InformacieSKA.sk

Výsledky súťaže na obnovu vojenského cintorína v Banskej Bystrici

Martina Jakušová28.09.2016Súťaže
Výsledky súťaže na obnovu vojenského cintorína v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výsledky verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri.

  • 1. cena (1 800 eur): Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Vít Halada, Maroš Greš
  • 2. cena (850 eur): Bc. Katarína Sýkorová, Bc. Dan Šamánek, Ing. arch. Martin Šarafín
  • 2. cena(850 eur): Mgr. inž. arch. Szymon Rozwalka, Ing. arch. Adéla Kyselová
  • 3. cena neudelená
  • Odmena bez určenia poradia (300 eur): Ing. arch. Michal Bugáň, Ing. arch. Marián Ján
  • Odmena bez určenia poradia (300 eur): Ing. arch. Vladimír Tomala, Ing. arch. Martin Sedláček, Bc. Boris Rusiňák
  • Odmena bez určenia poradia (300 eur):Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Ing. arch. Branislav Lackovič, Mgr. art. Rea Dilhoffová, Ing. Ing. arch. Marian Trcka, Mgr. art. Jana Moreno

Porota zasadla dvakrát – 8. septembra a 22. septembra 2016. Pracovala v zložení Ing. arch. Danica Turčanová (predsedkyňa poroty), Ing. arch. Ivica Gašparovičová, Ing. arch. Branislav Hovorka, PhDr. Roman Hradecký, Ing. arch. Peter Kašša, Ing. Jana Kráľová, Ing. arch. Štefan Moravčík, Dr. Imrich Purdek, PhD., Ing. arch. Peter Surovec. Porota udelila jednu prvú cenu, dve druhé ceny, tretiu cenu neudelila a tri návrhy bez určenia poradia odmenila. Vzhľadom k tomu, že boli udelené dve druhé ceny ex aequo, porota prerozdelila disponibilné finančné prostriedky medzi umiestnené návrhy rovnomerne.

Súťaž prebiehala ako jednokolová, projektová a jej výsledkom má byť uzatvorenie zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie obnovy, ktoré sa má realizovať do 20. decembra 2016. Z doručených 13 návrhov bolo hodnotených iba 11, pretože dva z nich nevyhoveli požiadavke na odbornú spôsobilosť účastníka a preto boli v úvode rokovania z posudzovania vylúčené.

Predmetom súťaže bol návrh architektonického, urbanistického a výtvarno-umeleckého riešenia obnovy časti vojenského cintorína z 1. svetovej vojny, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici, časti Majer a dnes je z väčšej časti neprístupný. Súťažiaci riešili obnovu a prezentáciu zaniknutého cintorína spôsobom, ktorý vytvorí dôstojné pietne miesto venované obetiam vojny a obnovu približne 450 hrobových miest. Súťaž priniesla názory na komplexné riešenie pietneho miesta, priestorové usporiadanie a architektonickú kvalitu s možnosťou postupnej realizácie. Potrota zohľadňovala aj aspekty bezpečného pešieho prístupu a nástupu do priestoru oboch častí cintorína, návrh dopravného prístupu pre obsluhu a údržbu cintorína a pietne príležitosti a návrh statickej dopravy pre automobily a autobus.

Porota kladne hodnotí vysokú úroveň súťažných prác a odporúča vyhlasovateľovi pokračovať v postupe, ktorý je zadefinovaný v súťažných podmienkach.

1. cena (1 800 eur): Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Vít Halada, Maroš Greš

1. cena (1 800 eur): Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Vít Halada, Maroš Greš

Z víťazného návrhu: „Projekt obnovy vojenského cintorína z 1. svetovej vojny chápeme nielen ako možnosť obnovy pietneho priestoru - svedka krutosti rokov 1914 – 1918, ale aj ako možnosť obnovy priestoru zabúdania, ktorý je svedkom nielen dôb historických, ale stále aj súčasných. V tomto zmysle nechápeme obnovu cintorína ako jeho fyzickú rekonštrukciu, ktorá už nie je ani možná, ale ako projekt mentálnej obnovy priestoru spomínania a vložením novej životaschopnej vrstvy."

 

2. cena (850 eur): Bc. Katarína Sýkorová, Bc. Dan Šamánek, Ing. arch. Martin Šarafín

2. cena (850 eur): Bc. Katarína Sýkorová, Bc. Dan Šamánek, Ing. arch. Martin Šarafín

Z textu autorov: „Priestorová štruktúra (zvlnenie terénu vyplývajúce z prirodzenej topografie terénu aj z násypov nových komunikácií) spoločne s rastrom hrobov tvorí takmer preeisenmanovskú štruktúru, ktorú sme sa rozhodli vyzdvihnúť a využiť. Táto štruktúra však nemá dominovať ako u Eisenmana. Má zanikať, zarastať v topografii. Architektúra má byť v tomto prípade ťažko registrovateľná a druhoplánová.“

 

2. cena (850 eur): Mgr. inž. arch. Szymon Rozwalka, Ing. arch. Adéla Kyselová

2. cena (850 eur): Mgr. inž. arch. Szymon Rozwalka, Ing. arch. Adéla Kyselová

Z textu autorov: „Návrh obnovy vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri sa snaží pracovať so všetkými možnosťami, ktoré miesto ponúka, aby vytvoril príjemné prostredie, na ktoré ľudia budú dlho spomínať a radi sa tam vracať. Pracuje a zároveň aj z časti vychádza z historických podkladov. Dáva miestu nový nádych v zachovaní určitých pôvodných pravidiel. Pracuje s modernými materiálmi a zaujímavou vegetáciou, ktorá priestor oživí a dodá mu správnu atmosféru. Návrh nie je prvoplánový a obsahuje niekoľko symbolov či skrytých významov. Ponúka človeku okrem oddychu a pokojného miesta informácie a zaujímavosti o danom území a o vojakoch, ktorí tu boli pochovaní.“

Zdroj: Mesto Banská Bystrica