InformacieSKA.sk

Výsledky súťaže na Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave

Redakcia21.04.2016Súťaže
Výsledky súťaže na Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave

1. miesto Fajnorovo nábrežie – autori Ing. Boris Hrbáň a f&b cc – Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, M. Sc.; Malia Bennaceur, architecte dplg; Juliette Guichard, architecte hmonp;

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto predstavila 5. apríla 2016 v Starej tržnici víťazné projekty architektonicko-urbanistickej súťaže na riešenie verejných priestorov Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave. Realizácia sa očakáva začiatkom budúceho roka.
Predmetom súťaže bol návrh architektonicko-urbanistického riešenia verejných priestorov Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave, ktoré sú kontaktnými priestormi vo väzbe v súčasnosti kolaudovanú trasu električkovej radiály do Petržalky zo Štúrovej ulice cez Šafárikovo námestie po Bosákovu ulicu.

Porota vybrala pre riešenie Šafarikovho námestia a na Fajnorovo nábrežie ako víťazov dva rôzne tímy. Výsledkom súťaže sú tak dve znížené 1. ceny bez určenia poradia pre dva súťažné návrhy, ktoré odporúča odborná porota vyhlasovateľovi súťaže na ďalšie dopracovanie smerujúce k predprojektovej a projektovej príprave realizácie verejných priestorov. Víťazom na Šafárikovo námestie je návrh z dielne 2021 architekti + Labak - Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. Michal Marcinov, Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová, Monika Bočková a Lenka Borecká. Víťazmi na Fajnorovo nábrežie sú Ing. Boris Hrbáň a f&b cc – Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, M. Sc.; Malia Bennaceur, architecte dplg; Juliette Guichard, architecte hmonp.

Mestská časť tak súťažou našla urbanisticko-architektonické riešenie oboch verejných priestorov vo väzbe na trasu nosného systému MHD – električky do Petržalky, ktoré má ambíciu zhodnotiť a architektonicky vyriešiť tieto rozdielne typy verejných priestorov. Nové priestory by mali rozšíriť ponuku kvalitných verejných priestorov a doplniť chýbajúce funkcie občianskej vybavenosti verejného priestoru.

 

 

1. miesto Fajnorovo nábrežie – Ing. Boris Hrbáň a f&b cc –  Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, M. Sc.; Malia Bennaceur, architecte dplg; Juliette Guichard, architecte hmonp

1. miesto Fajnorovo nábrežie – 3 500 eur
Ing. Boris Hrbáň a f&b cc – Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, M. Sc.; Malia Bennaceur, architecte dplg; Juliette Guichard, architecte hmonp;

Z hodnotenia poroty: "Porota oceňuje kultivované a citlivé riešenie obidvoch lokalít, rešpektujúce širšie priestorové a funkčné väzby so snahou o korekciu narušených urbanistických vzťahov. Dôsledná koncepcia univerzálnej kultúrnej, spoločenskej a oddychovej plochy – pláže – dobre prepája a dopĺňa Fajnorovo nábrežie s nábrežím Euroeva a predpokladá celomestské intenzívne využitie. Má zodpovedajúcu veľkorysosť a čitateľnosť. Zámer je realizovateľný a hospodárny a nefixuje územie do budúcnosti. Priľahlé parkovisko je vhodným a nutným doplnením dopravnej obsluhy v lokalite. Napojenie na predpolie mostu však dostatočne nevyužíva potenciál pre pešie väzby a interpretuje svah „iba" ako záhradu. Koncepcia Šafárikovho námestia ako kompaktnej parkovej platformy je čitateľná a jednoduchá a zároveň silná. Pozitívne ovplyvňuje parter priľahlých ulíc a domov. Mlatová plocha ako provizórium na doplnenie stratenej stopy po Landererovom paláci, je správnym predpokladom ku ukončeniu chýbajúceho bloku. Celková kompozícia návrhu, hospodárnosť a vyrovnanosť všetkých mestských zložiek má predpoklad ku dobrému prijatiu koncepcie širšej verejnosti."

 


1. miesto Šafárikovo námestie – 2021 architekti + Labak - Ing. arch. Peter Lényi; Ing. arch. Ondrej Marko; Ing. arch. Marián Lucký; Ing. Michal Marcinov; Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová; Monika Bočková; Lenka Borecká

1. miesto Šafárikovo námestie – 3 500 eur
2021 architekti + Labak - Ing. arch. Peter Lényi; Ing. arch. Ondrej Marko; Ing. arch. Marián Lucký; Ing. Michal Marcinov; Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová; Monika Bočková; Lenka Borecká

Porota v hodnotení návrhu uvádza: "Kvalita tohto návrhu tkvie v koncepcii budúcej stratégie komponovania Šafárikovho námestia. Nesúrodosť jeho južnej chránenej figúry voči jeho severnej ploche a jej heterogénneho rámca, ktorá vznikla zničením Landererovho paláca, ktorý tieto priestranstvá prirodzene oddeľoval, rieši v dvoch časových horizontoch. V reálnom – blízkom horizonte vkladá medzi obe priestorové ťažiská rozdielnej atmosféry sprostredkujúcu spevnenú plochu prostého rastra pre rozmanité mestské aktivity - také, ktoré parková úprava severnej a južnej časti nemôže saturovať. V dlhodobom výhľade je toto vložené priestranstvo otvorené vsadeniu objektu, ktorý môže v rôznej miere vernosti interpretovať historickú situáciu. Jeho figúru návrh neurčuje, dôležité je, že ju predpokladá. Fyzické oddelenie južnej a severnej časti areálu s patričnou mierou prepojenia by malo byť strategickým zámerom mesta. Takto sa môže obnoviť absentujúca mestská celistvosť v mieste historicky prvého premostenia Dunaja. Vložený parkový pavilón občianskej vybavenosti na rozhraní severnej parkovej úpravy a variabilnej spevnenej plochy prirodzene priečne oddeľuje a zároveň obsluhuje priestranstvá nesúrodého hmotovo-architektonického rámca. Je priečnym predĺžením posledného objektu severovýchodnej zástavby Štúrovej ulice, ktorý má nárožný, nie štítový charakter – je to legitímna, historicky naznačená priečna línia. V ďaľšom je potrebné korigovať niektoré aspekty – dekoratívnosť parkových úprav severnej časti, podiel vysokej zelene či charakter povrchu strednej sprostredkujúcej mestskej plochy a pod. Takáto koncepcia umožňuje v blízkom čase a pri reálnych investíciach kultivovať toto verejne frekventované priestranstvo a pripravovať náročnejšiu etapu jeho definitívneho dokomponovania. V zóne nábrežia a okolí FFUK je návrh menej presvedčivý pre príliž široký repertoár úprav podväzujúcich variabilnosť možných aktivít. Návrh je kvalitný aj svojou jednoduchou a výpovednou grafickou úpravou."

 


3. miesto – AKJ s.r.o. – Ing. arch. Juraj Jančina;  Ing. arch. Jozef Kijonka; Ing. arch. Jozef Bátor; Ing. arch. Jozef Karlubík; Ing. arch. Lukáš Maršalka

3. miesto – 2000 eur

Súťažný návrh č. 14. AKJ s.r.o. – Ing. arch. Juraj Jančina; Ing. arch. Jozef Kijonka; Ing. arch. Jozef Bátor; Ing. arch. Jozef Karlubík; Ing. arch. Lukáš Maršalka

Porota vníma ako silnú stránku návrhu riešenie lokality a parkoviska a ocenila navrhnutie garáží s vytvorením verejného priestoru. Uzatvorenie námestia domom je logické a vychádza z historických súvislostí. Problémom časti návrhu je prerušenie kontinuity námestia promenádou."

 

 

Odmena - prof. akad. arch. Imrich Vaško; MgA.; Shota Tsikoliya M.Sc.; MgA. Lenka Janušková

Odmena – 1000 eur za odvážny jednotný konceptuálny prístup ku všetkým riešeným verejným  priestorom na Šafárikovom námestí a Fajnorovom nábreží.

Prof. akad. arch. Imrich Vaško; MgA.; Shota Tsikoliya M.Sc.; MgA. Lenka Janušková 

Porota k návrhu uvádza: "Návrh prezentuje riešenie daných priestorov námestia a nábrežia ako hybridnú krajinu. Objekt je „krížencom" domu a krajiny. Strecha je obytným parkom. V útrobách sú navrhnuté jednotlivé prevádzky. Návrh vo svojom dôsledku pôsobí moderne a monumentálne. Dom by sa stal určite atrakciou svojho miesta a bol by kvalitným zástupcom súčasnej architektúry. Problémom návrhu je zložitá etapizácia a vysoká finančná náročnosť stavebne koncipovaného objektu. Porota ocenila odmenou súčasný výraz a odvahu autora."

Zdroj: MČ Bratislava-Staré Mesto