InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 22. júna 2016

Úrad SKA03.07.2016Uznesenia
Uznesenie predstavenstva SKA z 22. júna 2016

 

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 22. júna 2016 v Bratislave

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že
    1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Katarína Viskupičová a doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.;
    2. úloha z ostatného zasadnutia bola splnená;

B. berie na vedomie
    1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela o valnom zhromaždení SKSI v Bratislave,
    2. informáciu Ing. arch. R. Žákovského
        a) o stave prípravy manuálu súťaží návrhov,
        b) o príprave seminára pre spracovateľov a overovateľov súťažných podmienok a porotcov súťaží návrhov;
    3. informáciu Ing. arch. J. Šujana o znení zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o návrhu SKA na podporu stanoviska IUR;
    4. informáciu Ing. O. Mihálikovej
        a) o účasti na Českej cene za architektúru v Prahe,
        b) o priebehu príprav CE·ZA·AR 2016,
        c) o nákladoch súťažnej prehliadky CE·ZA·AR 2015,
        d) o nákladoch za konferenciu CE·ZA·AR 2015;

C. schvaľuje
    1. zahraničné služobné cesty na III. štvrťrok 2016 (Príloha č. 1.);
    2. spoluprácu s Vydavateľstvom EUROSTAV pri organizovaní 2. ročníka BIM konferencie Slovensko s medzinárodnou účasťou;
    3. spoluprácu so spoločnosťou GEODETICCA;

D. súhlasí
    1. s podporou stanoviska IUR k problematike zákona o miestnom poplatku za rozvoj;
    2. so zaradením podujatí do SVA (Príloha č. 2);
    3. s nomináciou Ing. arch. V. Kačalu na 24. ročník vedeckej konferencie „Profesijná zodpovednosť ochrany pamiatok" organizované Pamiatkovým úradom v Bardejove a FA STU;

E. prijíma Ing. Slavomíra Podmanického zo Zálesia za dobrovoľného člena SKA; členom sa stáva 1. júla 2016;

F. odporúča Ing. arch. P. Paňáka, Ing. arch. M. Jančoka a Ing. arch. P. Lényiho za členov porady predsedu pre výber kandidátov na Cenu SKA za osobitný prínos pre rozvoj architektúry a stavebnej kultúry;

G. ukladá
    1. Ing. arch. I. Pleidelovi pripraviť koncepciu osláv 25. výročia SKA;
    2. JUDr. V. Hanulákovej vypracovať návrh Štatútu a podmienky Ceny SKA za osobitný prínos pre rozvoj architektúry a stavebnej kultúry;
    3. Ing. O. Mihálikovej
        a) požiadať Ing. arch. Bumbála o doplnenie podkladov o mieru stavebných úprav, adaptácie, popísať princíp architektonického vkladu vrátane vyjadrenia pôvodných autorov,
        b) osloviť Ing. arch. Š. Moravčíka ohľadom prípravy tlače dokumentov SKA,
        c) pripraviť list na BSK;
    4. Ing. arch. M. Jančokovi v spolupráci s Ing. arch. P. Lényim pripraviť podklady k novému vizuálu komory;
    5. Ing. arch. R. Žákovskému pripraviť článok propagujúci súťaže návrhov do časopisu Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO revue.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude v mesiaci september 2016.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu