InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 13. apríla 2016

Úrad SKA19.04.2016Uznesenia
Uznesenie predstavenstva SKA z 13. apríla 2016

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnila Ing. arch. Katarína Viskupičová;
 2. splatnosť nesplnených úloh z ostatného zasadnutia trvá;

B. berie na vedomie

1.Informáciu Ing. arch. I. Pleidela o pracovnom stretnutí s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. R. Brecelym a zástupcami SKA o strategických prioritách ministerstva v oblasti výstavby;

2. Informáciu Ing. arch. K. Kobáka

 • o rokovaní komôr V4 v Ustroni,
 • o 31. Valnom zhromaždení Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska;

3. Informáciu JUDr. V. Hanulákovej

 • o pracovnom stretnutí s výkonným podpredsedom ZMOS Ing. M. Muškom a zástupcami SKA o možnej spolupráci pri propagácii architektonických súťaží,
 • o galavečere Stavba roka 2015,
 • o správe audítora za rok 2016;

4. Informáciu Ing. O. Mihálikovej

 • o účasti SKA na CONECO 2016,
 • o tlačovej konferencii k CE·ZA·AR 2016.

C. schvaľuje

 1. Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov po zapracovaní legislatívno-právnych pripomienok členov predstavenstva SKA (príloha č. 1);
 2. finančný príspevok vo výške 200 eur na reinštaláciu výstavy v Košiciach „Zuzana Maníková a Mikuláš Maník, 40 rokov architektúry“;
 3. zahraničné služobné cesty na II. štvrťrok 2016 (príloha č. 2).

D. súhlasí

 1. s návrhom Ing. E. Guldana, PhD. o menovanie novej členky do Výboru pre krajinných architektov Ing. Evy Teplickej namiesto Ing. Magdy Horňákovej;
 2. so zaradením podujatí do SVA (Príloha č. 3).

E. prijíma

       Ing. arch. Janu Tartaľovú z Bratislavy za dobrovoľnú členku SKA; členkou sa stáva 1. mája 2016.

F. vydáva

       oficiálne Stanovisko Slovenskej komory architektov o prístupe k povolaniu architekt (Príloha č. 4).

G. poveruje

       Ing. arch. I. Pleidela zvolať poradu predsedu k príprave CE·ZA·AR 2016.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 11. mája 2016 o 13.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel,  predseda, JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu