InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 11. mája 2016

Úrad SKA31.05.2016Uznesenia
Uznesenie predstavenstva SKA z 11. mája 2016

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že
  1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. Martin Jančok a Ing. arch. Peter Marcinko;
  2. úlohy z ostatného zasadnutia boli splnené.

B. berie na vedomie
  1. informáciu regionálnych zástupcov Ing. arch. R. Turčana, akad. arch. Voštenáka a prof. Ing. arch. P. Pásztora, PhD., o aktivitách a iniciatívach         SKA v regiónoch;
  2. informáciu Ing. arch. I. Pleidela o valnom zhromaždení ČKA v Brne;
  3. Informáciu Ing. arch. K. Kobáka
      a) o valnom zhromaždení ACE v Berlíne,
      b) o navrhovanej terminológii štandardov architektonických služieb na základe regionálnych a medzinárodných skúsenosti;
  4. informáciu Ing. arch. R. Žákovského
      a) o seminári verejného obstarávania a súťažiach návrhov,
      b) o stave prípravy manuálu súťaží návrhov,
      c) o príprave seminára pre spracovateľov a overovateľov súťažných podmienok a porotcov súťaží návrhov;
  5. informáciu JUDr. V. Hanulákovej o súdnom zamietnutí návrhu o veci určenia, či grafické zobrazenie malej vodnej elektrárne v podobe projektovej dokumentácie je architektonickým dielom;
  6. informáciu Ing. O. Mihálikovej
      a) o stave prípravy tlačovej konferencie k súťažiam v r. 2016,
      b) o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2015 a o predpoklade na rok 2016;

C. schvaľuje
  1. návrh zmeny Súťažného poriadku SKA (príloha č. 1);
  2. zahraničné služobné cesty na II. štvrťrok 2016 (príloha č. 2);
  3. dvojmesačnú periodicitu vydávania Informácií SKA, t. j. v počte 6 čísel v kalendárnom roku;

D. súhlasí
  1. so zaradením prihláseného diela do Registra architektonických diel (príloha č. 3);
  2. so zaradením podujatí do SVA (príloha č. 4);

E. vyhovuje
  1. žiadosti Ing. arch. Š. Drapčata zaplatiť členský príspevok v splátkach z dôvodu dlhotrvajúcej práceneschopnosti do konca septembra 2016 v zmysle čl. 12c ods. 1 Štatútu SKA;
  2. žiadosti Mgr. art. P. Buša o zaplatenie členského príspevku do 31. júla 2016 z rodinných dôvodov v zmysle čl. 12c ods. 1 Štatútu SKA;
  3. žiadosti Ing. arch. M. Kubečkovej o posunutie splatnosti členského príspevku do konca septembra 2016 z dôvodu vážneho ochorenia člena rodiny v zmysle čl. 12c ods. 1 Štatútu SKA;
  4. žiadosti Ing. arch. M. Kukelku o zaplatenie členského príspevku v splátkach z dôvodu platobnej neschopnosti v zmysle čl. 12c ods. 1 Štatútu SKA;

F. nevyhovuje
  1. žiadosti Ing. arch. Ing. arch. V. Šagáta o zníženie základného príspevku z dôvodu rodiča samoživiteľa z dôvodu nesplnenia podmienok čl. 12c ods. 1 Štatútu SKA;
  2. žiadosti Ing. arch. I. Voronkova o prehodnotenie výšky členského príspevku spätne za roky 2013 - 2015 z dôvodu spätného priznania invalidného dôchodku v roku 2016;

G. ukladá
JUDr. V. Hanulákovej zapracovať zmeny Súťažného poriadku SKA v zmysle návrhu prerokovaného predstavenstvom.
Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 22. júna 2016 o 13.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda
JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu