InformacieSKA.sk

Výsledky súťaže na športovo-rekreačný areál v Šali-Jozefove

Redakcia07.07.2016Súťaže
Výsledky súťaže na športovo-rekreačný areál v Šali-Jozefove

1. cenaArchitektonické štúdio Atrium, s.r.o., Košice

V júli 2016 vyhlásilo mesto Šaľa výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže na športovo-rekreačný areál v Šali-Jozefove. Súťaž bola vyhlásená v apríli 2016 a odborná porota vybrala a ocenila troch najlepších a ďalšie dva návrhy získali odmeny. Do súťaže prišlo päť súťažných návrhov, a tak sa každý z tímov stal víťazom alebo získal odmenu - porota skonštatovala, že i napriek malému počtu súťažných návrhov je súťaž  prínosná a pre vyhlasovateľa prináša hodnotné riešenia.

Porota súťaže pracovala v zložení doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (predsedníčka poroty), Ing. arch. Ľubomír Závodný (podpredseda poroty), Ing. arch. Vladimír Jarabica, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová, Ing. arch. Peter Moravčík, Ing. arch. Imrich Pleidel a Ing. arch. Radovan Vranka. 

Pozrite si najlepšie návrhy podľa verdiktu poroty.

 

1. cena, 4000 eur: Architektonické štúdio Atrium, s.r.o., Košice

Z hodnotenia poroty: Kreatívny a inovatívny urbanisticko-prevádzkový koncept reagujúci na kontext územia. Nadväzuje na charakter členenia územia, urbanistickej štruktúry a na prírodné danosti lokality (rieku Váh a lužný les). Prináša prevádzkovo čitateľný koncept riešenia s presvedčivou filozofiou koncentrácie a uvoľnenia zastavaných a voľných zelených plôch vrátane verejných priestorov. Prínosom je i premyslená etapizácia výstavby. Maximálne využíva potenciál územia. Ako problematické sa javí architektonické stvárnenie objektov s predimenzovaním zelene na fasádach a objemu zimného štadióna. Rovnako ako uplatnenie a ich pre danú lokalitu cudzorodých druhov vegetácie. Porota odporúča architektonizovať štítové fasády a prehodnotiť architektonický výraz objektov.

1. cena, 4000 eur: Architektonické štúdio Atrium, s.r.o., Košice:

 

 

2. cena, 2000 eur: APROX, s.r.o., Bratislava (Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Ing. arch. Vladimír Hrdý, Ing. Peter Dolinajec, Ing. Marian Kriššák, Ing. arch. Michal Kostka, Ing. arch. Alžbeta Káčerová)

Z hodnotenia poroty: Kultivovaný a racionálny návrh. Z urbanistického hľadiska je prínosná koncepcia verejného priestoru, ktorý rešpektuje kontakt areálu s obytnou zónou a prírodným prostredím Váhu. Dopravno-prevádzkové riešenie spĺňa požiadavky vypisovateľa. Architektúra objektov je zvládnutá na veľmi dobrej úrovni. Návrh architektonicky a funkčne nerieši zimný štadión s celoročnou prevádzkou.

2. cena, 2000 eur: APROX, s.r.o., Bratislava (Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Ing. arch. Vladimír Hrdý, Ing. Peter Dolinajec, Ing. Marian Kriššák, Ing. arch. Michal Kostka, Ing. arch. Alžbeta Káčerová)

 

 

3. cena, 1600 eur: Mgr. art. Martin Maňo & Mgr. art. Tomáš Amtmann ArtD.

Z hodnotenia poroty: Urbanistický koncept je založený na líniovom systéme organizácie navrhnutých objektov, ktoré vymedzujú vnútorný priestor areálu. Dopravné riešenie ho však narúša. Za vyzdvihnutie stojí mierka zimného štadióna, wellness centra a penziónu. Ich architektonické stvárnenie je na veľmi dobrej úrovni. Dokumentované prefasádovanie objektu športovej haly nie je vhodné.

 3. cena, 1600 eur: Mgr. art. Martin Maňo & Mgr. art. Tomáš Amtmann ArtD.

 

 

Odmena 500 eur: Ing. arch. Zoran Samoľ & Ing. arch. Martina Barborjaková

Z hodnotenia poroty: Urbanistický návrh je podriadený technickému dopravnému riešeniu. Ako problematická sa javí kompaktná forma penziónu, wellness centra a zázemia kúpaliska, ktorá neumožňuje etapizáciu. Architektonické riešenie je schematické.

Odmena 500 eur: Ing. arch. Zoran Samoľ & Ing. arch.  Martina Barborjaková:

 

 

Odmena 500 eur: Becker, spol. s r.o., Šaľa (Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Boris Kudrna, Ing. arch. Kristína Danišová)

Z hodnotenia poroty: Koncept je podriadený dopravnému riešeniu, ktoré územie a jeho potenciálny rozvoj obmedzuje. Rovnako nevhodná je koncentrácia statickej dopravy v kontakte s obytnou zástavbou. Architektonické riešenie je schematické a objekty predimenzované.

Odmena 500 eur: Becker, spol. s r.o., Šaľa (Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Boris Kudrna, Ing. arch. Kristína Danišová)