ENACA - Európska sieť príslušných orgánov v architektúre

ENACA - Európska sieť príslušných orgánov v architektúre

Možnosti vzdelávania architektov v Európe sú rôznorodé. Akceptovanie národných špecifík vytvára priestor na prirodzenú a historicky opodstatnenú diverzitu európskej architektonickej tvorby. Táto rôznorodosť sa však odzrkadľuje aj v odlišnostiach právnej úpravy uznávania kvalifikácií architektov. Preto vznikla v roku 2007 Európska sieť príslušných orgánov v architektúre (European Network of Architects’ Competent Authorities – ENACA).

Sieť ENACA bola založená ako diskusné fórum pre príslušné orgány s cieľom zlepšiť ich administratívnu spoluprácu a výmenu osvedčených postupov pri implementácii smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (PQD) a smer­nice o službách na vnútornom trhu č. 2006/123/ES.

ENACA nemá právnu subjektivitu, jej rozhodnutia sú konsenzuálne a riadi sa kódexom, ktorý jej členovia schválili v roku 2014. Sídli v inštitúcii predsedu (v rokoch 2007 až 2011 v Kráľovskom inštitúte írskych architektov RIAI v Dubline, od roku 2012 v Slovenskej komore architektov v Bratislave) a administratíva sa realizuje v inštitúcii koordinátora (v rokoch 2007 až 2014 v Architektenkammer Hessen vo Wiesbadene, od roku 2014 v Architektenkammer Baden-Württemberg v Stuttgarte).

V súčasnosti na jej činnosti aktívne participuje množstvo príslušných orgánov a inštitúcií, ktoré je možné rozdeliť do troch skupín: komory a profesijné inštitúcie (napr. ČKA, fínska profesijná organizácia SAFA), vládne agentúry (britský registračný orgán ARB, holandský registračný orgán SBA) a zástupcovia ministerstiev príslušných orgánov (Španielsko, Estónsko, Litva, Fínsko a pod.). Rokovania sa konajú tradične na pozvanie členských inštitúcií a v ich priestoroch dvakrát až trikrát ročne, zvyšok komunikácie prebieha elektronicky.

Samotná ENACA pôsobí v dvoch základných rovinách. Prvá rovina pôsobnosti vyplýva z faktu, že vďaka rôznym transpozíciám smerníc sa ich jednotlivé ustanovenia rôzne vykladajú. Napriek tomu podľa štatistík Európskej komisie (EK) patrí miera úspešnosti pri uznávaní kvalifikácií architektov medzi najvyššie v rámci slobodných povolaní – až 96 % žiadostí o uznanie je úspešných. Riešené situácie zahŕňajú široké spektrum prípadov: od tých individuálnych až po workshopy a hľadanie konsenzuálneho výkladu znenia smernice na základe prípadových štúdií. Práve pri hľadaní týchto riešení je najsilnejšou stránkou skladba členskej základne siete ENACA, lebo umožňuje výmenu skúseností medzi inštitúciami s veľkým počtom žiadostí o registráciu, ktoré majú skúsenosti aj s riešením rôznorodých situácií, až po malé komory, resp. po právnikov a národných koordinátorov so skúsenosťami aj nad rámec profesie, od regulovanejších štátov po deregulované a pod.

Druhou oblasťou pôsobnosti je pripomienkovanie legislatívy a konzultovanie materiálov EK. Od svojho založenia ENACA intenzívne komunikovala s inštitúciami EÚ – vždy s cieľom sprostredkovať skúsenosti z aplikačnej praxe tvorcom legislatívy, príp. pomôcť s nastavením systému tak, aby bol vykonateľný aj v praxi. V minulosti intenzívne participovala na pripomienkovaní návrhu modernizovanej smernice, v súčasnosti pomáha s nastavením štandardov nového elektronického systému notifikácií architektonických kvalifikácií.

ENACA nie je lobingovou inštitúciou, neformuluje politické pozície. Ak vydáva vyhlásenia, resp. vyjadrenia voči tretím stranám, ktoré by mali takýto charakter, sú jednohlasne schválené. Absencia právnej subjektivity členských príspevkov a formálnej štruktúry síce často limituje jej možnosti pôsobenia, súčasne je však jej najväčšou devízou. Množstvo práce, ktoré sa v nej za posledné roky odviedlo a ktorého najlepším výsledkom je práve hladký proces pri uznávaní kvalifikácií, dokazuje, že sa jej podarilo dosiahnuť to najdôležitejšie: vzájomnú dôveru medzi uznávacími inštitúciami.

Ing. Oľga Miháliková