InformacieSKA.sk

Súťaž na obnovu vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici

Redakcia22.06.2016Súťaže
Súťaž na obnovu vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo 22. júna 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na obnovu vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri. Predmetom súťaže je návrh optimálneho urbanistického, architektonického a výtvarno-umeleckého riešenia obnovy časti vojenského cintorína z 1. svetovej vojny, ktorý sa nachádza v banskobystrickej časti Majer a dnes je z väčšej časti neprístupný. Porota sa pri výbere víťazov zameria predovšetkým na aspekty vytvorenia dôstojného pietneho areálu vojenského cintorína vrátane ideového zamerania pamätníka, kvalitu umelecko-architektonického návrhu a formovania hmôt a exteriérových priestorov, na originalitu a aktuálnosť výrazových prostriedkov architektúry a na reálnosť, realizovateľnosť a ekonomickú efektívnosť navrhovaného riešenia. 

Riadni členovia poroty

Závislí na vyhlasovatelovi:

 • Ing. arch. Peter Surovec – špecialista na urbanizmus a architektúru, Oddelenie územného rozvoja a architektúry MsÚ Banská Bystrica
 • Ing. arch. Ivica Gašparovičová, autorizovaná architektka SKA, špecialistka na urbanizmus a architektúru, Oddelenie uzemného plánu MsÚ Banská Bystrica

Nezávislí na vyhlasovatelovi:

 • PhDr. Roman Hradecký, riaditeľ Stredoslovenského múzea Banská Bystrica, podpredseda poroty
 • Dr. Imrich Purdek, PhD., vedecký pracovník Vojenského historického ústavu, odboru vojensko-historických výskumov
 • Ing. Jana Kráľová, Ministerstvo vnútra SR, odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov, sekcia verejnej správy
 • Ing. arch. Štefan Moravčík, autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Branislav Hovorka, PHA architekti, Banská Bystrica
 • Ing. arch. Danica Turčanová, Ateliér Turčan, Banská Bystrica, predsedkyňa poroty
 • Ing. arch. Peter Kassa, autorizovaný architekt SKA, vedúci odboru územného plánovania mesta Zvolen

Náhradníci poroty

 • Ing. arch. Peter Lapín – špecialista na urbanizmus a architektúru, Oddelenie územného rozvoja a architektúry MsÚ Banská Bystrica - závislý na vyhlasovatelovi
 • Ján Pacek - predseda oblastnej organizácie SZPB v Banskej Bystrici - nezávislý na vyhlasovatelovi

Účelom súťaže je zabezpečiť výber spracovateľa projektu budúcej obnovy cintorína. Víťazovi súťaže bude zadaná zákazka na projekt, cena za zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby sa predpokladá 4 % z 250.000 eur, t.j. 10. 000 eur. Termín zhotovenia projektovej dokumentácie je do 20. decembra 2016.

Súťažné návrhy je potrebné odovzdať do 6. septembra 2016 do 15:00 hod. Všetky informácie vrátane súťažných pomôcok nájdete na www.banskabystrica.sk.