InformacieSKA.sk

Nominácie v kategórii Obnova a prestavba

Redakcia22.06.2016CE.ZA.AR
Nominácie v kategórii Obnova a prestavba

Kategória Obnova a prestavba sa ukázala z hľadiska počtu prihlásených diel ako jedna z najzaujímavejších - spolu sa do nej prihlásilo 20 diel. Z nich získali nomináciu tieto diela:

 

 Rekonštrukcia baníckeho domu, Dolná Resla, Banská Štiavnica, autori: Zuzana DITTEOVÁ, Vladimír SCHMIDT, autor foto: Martin ŠVEDA

Rekonštrukcia baníckeho domu, Dolná Resla, Banská Štiavnica
Autori: Zuzana DITTEOVÁ, Vladimír SCHMIDT
Autor foto: Martin ŠVEDA

Banícky dom na Dolnej Resle prešiel komplexnou obnovou. Dispozícia bola očistená, znehodnotené časti fasád analogicky zrekonštruované, poškodené prvky boli nahradené precízne remeselne spracovanými replikami. Pre užívateľov domu architekti pomocou terasy prístupnej priamo zo zobytneného podkrovia vytvorili platformu na oddych. Novotvar - sklené dvere - je zakrývateľný vrátami. Terénne schodisko a celá nová morfológia záhrady umožňuje prepojenie terasy s priestorom pred hlavným vstupom do prízemia domu. Pod terasou sa nachádza hospodárske zázemie objektu stvárnené ako drevená šopa, aby nerušilo pôvodný vzhľad domu. Na hornej platforme pribudol uzatvárateľný altánok, ktorý svojourealizáciou, šindľovou strechou a detailmi odkazuje na hospodárske šopky a dotvára atmosféru celej parcely.

 

 

 Bytový dom M25 - nadstavba a dostavba, Mýtna ul., Bratislava, autori: Pavol SENECKÝ, Juraj SENECKÝ, Michal VRŠANSKÝ, autor foto: Michal VRŠANSKÝ

Bytový dom M25 - nadstavba a dostavba, Mýtna ul., Bratislava
Autori: Pavol SENECKÝ, Juraj SENECKÝ, Michal VRŠANSKÝ
Autor foto: Michal VRŠANSKÝ

Bytový dom Mýtna 25 v Bratislave, pôvodne budova s tromi nadzemnými podlažiami a nevyužívaným podkrovím, bol v rámci rekonštrukcie, nadstavby a dostavby nadstavaný o tri nadzemné podlažia vrátane podkrovia. Architektonické riešenie je postavené na kontraste pôvodnej a novej hmoty s čitateľnou hranicou, ktorú smerom od Mýtnej ulice tvorí horizontála korunnej rímsy a zo strany dvora vertikála novej výťahovej šachty a vysunutej konzoly nadstavovaných podlaží.

 

 

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach, okr. Levoča, autor: Tomáš Bujna, foto: Stano Dubík

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach, okr. Levoča
Autor: Tomáš Bujna
Autor foto: Stano Dubík

Práce na obnovách a rekonštrukcii začali úplne pozvoľna príchodom nového kňaza na nové miesto pôsobenia. Celková obnova interiéru kostola bola vyvolaná rozsiahlou degradáciou zavlhnutého muriva v interiéri jednoloďového gotického kostola z 1. polovice 14. storočia a tiež nevyhovujúcim stavom podlahy. Následne bolo rozhodnuté o výmene terazzovej dlažby uloženej v betónovom podklade a jej nahradením za prírodný pieskovec. Po odstránení novodobej podlahy a zavlhnutých omietok bol vykonaný archeologický výskum interiéru a reštaurátorský prieskum omietok v celej lodi.“