InformacieSKA.sk

Príhovor

Imrich Pleidel02.12.2016Úvodník
Príhovor

Milé kolegyne a kolegovia,

neviem ako Vám, ale mne osobne sa zdá, že tento rok ubehol akosi extrémne rýchlo. Môže to byť spôsobené len subjektívnym pocitom, alebo bol skutočne tento i v porovnaní s tými predchádzajúcimi naplnený väčším počtom a rozsahom aktivít a objemom práce, či už v ateliéroch alebo v našej stavovskej organizácii. Dúfam, že na rok 2016 budete mnohí z Vás spomínať ako na ten, v ktorom sme už začali pociťovať mierne oživenie na trhu i v dopyte po službách architektov a krajinných architektov a že sa na Vašich stoloch a v počítačoch objavilo viac zaujímavých zadaní ako v rokoch minulých.

Z pohľadu Slovenskej komory architektov hádam nezapadne do zabudnutia naša odborná participácia na novom zákone o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a vykonávacej vyhláške o súťažiach návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a inžinierskeho staviteľstva č. 157/2016, ktoré nadobudli účinnosť v apríli tohto roku. V nadväznosti na uvedené predpisy, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú obstarávanie aj našich služieb verejným sektorom, sa podarilo odbornému tímu okolo výboru pre súťaže a verejné obstarávanie pri SKA a editora Petra Lényiho vypracovať a komore vydať Manuál súťaží návrhov SKA. Touto neveľkou knižočkou v príťažlivom a praktickom dizajne prináša naša komora verejným aj súkromným obstarávateľom výbornú praktickú pomôcku na prípravu a zorganizovanie urbanistických, architektonických a krajinárskych súťaží návrhov. Osobitne nás potešilo uznanie, ktoré pri uvádzaní do života - „krste“ manuálu na medzinárodnej konferencii o architektonických súťažiach a verejnom obstarávaní v rámci sprievodných podujatí CE.ZA.AR 2016 vyslovila predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská, že zatiaľ Slovenská komora architektov vydaním manuálu ako jediná stavovská alebo záujmová organizácia urobila konkrétny praktický krok k zlepšeniu situácie vo verejnom obstarávaní.

Naše aktivity v oblasti verejného obstarávania architektonických služieb sa však, samozrejme, neobmedzili len na vydanie a propagáciu manuálu súťaží návrhov. Cieľavedomou informačnou kampaňou orientovanou na predstaviteľov verejnej správy sa nám podarilo výrazne zvýšiť množstvo zorganizovaných a pripravovaných súťaží návrhov, (tento rok je 17), čo je oproti minulým rokom niekoľkonásobné zvýšenie. Agenda súťaží zároveň prináša so sebou enormné kvantum práce pri príprave, vypracovaní a overovaní súťažných podmienok vrátane zloženia porôt a zabezpečenia korektných podmienok pre súťažiacich aj vyhlasovateľov.

V budúcom roku budeme problematike súťaží venovať osobitnú pozornosť a túto oblasť sa budeme snažiť aj personálne a odborne na úrade SKA posilniť. Zároveň budeme pokračovať aj na príprave štruktúry a obsahovej náplne – tzv. štandardov architektonických služieb, ktorých absencia alebo nesprávne či nedostatočné definovanie v niektorých cenníkoch na trhu prináša v praxi často veľmi nedôstojné a neprimerané podmienky pre architektov a krajinných architektov. Našou dlhodobou úlohou je naďalej príprava vecných podkladov a návrhov legislatívnych úprav v návrhu nového stavebného zákona, ktorého príprava sa po stiahnutí v parlamente v minulom roku bude pravdepodobne opäť reštartovať. Naša komora bude v tejto oblasti určite naďalej iniciatívna a je pripravená prostredníctvom svojich kvalifikovaných zástupcov ponúknuť odbornú pomoc pri vypracovaní kvalitného legislatívneho návrhu v oblasti územného plánovania a výstavby. Čaká nás tiež dopracovanie návrhu nelegislatívneho iniciatívneho strategického dokumentu s pracovným názvom „Politika architektúry a stavebnej kultúry“ (architektonická politika). Na jej vypracovanie sme vytvorili pracovnú skupinu, do ktorej nám dotknuté rezorty kultúry, výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a školstva nominovali zástupcov. Cieľom našej iniciatívy je dosiahnuť, aby tento strategický dokument prijala vláda SR svojím nariadením obdobne ako analogický dokument vláda Českej republiky v januári roku 2015 alebo už dávnejšie aj iné európske štáty.

Chceme, prirodzene, nadviazať aj na úspechy s naším top-projektom z hľadiska prezentácie výsledkov práce architektov Cena za architektúru SKA CE∙ZA∙AR. Tento rok sa uskutočnil jubilejný už 15. ročník a chceme ho rozvíjať ďalej o nové rozmery, podujatia a aktivity smerom k odbornej aj občianskej verejnosti. Budúci rok bude pre našu komoru o čosi osobitnejším v tom, že si budeme pripomínať 25. výročie založenia SKA a na to budeme orientovať viaceré odborné podujatia.

Dovoľte mi v mene predstavenstva a úradu Slovenskej komory architektov, ako i vo svojom mene sa poďakovať všetkým tým obetavým kolegom a kolegyniam, ktorí sa často na úkor svojho pracovného času i osobného voľna aktívne zúčastňovali na práci v orgánoch, výboroch alebo pracovných skupinách našej komory v tomto roku. Zároveň by som sa chcel poďakovať Vám všetkým, ktorí svojimi profesionálnymi výkonmi napriek prekážkam a nie vždy optimálnym podmienkam pomáhate kultivovať prostredie, v ktorom pôsobíte, a tým robíte dobrú reklamu sebe i nášmu architektonickému stavu.

Záverom mi dovoľte úprimne Vám všetkým popriať pokojné, radosťou, láskou a pohodou naplnené vianočné sviatky v kruhu Vašich blízkych a do nového roku 2017, aby Vám v dobrom zdraví priniesol veľa peknej a ocenenej práce a naplnenie Vašich cieľov. 

Imrich Pleidel