InformacieSKA.sk

Valné zhromaždenie Českej komory architektov

Úrad SKA21.04.2016Aktuality
Valné zhromaždenie Českej komory architektov

V sobotu 16. apríla 2016 sa v Brne uskutočnilo valné zhromaždenie Českej komory architektov, na ktorom našu komoru reprezentovali Imrich Pleidel, predseda SKA, a Oľga Miháliková, zástupkyňa riaditeľky úradu SKA. V rámci úvodnej časti I. Pleidel srdečne pozdravil členov ČKA a v krátkosti ich oboznámil s aktuálnymi témami a problémami, ktoré sa týkajú výkonu povolania architekta na Slovensku. V tejto súvislosti informoval o novom zákone o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a vykonávacej vyhláške č. 157/2016 o súťažiach návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a inžinierskeho staviteľstva s účinnosťou od 18. apríla 2016, ďalej o príprave nového stavebného zákona v spolupráci s novým vedením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a príprave ďalších strategicky dôležitých dokumentov v oblasti architektúry a stavebnej kultúry. Ocenil účinnú a rozvíjajúcu sa bilaterálnu spoluprácu so zástupcami ČKA i širšiu kooperáciu v rámci architektonických komôr krajín V4 najmä v oblasti štandardov architektonických služieb, hodnoty zákaziek, architektonických, urbanistických a krajinárskych súťaží, uznávania kvalifikácií architektov a koordinácie spoločných postupov v rámci ACE a EÚ. Ďalej informoval o našom úspešnom projekte s významným mediálnym dosahom CE∙ZA∙AR, ktorého už toho roku organizujeme 15. ročník. Zároveň poprial českým kolegom úspešné rozbehnutie Českej ceny za architektúru, ktorá sa bude tento rok udeľovať prvýkrát. Podelil sa tiež s niektorými pozitívnymi skúsenosťami s vnútornými poriadkami SKA, napríklad s volebným poriadkom, ktorý umožňuje voliť našim členom nielen osobne na valnom zhromaždení, ale aj tzv. dištančnou formou doručenia volebných hlasovacích lístkov.

Popri hlavnom programe valného zhromaždenia ČKA absolvovali naši zástupcovia aj niekoľko krátkych neformálnych stretnutí s predsedom ČKA Ivanom Plickom, 1. miestopredsedom Pavlom Hniličkom, 2. miestopredsedom Pavlom Martinkom, členom predstavenstva Karlom Cieslarom a členom predstavenstva Poľskej komory architektov Borysom Czarakcziewom.

Nové zloženie predstavenstva ČKA

Na valnom zhromaždení ČKA pebehli taktiež  voľby do orgánov ČKA. V predstavenstve svoj mandát obhájili obaja kandidáti za región Praha – Jaroslav Šafer a Radek Kolařík. Jediné dve zmeny sa tak odohrali v regióne za Moravu a Sliezsko a v regióne Čechy. Zloženie predstavenstva posilní Vojtěch Mencl a David Hlouch. Vojtěch Mencl má bohaté skúsenosti s rozvojom mesta Brna a zastáva názor, že stavebná legislatíva nie je len záležitosťou architektov, ale aj miest a obcí, ktorých potreby by mala zohľadňovať. David Hlouch, ktorý je súčasne starostom stredočeského Tehova, vníma ako jednu zo svojich hlavných úloh v predstavenstve posilnenie vnútornej komunikácie a interných potrieb členov komory.

Do predstavenstva ČKA boli zvolení Jaroslav Šafer (region Praha). Radek Kolařík (region Praha), Vojtěch Mencl (region Morava a Slezsko), David Hlouch (region Čechy), v predstavenstve ďalej pôsobia Karel Cieślar, Pavel Hnilička, Pavel Martinek, Ivan Plicka, Klára Salzmann, Milan Svoboda, Petr Velička a Michal Volf.

Viac informácií sa môžte dozvedieť v tlačovej správe ČKA.

Foto: ČKA