie Slovenskej komory architektov

Martin Jančok13.12.2016Aktuality
Stratégia komunikácie Slovenskej komory architektov

Hlavným cieľom novej komunikačnej stratégie SKA je zameranie sa na kľúčové aktivity SKA a ich čo najvhodnejšie sprostredkovanie svojim členom, potenciálnym partnerom z verejného aj súkromného sektora, ale aj širšej odbornej a laickej verejnosti. Nejde o žiadnu revolúciu, ide skôr o dlhodobý plán postupného skvalitnenia vybraných už existujúcich mediálnych kanálov a činností SKA. 

Väčší priestor získajú súťaže návrhov, ktoré zaznamenávajú stále narastajúci záujem. Prvým krokom v tomto smere bolo zostavenie Manuálu súťaží návrhov SKA, ktorý zrozumiteľnou a prehľadnou formou odkrýva výhody tohoto spôsobu obstarávania architektúry, je akýmsi stručným návodom pre organizáciu súťaží návrhov a poskytuje pozitívne príklady u nás aj v zahraničí. V budúcnosti dostanú súťaže návrhov ešte viac priestoru aj na vynovenej internetovej stránke SKA.

V súčasnosti najviditeľnejší projekt, cena za architektúru CE∙ZA∙AR, dozná niekoľko  kvalitatívnych vylepšení, ktoré by mali mať pozitívny dopad na šírenie správ o stave súčasnej slovenskej architektúry. Pre nasledujúci ročník bude kladený dôraz na skvalitnenie výstavného formátu CE∙ZA∙AR, ktorý reprezentuje toto oceneneie po celý rok po jeho vyhodnotení, ale aj na možnosť digitálneho prihlasovania diel, čo by malo zásadne uľahčiť prihlasujúcim architektom proces prihlásenia ich diel.

V dlhšom časovom horizonte nastanú zmeny aj v spôsobe internetovej komunikácie. Dôjde k zlúčeniu domovskej stránky SKA s Informáciami SKA, ktoré sa transformujú do podoby aktualít, lepšie zodpovedajúcich dynamickému charakteru a potenciálu internetovej stránky. V pláne je aj obnovenie tlačenej verzie vo forme tematických bulletinov, ktoré budú na nepravidelnej báze reagovať na aktuálne diania a témy, ponúknu ich komplexnejšie zhodnotenie a komentáre.

Martin Jančok