InformacieSKA.sk

Seminár pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov

Martina Jakušová07.07.2016Súťaže
Seminár pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov

Slovenská komora architektov usporiadala pre svojich členov seminár pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov, ktorý sa konal 29. júna 2016 v Sieni D. Jurkoviča na Panskej ul. v Bratislave.

Na úvod sa predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie Rudolf Žákovský venoval novému súťažnému poriadku a súvisiacej legislatíve (viac sa dočítate v článku Čo je nové v oblasti súťaží návrhov.

Následne sa slova ujal Peter Lényi, ktorý spolu so svojim kolegom Ondrejom Markom zdieľali s publikom svoje skúsenosti zo súťaží, a to nielen zo strany súťažiacich, ale aj z pohľadu spracovateľa súťažných podmienok a následne aj editora Manuálu súťaží návrhov, o ktorom sa viac dočítate v článku Manuál súťaží návrhov.

Na záver vystúpil so svojimi postrehmi Pavol Paňák a priblížil prítomným svoj pohľad skúseného porotcu na proces súťaženia. Uviedol, že každá súťaž je pre porotcu novým zážitkom - pod charakter súťaže sa podpisuje nielen samotný predmet súťaže, ale aj vždy iné zloženie osobností v porote, na strane vyhlasovateľa a organizátora súťaže, no a v neposlednom rade ovplyvní priebeh súťaže aj zakaždým iná kvalita doručených súťažných návrhov. Úvodné stretnutie poroty je podľa neho kľúčové - tu má porota priestor zasiahnuť do znenia súťažných podmienok a ovplyvniť tak celkový priebeh súťaže. Odporúča na záver práce poroty vypracovať pre vyhlasovateľa odporúčanie na spôsob práce s víťazným návrhom - napríklad s podnetom na jeho dopracovanie či modifikáciu. Zároveň uviedol, že je vhodné, aby porota pripravila komentár poroty nielen k oceneným a odmeneným diela, ale k všetkým posuudzovaným dielam, ktoré by mali byť verejne dostupné a môžu slúžiť na ďalšiu odbornú či verejnú diskusiu o predmete súťaže. 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov schválilo na svojom zasadnutí z 11. mája 2016 zmenu článku 20 súťažného poriadku, ktorý definuje zoznam porotcov a spracovateľov súťažných podmienok a jeho pravidlá. Touto zmenou predstavenstvo k 1. júlu 2016 ruší pôvodný zoznam spracovateľov z roku 2007 a porotcov a nahrádza ho dvomi samostatnými zoznamami - zoznam spracovateľov súťažných podmienok a zoznam porotcov. Týchto architektov bude SKA odporúčať vypisovateľom súťaží na spracovanie súťažných podmienok, resp. do poroty súťaží.

Do týchto zoznamov budú architekti, ktorí absolvovali školenie a vyplnili a zaslali Úradu SKA žiadosť o zapísanie jedného či oboch zoznamov). Podmienkou zapísania do zoznamu porotcov je autorizácia a povinné členstvo v Slovenskej komore architektov v trvaní najmenej troch rokov, spracovateľom súťažných podmienok môže byť autorizovaný architekt bez podmienky dlhšieho členstva.

Podujatie bolo zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA.