InformacieSKA.sk

Súťaž na vyhliadkovú vežu na Dubni

Redakcia11.04.2016Súťaže
Súťaž na vyhliadkovú vežu na Dubni

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra vyhlásila 5. apríla 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov Vyhliadková veža na Dubni. Predmetom súťaže je architektonické riešenie vyhliadkovej veže na hrebeni kopca Dubeň. Výsledok súťaže bude viesť k uzavretiu zmluvy o dielo na základe priameho rokovacieho konania. Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 6. júna 2016.

Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie je nová. Už v roku 1995 vypísalo mesto Žilina architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť tam architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Tento zámer však nebol realizovaný. Dnes sa v súťaži opäť otvára táto téma, ale v menšej mierke a bez silného podtextu, ktorý do nej prinášal symbol dvojkríža. Základné podklady pre novú súťaž návrhov vznikli počas letného študentského workshopu krajinnej architektúry Mesto ZAhrada, ktorý sa konal 10. – 14. augusta 2015 na Stanici Žilina-Záriečie.

Dubeň má potenciál byť parkovým lesom celomestského významu. Veža bude objektom, ktorý má zatraktívniť blízke okolie pre širokú verejnosť a iniciovať väčšie využívanie a skultúrňovanie areálu kopca Dubeň v budúcnosti. Umiestnenie veže je dané platným územným plánom a tvarom terénu. Výška veže má poskytovať kvalitný výhľad predovšetkým na mesto Žilina, ale aj na severnú stranu od hrebeňa. Veža bude viditeľná z Národnej ulice, Hlinkovho námestia a Farských schodov v Žiline. Je preto na uvážení súťažiacich nielen to, ako bude pôsobiť bezprostredne pri jej päte, ale aj to, ako bude pôsobiť v týchto diaľkových pohľadoch. Objekt veže má slúžiť ako vyhliadka, nebudú sa v ňom nachádzať iné prevádzky.

Porota

  • Ing. arch. Ľubomír Závodný, predseda poroty, autorizovaný architekt SKA, hosťujúci profesor na Ústave architektúry obytných budov FA STU v Bratislave, nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. arch. Jan Vondrák, autorizovaný architekt ČKA, pedagóg na FUA TUL v Liberci, nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. Vladimír Kohút, autorizovaný statik SKSI, nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. arch. Júlia Durdyová, podpredsedkyňa poroty, odborná referentka - špecialistka, Odbor stavebný, Mestský úrad v Žiline, závislá na vyhlasovateľovi
  • Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, Mestský úrad v Žiline, závislá na vyhlasovateľovi

náhradníci:

  • Ing. arch. Vít Halada, pedagóg na Katedre architektonickej tvorby na VŠVU v Bratislave, nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. Michal Marcinov, krajinný architekt, nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. Jozef Oswald, vedúci Odboru stavebného, Mestský úrad v Žiline, závislý na vyhlasovateľovi

Súťažné podmienky nájdete v prílohe článku, súťažné podklady si treba vyzdvihnúť do 27. mája 2016. Viac informácií nájdete na www.sutazduben.sk, www.regionmalafatra.sk, www.zilina.sk a vo Vestníku ÚVO.

Zdroj a foto: www.sutazduben.sk