InformacieSKA.sk

Čísla o súťažiach

Peter Lényi30.06.2016Úvodník
Čísla o súťažiach

Vážení čitatelia,

pri príprave prednášky na seminár pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov, ktorý organizovala Slovenská komora architektov 29. júna 2016, sme s kolegom Ondrejom Markom vyhľadali a vložili do tabuľky kvantitatívne údaje o súťažiach, ktoré overila komora a boli vyhodnotené od začiatku roku 2010 dodnes. Dva pre nás najdôležitejšie faktory - kvalita prípravy podmienok a podkladov a zloženie poroty – sú, bohužiaľ, nekvantifikovateľné, ich hodnotenie sme si odložili na inokedy.

Ako účastníci sme sa za posledných päť rokov zúčastnili dvadsaťdva súťaží, boli sme pri organizácii dvoch a ďalšie dve aktuálne pripravujeme. Chceli sme sa preto dopracovať k reálnym exaktným údajom o tom, v akom stave sa súťaženie na Slovensku nachádza. To, že to nie je dobré a mohlo by byť lepšie, vieme všetci. Ale v čom konkrétne? Mnoho z údajov sa nám nepodarilo nájsť, preto treba výsledky brať s určitou rezervou, ale mali by stačiť na utvorenie základného názoru.

1. Realizovateľnosť

Z celkového počtu 35 súťaží za 6 a pol roka sme okrem košických výmenníkov SPOTS nenašli nijakú inú, ktorú by sa podarilo doviesť do realizácie. To je úspešnosť necelé 3 %. Pri ďalších piatich (14 %) bolo publikované, že došlo k podpisu zmluvy na nadväzujúcu zákazku s víťazom. Vzhľadom na to, že súťaže prebehli nedávno, sa ešte možno tieto percentá zvýšia, a tak nemôžeme uzatvoriť definitívne hodnotenie. Bolo by pekné, keby sme mohli veriť, že viaceré z projektov môžu byť ešte v procese navrhovania alebo realizácie. Bodaj by nebol skepticizmus namieste a to, že informácie o pokračovaní sa nedali vyhľadať, neznamenalo, že proces skončil.

Čo môže byť príčinou toho, že projekt po súťaži nepokračuje ďalej? To sa reálne z verejne dostupných zdrojov takmer nedá zistiť, ak sa s tým nepodelia priamo aktéri. Z osobnej skúsenosti viem o problémoch, ktoré spočívali v tomto:

  • požiadavky vyhlasovateľa neboli vopred dostatočne kvalitne definované, a tak sa ani víťaznému návrhu nepodarilo ich dostatočne naplniť,
  • vyhlasovateľ nemal vo vzťahu k svojmu zámeru realisticky stanovenú výšku investičných nákladov a výšku nákladov na nadväzujúcu zákazku a nedohodol sa s víťazom na spolupráci,
  • v komunálnych voľbách sa vymenilo vedenie samosprávy a nové vedenie nesúhlasilo s projektom, ktorý započalo predchádzajúce, a zastavilo ho,
  • pri územnom alebo stavebnom konaní nastal nepredpokladaný neriešiteľný problém - kolízia s územným plánom alebo so zákonom, vyhláškou či normami,
  • súťaž bola napadnutá zo strany účastníkov, ktorí nevyhrali,
  • zastupiteľstvo alebo verejnosť odmietli návrh, ktorého kvalitám neporozumeli.

Väčšine týchto problémov sa dá efektívne predchádzať profesionálnou prácou na strane organizátora ako spracovateľa súťažných podmienok a pomôcok, poroty a komory pri overovaní (tá má však obmedzené možnosti, záväzne sa vyjadruje iba k podmienkami, nie k pomôckam). Je dobré, ak všetci zainteresovaní majú dostatok informácií o postupe súťaže návrhov, a je ešte lepšie, ak s ním už majú osobnú skúsenosť, a je úplne ideálne, ak ju majú z viacerých uhlov pohľadu a vedia sa tak vcítiť do pohľadu ostatných strán. Snáď tomuto aspoň trochu pomôže nový Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov, ktorý bol začiatkom júla 2016 publikovaný elektronicky. V tlačenej podobe by mal byť dostupný na jeseň 2016. Jednoduchým jazykom predstavuje postup so všetkými jeho špecifikami a tak je prístupný tak odborníkom, ako aj tým, ktorí o súťaži návrhov počujú prvýkŕat.

2. Prácnosť

Priemerný požadovaný rozsah súťažného návrhu v skúmanej vzorke je približne dva a pol panelu B0 (700 x 1000 mm), priemerný počet návrhov 23. To znamená, že od roku 2010 vzniklo na Slovensku približne dvetisíc formátov B1 (35 súťaží x 23 návrhov x 2,5 panelu).

Ak na každom návrhu pracovali v priemere aspoň traja ľudia po dobu dvoch týždňov, tak bolo priemerne na jednu súťaž odpracovaných 5520 hodín, čo je pri sadzbe 25 eur/h práca v hodnote 138 000 eur. Keď si vezmeme do úvahy, že priemerná celková suma na ceny a odmeny je približne 8 200 eur, je zrejmé, že tu ide o výrazný nepomer vo vzťahu medzi účastníkmi a vyhlasovateľom jasne v prospech vyhlasovateľa.

Vo svetle týchto údajov a v nadväznosti na to, že tento nepomer si už dlhšie uvedomujú aj v iných členských organizáciách ACE, je nutné hľadať cesty k pozitívnejšej proporcionalite medzi požadovaným rozsahom práce a ohodnotením. Je nutné zvyšovať efektivitu a hospodárnosť našej práce.

Ako ideálne sa javí používať dvojkolové súťaže, kde rozsah prvého kola, ktoré je otvorené, je malý, a v druhom kole vypracúva rozsiahlejší návrh iba malé množstvo tímov, ideálne už za honorár. Pri jednokolových súťažiach sa dá limitovať rozsah na minimálnu úroveň, ktorá je nutná na dostatočne prezentovanie návrhu a porovnanie s inými.

Ale úplne najjednoduchším spôsobom, ako ušetriť prácu účastníkom a nechať ich venovať sa iba navrhovaniu, je odbúrať prípravnú nenávrhovú prácu jednorazovo - pri spracúvaní súťažných pomôcok organizátoraom. Nie je predsa nutné, aby si každý z 50 účastníkov prekresľoval katastrálnu mapu alebo pôdorys existujúcej budovy z jpg do dwg alebo aby si zisťoval typologické programové nadväznosti, keď to môže za neho spraviť spracovateľ pomôcok iba jeden raz, vopred.

Vzťah medzi množstvom odovzdaných návrhov, celkovou výškou cien a odmien a časom na vypracovanie návrhu na vzorke súťaží z rokov 2012 až 2015. Súťaže sú zoradené vzostupne podľa množstva odovzdaných návrhov.

Graf ilustruje na vzorke súťaží z rokov 2012 až 2015 vzťah medzi množstvom odovzdaných návrhov, celkovou výškou cien a odmien a časom na vypracovanie návrhu. Súťaže sú zoradené vzostupne podľa množstva odovzdaných návrhov.

Prajem všetkým chuť aspoň trochu participovať na tejto téme - pri spoločnom úsilí si takto dokážeme v budúcnosti vytvoriť kvalitnejšie profesijné prostredie. Nie je nutné, aby každý rozumel procesu v technických detailoch, ale aspoň základné povedomie, ktoré je nutné k tomu, aby postup obstarávania formou súťaže návrhov mohol ponúknuť potenciálnemu vyhlasovateľovi súťaže - to by mal zvládať každý.

Peter Lényi