InformacieSKA.sk

Manuál súťaží návrhov

Redakcia06.07.2016Súťaže

Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcom článku, v júli 2016 vydala Slovenská komora architektov Manuál súťaží návrhov. Editorom je architekt Peter Lényi, na publikácii spolupracovali Pavla Lényiová a Ondrej Marko a text pripomienkovali Rudolf Žákovský, Kornel Kobák, Bohumil Kováč, Imrich Pleidel, Martin Jančok a Ľubomír Kubička. 

Jeden z autorov, architekt Peter Lényi, o tejto užitočnej publikácii hovorí, že má odporúčací charakter a nenahrádza zákon, vyhlášku ani súťažný poriadok. "Jeho účelom je zrozumiteľným spôsobom vysvetliť postup súťaže návrhov, primárne pre verejného vyhlasovateľa, ktorý postupuje podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Skladá sa z troch kapitol: v prvej sa uvádzajú argumenty, prečo použiť súťaž návrhov, v druhej je chronologicky vysvetlený celý postup a predstavuje jeho účastníkov a v tretej formou piatich rozhovorov s konkrétnymi osobnosťami predstavuje najdôležitejšie roly aktérov súťaže návrhov: porotcu, verejného vyhlasovateľa, súkromného vyhlasovateľa, organizátora a účastníka."

Architekt Martin Jančok, ktorý spolupracoval na príprave Manuálu súťaží návrhov, dopĺňa, že manuál "poskytuje náhľad do zákulisia prípravy a vyhodnocovania súťaží návrhov, ponúka pozitívne príklady už uzavretých súťaží. Je primárne určený potenciálnym vypisovateľom, mestským samosprávam, ale aj súkromným investorom. Jeho hlavnou úlohou je motivovať vypisovateľov, sprostredkovať prvý kontakt a pomôcť pri základnom zorientovaní sa v tejto problematike. To môže byť užitočné aj pre členov komory, ktorí so súťažením nemajú dostatok skúseností, alebo sa sami angažujú v príprave niektorej súťaže návrhov."

Plné znenie Manuálu súťaží návrhov nájdete v prílohe článku: