InformacieSKA.sk

Súťaž na športovú halu vo Vajnoroch

Redakcia17.06.2016Súťaže
Súťaž na športovú halu vo Vajnoroch

Mestská časť Bratislava-Vajnory vyhlásila 19. mája 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov Športová hala Bratislava-Vajnory. Predmetom súťaže je architektonické a hmotovo-priestorové riešenie viacúčelovej športovej haly so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom statickej dopravy. Účelom súťaže je zabezpečiť štúdiu na vypracovanie projektovej dokumentácie k vybudovanie športovej haly vo Vajnoroch. Súčasťou návrhu má byť aj návrh reorganizácie súčasných športových plôch v areáli, zimnej ľadovej plochy, budovy šatní a vyriešenie statickej dopravy.

Zloženie poroty

Riadni členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:

  • Ing. Mário Schwab
  • Ing. Arch. Ingrid Krumpolcová

Riadni členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:

  • Ing. Arch. Dušan Fischer
  • Ing. Arch. Marián Pokrivčák
  • Ing. Arch. Pavel Suchánek

Náhradníci poroty:

  • doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. Michal Vlček, závislý na vyhlasovateľovi

Termín odovzdania návrhov je 6. september 2016.  Súťažné podmienky overila Slovenská komora archietktov. Prvá cena je 3 000 eur; druhá cena 1 800 eur;a tretia cena 1 200 eur.

Všetky informácie nájdete v súťažných podmienkach a na adrese www.vajnory.sk.