InformacieSKA.sk

Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť v Nitre

Martina Jakušová29.09.2016Súťaže
Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť v Nitre

Mesto Nitra vyhlásilo výsledky architektonickej súťaže na dostavbu areálu letného kúpaliska Sihoť. Táto verejná anonymná súťaž bola vyhlásená v apríli 2016 a mesto jej prostredníctvom hľadalo návrh areálu na celoročnú rekreáciu obyvateľov mesta a ekonomicky a prevádzkovo efektívne riešenie, ktoré prinesie novú architektonickú kvalitu do prostredia.
Porota zasadala v zložení Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. March Adam Gebrian, JUDr. Igor Kršiak, Ing. arch. Eva Ligačová, Ing. arch. Róbert Bakyta a Ing. arch. Lukáš Radošovský. Porota rozhodla o výsledkoch súťaže takto:

 • 1. cena 6 000 eur – autori: Ing. arch. Katarína BERGEROVÁ, Ing. arch. Patrícia BOTKOVÁ, Ing. arch. Martin HUDEC, Mgr. art. Marián STANISLAV, Ing. arch. Andrej ŠABO, Ing. arch. Samuel ZEMAN, účastník: Ing. arch. Peter JANEČEK
 • 2. cena 3 000 eur – autori: Michal JANÁK, Martin JANČOK
 • 3. cena 2 000 eur – autori: Ing. arch. Jana MORAVCOVÁ, Jan SKOČEK, Mga. Petra KARLOVÁ, Bc. Igor MACHATA, Kateřina KULANOVÁ, Bc. Anna LOCHMANOVÁ, Alžbeta KVASNIČKOVÁ, účastník: NORMA ARCHITEKTI, s.r.o.
 • Odmena 500 eur – autori: Ing. arch. Juraj JANČINA, Ing. arch. Jozef BÁTOR, PHD., Bc. Natália FILOVÁ
 • Odmena 500 eur – autori: Marie ELIÁŠOVÁ, Michaela BALAJOVÁ, účastníčka: Ing. arch. Miroslava GULBISOVÁ

1. cena 6 000 eur – autori: Ing. arch. Katarína BERGEROVÁ, Ing. arch. Patrícia BOTKOVÁ, Ing. arch. Martin HUDEC, Mgr. art. Marián STANISLAV, Ing. arch. Andrej ŠABO, Ing. arch. Samuel ZEMAN, účastník: Ing. arch. Peter JANEČEK
Z hodnotenia poroty: Autorský tím citlivo osadil hlavnú budovu do severnej časti riešeného územia, čím si vytvoril priestor na proporčne správne rozdelenie ostatných funkčných plôch areálu – premiestnil vstup a vytvoril adekvátny nástupný priestor kúpaliska, vkomponoval kúpeľnú ochodzu, resp. promenádu zatienenia a relaxačného pobytu, navrhol exteriérové plochy športu a slnenia. Objekt s bazénmi umiestnený v severnej časti riešeneného uzémia vytvára dojem pavilónu, ktorý mierkou a osadením komunikuje so svojím prostredím. Porota ocenila práve prácu s pergolou. Tá svojou nehmotnou konštrukciou veľmi citlivo – kultivovane pracuje pri vytváraní rôznych atmosfér a intimity jednotlivých vyčlenených plôch. Táto konštrukcia spája a zároveň rozdeľuje plochy rôzneho využívania. Hlavná budova v spojení s pergolou taktiež vchádza do územia a je v kontakte s ostatnými plochami. Jej správna dimenzia je zároveň nerušivou súčasťou celého riešenia nového areálu.
Návrh hlavnej budovy kúpaliska vychádza z precíznej analýzy územia a typológie objektu. Mierne nadvihnutie haly s bazénmi nad terén poskytuje návštevníkom nadhľad na celý areál. Osadením rekreačných schodov a plôch v jej južnej časti došlo k plynulému spojeniu budovy s exteriérom. Tieto plochy zároveň môžu slúžiť na rekreáciu medzi bazénmi.
Dispozičné riešenie objektu je logicky čisté, kultivované a v spojení s konštrukčným riešením podčiarkuje zámer autorov. Vnútorné plochy bazénov majú adekvátne riešené zázemie a rozptylové priestory, ktoré v spojení sever – juh poskytujú vizuálne prepojenie interiéru a exteriéru kúpaliska s ostatným parkom. Umiestnenie reštaurácie pri vstupneej hale počíta s jej celoročným používaním aj mimo otváracích hodín areálu.
Porota ocenila návrh ako víťazný z niekoľkých dôvodov. Ide o spojenie mimoriadne citlivého, vnímavého vstupu do územia s civilnou a prehľadnou architektúrou vnútorných a vonkajších plôch. Autori pracovali s jednotným výškovým spojením ochodze a rímsy samotnej haly. Veľmi decentne vytvárali akcent nad bazénmi, čím v parku podčiarkujú silu nízkej budovy pôsobiacej ako pavilón. Celkové riešenie nevytvára vizuálnu bariéru v parku, skôr sa stáva jeho súčasťou.
Výborný architektonický návrh bol adekvátne a veľmi vyrovnane graficky spracovaný. Výrazovo ide síce o nenápadný, neukričaný, no zato mimoriadne kultivovaný architektonický počin v súčasnom výrazovom jazyku.
Rozpracovaním a doplnením návrhu v ďalších stupňoch projekčného a schvaľovacieho procesu a následnej realizácie by vedelo vedenie mesta doplniť a obohatiť jedinečné miesto nitrianskej Sihote o areál vysokého mestského významu. Ten by sa stal integrálnou súčasťou svojho prostredia a vedel by uspokojovať aj najvyššie nároky obyvateľov Nitry na rekreáciu, relax a trávenie voľného času.

2. cena 3 000 eur – autori: Michal JANÁK, Martin JANČOK
Z hodnotenia poroty: Idea urbanisticko-architektonického konceptu je čistá a jasná. Navrhnutím jednej hmoty a pergoly kolonád sa vytvorili identické priestory charakteristické pre svet kúpalísk. Doplnenie základného konceptu po obvode sprevádzajúcimi funkciami je prirodzené a logické. Ich miera, ako i miera pergol podčiarkujú vzniknutú atmosféru jednotlivých priestorov areálu. Prevádzka je logická a inšpiratívna. Za kontraproduktívnu porota považovuje výška hmoty bazénovej haly, ktorá v exteriéri prináša prílišnú monumentalitu stavby, čo je v prípade kúpaliska neadekvátne. Rovnako táto výška v interiéri pri v podstate troch plných stenách a streche neevokujú atmosféru kúpaliska.

3. cena 2 000 eur – autori: Ing. arch. Jana MORAVCOVÁ, Jan SKOČEK, Mga. Petra KARLOVÁ, Bc. Igor MACHATA, Kateřina KULANOVÁ, Bc. Anna LOCHMANOVÁ, Alžbeta KVASNIČKOVÁ, účastník: NORMA ARCHITEKTI, s.r.o.
Z hodnotenia poroty: Návrh umiestňuje na pozemok dve lineárne hmoty, ktoré sa pretínajú v pravom uhle. Z diaľky viditeľné vertikálne lešenárske konštrukcie vytvárajú zaujímavý prvok, napriek tomu sa porote zdal jej rozsah neadekvátny. Snaha vizuálne blokovať existujúci penzión od zvyšku areálu prišla porote až príliš razantná.
Po dlhej diskusii sa porota priklonila k názoru, že hlavnú budovu vnútorných bazénov a jej zázemie je vhodnejšie situovať skôr do severnej časti pozemku tak, aby južná fasáda hlavnej bazénovej haly mohla byť preslnená a nebola tienená stromami. Toto riešenie je vhodnejšie aj z hľadiska širších urbanistických súvislostí a nadväznosti na funkčne rozmanitejšiu, živšiu časť parku.
V tomto konkrétnom návrhu si umiestnenie budovy vyžiadalo tiež rozsiahle úpravy vstupu nad rámec riešeného územia. Tento zásah sa porote zdal veľkostne a významovo predimenzovaný, rovnako ako rozsah pobytovej časti druhého poschodia hlavnej budovy.
Porota nesmierne ocenila vyspelú a kultivovanú formu prezentácie, rovnako tak poctivo preskúmané širšie vzťahy a ich zobrazenie. Lladne hodnotila aj premiestnenie vonkajších volejbalových ihrísk do atraktívnejšej pozície blízkosti hlavného vstupu. Pochybnosti, naopak, vzbudilo nedostatočne prezentované technické zázemie bazénov.

Odmena 500 eur – autori: Ing. arch. Juraj JANČINA, Ing. arch. Jozef BÁTOR, PHD., Bc. Natália FILOVÁ
Z hodnotenia poroty: Zvolená urbanistická koncepcia situovania hlavnej hmoty a vytváranie identických priestorov s vlastnou charakteristickou atmosférou je dobrá. Zapojenie existujúceho objektu do štruktúry celého areálu je zaujímavé, ale diskutabilné. Prevádzka je prirodzená a logická. Za nevhodná porota považuje veľkosť a rozsah pergol – kolonád vytvárajúcich dva identické svety s vlastnou jedinečnosťou. Navrhované riešenie tieto svety príliš rozdeľuje a využitie rozsiahleho takto vzniknutého priestoru je otázne.

Odmena 500 eur – autori: Marie ELIÁŠOVÁ, Michaela BALAJOVÁ, účastníčka: Ing. arch. Miroslava GULBISOVÁ
Z hodnotenia poroty: Autorský tím osadil na pozemok dve hmoty – jednu celoročnú, druhú letnú – s možnosťou odelenia vstupov. Celoročná budova je umiestnená v mieste súčasného objektu šatní a obsluhy areálu. Urbanisticky tak vznikol veľmi sympaticky zovretý priestor nasmerovaný k rieke v smere východ - západ. Slabá optická priepustnosť letného objektu vytvára vnemový tieň, čím sa veľká časť územia - športové plochy - dostávajú do vonkajšej oddelenej hrany areálu. Jednoznačná architektonická akcentácia celoročného objemu je v rozpore s dvoma vstupmi a s pomerne nešťastným osadením reštaurácie, ktorá je v návrhu síce spojená s hrádzou a riekou (k nim je aj orientovaná), ale zároveň akoby nepatrila k areálu kúpaliska a dostáva sa tak mimo ohniska diania. Tento fakt podporuje aj jej umiestnenie na úroveň drujého nadzemného podlažia, nehovoriac o jej slabšej možnosti celoročného využívania, keďže je na opačnej strane parkovacích možností. Celkovo projekt pôsobí veľmi kultivovane, jeho štylizácia je vyrovnaná a vytvára veľmi osobitý charakter.

 1. 1m1.jpg 1.cena: autori: Ing. arch. Katarína BERGEROVÁ, Ing. arch. Patrícia BOTKOVÁ, Ing. arch. Martin HUDEC, Mgr. art. Marián STANISLAV, Ing. arch. Andrej ŠABO, Ing. arch. Samuel ZEMAN, účastník: Ing. arch. Peter JANEČEK - panel č. 1 (3476 KB)
 2. 1m2.jpg 1.cena: autori: Ing. arch. Katarína BERGEROVÁ, Ing. arch. Patrícia BOTKOVÁ, Ing. arch. Martin HUDEC, Mgr. art. Marián STANISLAV, Ing. arch. Andrej ŠABO, Ing. arch. Samuel ZEMAN, účastník: Ing. arch. Peter JANEČEK - panel č. 2 (2194 KB)
 3. 1m3.jpg 1.cena: autori: Ing. arch. Katarína BERGEROVÁ, Ing. arch. Patrícia BOTKOVÁ, Ing. arch. Martin HUDEC, Mgr. art. Marián STANISLAV, Ing. arch. Andrej ŠABO, Ing. arch. Samuel ZEMAN, účastník: Ing. arch. Peter JANEČEK - panel č. 3 (2870 KB)
 4. 2m1.jpg 2.cena: autori: Michal JANÁK, Martin JANČOK - panel č. 1 (4186 KB)
 5. 2m2.jpg 2.cena: autori: Michal JANÁK, Martin JANČOK - panel č. 2 (2886 KB)
 6. 2m3.jpg 2.cena: autori: Michal JANÁK, Martin JANČOK - panel č. 3 (2363 KB)
 7. 3m1.jpg 3.cena: autori: Ing. arch. Jana MORAVCOVÁ, Jan SKOČEK, Mga. Petra KARLOVÁ, Bc. Igor MACHATA, Kateřina KULANOVÁ, Bc. Anna LOCHMANOVÁ, Alžbeta KVASNIČKOVÁ, účastník: NORMA ARCHITEKTI, s.r.o. - panel č. 1 (11872 KB)
 8. 3m2.jpg 3.cena: autori: Ing. arch. Jana MORAVCOVÁ, Jan SKOČEK, Mga. Petra KARLOVÁ, Bc. Igor MACHATA, Kateřina KULANOVÁ, Bc. Anna LOCHMANOVÁ, Alžbeta KVASNIČKOVÁ, účastník: NORMA ARCHITEKTI, s.r.o. - panel č. 2 (4276 KB)
 9. 3m3.jpg 3.cena: autori: Ing. arch. Jana MORAVCOVÁ, Jan SKOČEK, Mga. Petra KARLOVÁ, Bc. Igor MACHATA, Kateřina KULANOVÁ, Bc. Anna LOCHMANOVÁ, Alžbeta KVASNIČKOVÁ, účastník: NORMA ARCHITEKTI, s.r.o. - panel č. 3 (5254 KB)
 10. 1o1.jpg Odmena: autori: Ing. arch. Juraj JANČINA, Ing. arch. Jozef BÁTOR, PhD., Bc. Natália FILOVÁ - panel č. 1 (5160 KB)
 11. 1o2.jpg Odmena: autori: Ing. arch. Juraj JANČINA, Ing. arch. Jozef BÁTOR, PhD., Bc. Natália FILOVÁ - panel č. 2 (181 KB)
 12. 1o3.jpg Odmena: autori: Ing. arch. Juraj JANČINA, Ing. arch. Jozef BÁTOR, PhD., Bc. Natália FILOVÁ - panel č. 3 (3031 KB)
 13. 2o1.jpg Odmena: autori: Marie ELIÁŠOVÁ, Michaela BALAJOVÁ, účastníčka: Ing. arch. Miroslava GULBISOVÁ - panel č. 1 (3726 KB)
 14. 2o2.jpg Odmena: autori: Marie ELIÁŠOVÁ, Michaela BALAJOVÁ, účastníčka: Ing. arch. Miroslava GULBISOVÁ - panel č. 2 (2239 KB)
 15. 2o3.jpg Odmena: autori: Marie ELIÁŠOVÁ, Michaela BALAJOVÁ, účastníčka: Ing. arch. Miroslava GULBISOVÁ - panel č. 3 (2906 KB)