InformacieSKA.sk

Výsledky súťaže na vyhliadkovú vežu na Dubni

Martina Jakušová17.06.2016Súťaže
Výsledky súťaže na vyhliadkovú vežu na Dubni

Malá Fatra vyhlásila v apríli 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na architektonické riešenie vyhliadkovej veže na hrebeni kopca Dubeň.  Veža má poskytnúť kvalitný výhľad predovšetkým na mesto Žilina, ale aj na severnú stranu od hrebeňa. Bude viditeľná z Národnej ulice, Hlinkovho námestia a Farských schodov mesta Žilina. Preto bolo pre porotu pri posudzovaní dôležité nielen to, ako bude pôsobiť bezprostredne pri jej päte, ale ako bude pôsobiť v týchto diaľkových pohľadoch. Víťazné návrhy veže majú ambíciu aj potenciál zatraktívniť toto blízke okolie Žiliny pre širokú verejnosť a iniciovať väčšie využívanie a skultúrňovanie areálu Dubeň v budúcnosti. Porota pracovala v zložení Ľubomír Závodný (predseda poroty), Júlia Durdyová, Vladimír Kohút, Ingrid Dolníková a Vít Halada, náhradníkmi s poradným hlasom boli Jozef Oswald a Michal Marcinov. Porotcovia rozhodli o výsledkoch súťaže takto:

 

1. miesto – Návrh č. 21: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy

1. miesto – návrh č. 21

Ing. arch. Ladislav Vikartovský, spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy

„Napriek tomu, že autori umiestnili vežu v dotyku s chodníkom tak, ako väčšina súťažiacich, porota ocenila využitie príležitosti vytvorenia parteru v spodnej časti objektu. Objekt je jednoduchý, realizovateľný v požadovanej sume, spĺňa všetky očakávania definované v súťažných podmienkach. Objekt pôsobí stabilne a bezpečne v spodnej časti, smerom hore mení svoj charakter a splýva s okolitím prostredím. V diaľkových pohľadoch pôsobí nenápadne, čím zachováva súčasný obraz krajiny. Materiálová skladba nosnej konštrukcie veže je diskutabilná z hľadiska trvanlivosti. Porota odporúča v ďalšom rozpracovaní zvážiť alternatívu - riešenie s oceľovou nosnou konštrukciou v celej výške veže, so zachovaním dreveného obkladu,” uvádza sa v zápisnici z rokovania poroty k víťaznému návrhu.

 

2. miesto – návrh č. 29: účastník: akad. arch. Karol Gregor, autori: akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková

2. miesto – návrh č. 29

účastník: akad. arch. Karol Gregor, autori: akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková

Porota ocenila, že vyhliadková veža je jasným a jednoznačným prvkom na Dubni, ktorý je situovaný kolmo na chodník. Svojim materiálovým a konštrukčným riešením je podľa členov poroty pravdivá a nekompromisná. Veža je pomerne vysoká, 34 metrov, a vytvára tak veľmi dobrý vizuálny kontakt s mestom, Straníkom, Zálesím aj Budatínom. Výhrada poroty sa týkala životnosti konštrukcie a potreby jej ochrany počas životnosti.

3. miesto – návrh č. 5: Ing. arch. Tomáš Beneš

3. miesto – návrh č. 5

Ing. arch. Tomáš Beneš

V hodnotení poroty sa uvádza, že vyhliadková veža je hravou kompozíciou oceľovej konštrukcie s vonkajším vejárovým schodiskom. Použitá je výplň plášťa, akási košieľka z oceľových laniek. Schodisko je priznané, konštrukčne oceľové s podlahou z pororoštu. Tento tvrdý materiál vytvára poetickú kompozíciu v prírodnom prostredí. Návrh je realizovateľný, spĺňa finančný limit na vyhotovenie. Nedostatkom sa javí neriešený priestor nástupu na vežu.

 

Odmeny bez určenia poradia:

Návrh č. 15: prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD., Ing. arch. Peter Vranka

Návrh č. 15
Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD, Ing. arch. Peter Vranka

Návrh porota kladne hodnotila za unikátny prístup v poskytnutí výhľadu - návštevník ho dosahuje pohodlným nástupom po horizontálnej lávke, ktorá v miernom sklone levituje pomedzi koruny stromov. Pomerne masívne nosné stĺpy nepôsobia napriek svojej dimenzii rušivo, keďže sa nachádzajú pod úrovňou lávky, splývajú s kmeňmi okolitých stromov. Svojou horizontalitou sa návrh vhodne pripája k nedávno vybudovanej lávke na susednom kopci - Straníku. Negatívne bola hodnotená voľba obkladového materiálu - zvonku je navrhovaný korténový plech, ktorý sa javí ako módny. Vnútorný obklad, na sucho vykladaný prírodným kamenivom, nepokladá porota za technicky vhodný, jeho skladbu prezentovanú v priečnom reze nepokladá za realistickú. Harmonické tvarovanie línie bolo nevhodne ukončené rozšírením na koncoch lávky.

Návrh č. 19: Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda, Ing. arch. Ľubica Dubeňová, Ing. arch. Jana Fečkaninová

Návrh č. 19
Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda, Ing. arch. Ľubica Dubeňová, Ing. arch. Jana Fečkaninová

Návrh porota navrhla na odmenu za obohatenie diskusie k problému vyhliadky a jej formulovania ako nemonumentálneho rozšírenia prirodzeného kráčania lesom smerom do vertikály. Vyhliadka nie je veža, ale predĺžený chodník, ktorého vyzdvihnutie chce byť konštrukčne neviditeľné. Predĺženie cesty ukončené pozdĺžnou pozorovacou plošinou sa ukazuje byť príjemné a neoznačujúce aj z pohľadu z mesta. Problematické je riešenie samotného schodiska/rampy, ktorého hybridná povaha neponúka spôsoby používania smerujúce k novým kvalitatívne zaujímavým možnostiam.

Návrh č. 27: účastník Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, autori H3T architekti: Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Tomáš Madro, Ing. arch. Darina Bartková

Návrh č. 27
účastník: Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek
autori: H3T architekti: Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Tomáš Madro, Ing. arch. Darina Bartková

Porota ocenila riešenie problému vyhliadky a jej vzťahu k prírodnému prostrediu, kultúrnej rekreačnej krajine, respektíve mestskej kultúrnej spoločnosti. Vo svojej radikalnej monumentálnej forme je bodom mesta v krajine. Svojou naznačenou poetikou práce so svetlom a surovosťou materiálu je súčasným odkazom na grotty a follies barokových záhrad a zároveň sa stáva súčasťou prírodných atmosferických procesov – zateká, zarastá machom, je útočiskom, skrýšou ale vo svojej robustnosti znesie aj deštruktívne spoločenské zásahy. Vo svojom prevedení je však až príliš hradom, ruinou a chýba mu súčasnejšia práca s detailom, atmosférou, či procesualitou. Zároveň je jeho radikalita jeho slabou súťažnou stránkou.

Všetky súťažné návrhy vrátane zápisnice z hodnotiaceho zasadnutia poroty sú dostupné na www.sutazduben.sk

Zdroj: Malá Fatra