InformacieSKA.sk

Súťaž na obnovu Ružového parku v Trnave

Martina Jakušová28.09.2016Súťaže
Súťaž na obnovu Ružového parku v Trnave

Mesto Trnava vyhlásilo 26. septembra 2016 urbanisticko-architektonickú a krajinársku súťaž návrhov Obnova Ružového parku v Trnave. Mesto chce prostredníctvom tejto verejnej anonymnej kombinovanej súťaže získať najlepší návrh komplexnej obnovy Ružového parku tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové podmienky a požiadavky na najvyššiu kvalitu urbanisticko-architektonického a krajinárskeho riešenia.
Vyhlasovateľ ponúka finančnú odmenu za 1. cenu 2 500 eur, 2. cenu: 1 500 eur a 3. cenu 1000 eur, na odmeny vyčlenil 1 500 eur. Podmienkou účasti v súťaži je autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Súťažiaci sa musia prihlásiť do súťaže do 19.10.2016, súťažné návrhy sa odovzdávajú do 3. 11 . 2016.
Výsledky súťaže by mali byť známe 25.11.2016.
Porota bude rozhodovať v zložení: Ing. arch. Tomáš Guniš, Mestský úrad Trnava - vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií , Ing. arch. Peter Purdeš, Mestský úrad Trnava - autorizovaný architekt SKA, Ing. Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt SKA, Ing. arch. Bohuslav Pernecký, autorizovaný architekt SKA, a doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave. Náhradníkmi poroty sú Ing. arch. Milan Horák z Mestského úradu Trnava, a Ing. arch. Rastislav Bocán, autorizovaný architekt SKA, expertmi poroty s poradným hlasom sú JUDr. Peter Bročka, primátor mesta, Ing. Jarmila Garaiová, Mestský úrad Trnava, a Ing. arch. Gabriela Kvetanová, KPÚ Trnava.
Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné, vyhlasovateľ vyzve na priame rokovanie víťaza súťaže na uzavretie zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, podľa ktorej bude možné zrealizovať stavbu. Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. Viac informácií nájdete na 

Zdroj, letecká snímka: Mestský úrad Trnava