InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 13. septembra 2016

Úrad SKA04.10.2016Uznesenia
Uznesenie predstavenstva SKA z 13. septembra 2016

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 13. septembra 2016 v Bratislave

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že
1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. Juraj Šujan a Ing. arch. Martin Jančok;
2. úlohy z ostatného zasadnutia sa priebežne plnia;

B. berie na vedomie
1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela
a) o návrhu koncepcie osláv 25. výročia Slovenskej komory architektov,
b) o vydaní manuálu súťaží a jeho propagácii,
c) o projekte Areálu žilinského športu AŽIŠ,
d) k postupu pri príprave a realizácii rekonštrukcie Židovskej ulice v Bratislave;
e) o niektorých medializovaných vyjadreniach v tlačených a elektronických médiách týkajúcich sa architektonického stavu a o potrebe prijatia komunikačnej stratégie SKA;
2. informáciu JUDr. V. Hanulákovej
a) o možnosti založenia rozhodcovského súdu pri SKA,
b) o obsahu stanoviska ÚVO k súťažiam návrhov;
3. informáciu Ing. O. Mihálikovej
a) o priebehu príprav CE•ZA•AR 2016,
b) o príprave konferencie CE•ZA•AR 2016;

C. schvaľuje
1. zmenu Štatútu CE•ZA•AR po zapracovaní pripomienok (príloha č. 1.);
2. laureáta na ocenenie SKA „Patrón architektúry 2016";
3. nový Registratúrny poriadok Slovenskej komory architektov po zapracovaní pripomienok Ministerstva vnútra SR Slovenského národného archívu;
4. harmonogram zasadnutí predstavenstva na II. polrok 2016 (Príloha č. 2);
5. harmonogram výstav CE•ZA•AR 2016 (príloha č. 3)
6. náklady na služby spojené s nájmom za rok 2015 vo výške 9 488,44 eur;
7. zmenu dodávateľa zmluvnej servisnej starostlivosti IT služieb z dôvodu vyhovujúcejšej právnej formy za nezmenených podmienok z fi. ITNets s.r.o. na fi. Solitel s.r.o., neplátcu DPH;
8. náklady na vypracovanie Manuálu súťaží návrhov vo výške 932 eur;

D. súhlasí
1. so zaradením podujatí do SVA (Príloha č. 4);
2. so spoluprácou pri organizovaní prvého ročníka festivalu architektúry a designu (FEAD2016);

E. menuje
členov autorizačného výboru od 1. septembra 2016:
predseda: Ing. arch. I. Masár
členovia: Mgr. A Fodorová, JUDr. M. Horvat, PhD., Ing. arch. J. Komrska, CSc., Ing. arch. J. Kukuľa

F. ukladá
1. Ing. arch. I. Pleidelovi
a) podpísať zmluvu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR o prevzatí záštity slovenského predsedníctva Rady Európskej únie nad 2. Odbornou konferenciu Slovenskej komory architektov CE∙ZA∙AR 2016 na tému „Architektonické súťaže a verejné obstarávanie",
b) podpísať Zmluvu o dielo s Mgr. I. Dudkovou na grafiku manuálu súťaží;
2. JUDr. V. Hanulákovej
preskúmať možnosti založenia rozhodcovského súdu.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 12. októbra 2016 v Bratislave.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu