InformacieSKA.sk

Súťaž na viacpodlažné parkovisko v Poprade

Redakcia19.04.2016Súťaže
Súťaž na viacpodlažné parkovisko v Poprade

Mesto Poprad vyhlásilo 15. apríla 2016 verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Ul. Rastislavovej na sídlisku Juh III v Poprade, ktoré patrí medzi rezidenčné časti mesta s najvyššou koncentráciou obyvateľov. Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. 

Podľa súťažných podmienok je cieľom súťaže získať najlepší návrh, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bude originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí širokej verejnosti.

O výsledku súťaže rozhodne súťažná porota, zložená zo zástupcov Mesta Poprad a stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Členovia poroty

Nezavisli na vyhlasovatel’ovi:

  • Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovany architekt SKA —- predseda poroty,
  • Ing. arch. Jan Derevjanik, autorizovany architekt SKA,
  • Ing. Peter Rakšanyi, PhD., dopravný inžinier, konzultant pre dopravné riešenie, autorizovany stavebný inžinier SKSI

Zavislí na vyhlasovatel’ovi:

  • Ing. Slavomir Božoň, poslanec MsZ, konzultant technicko-konštrukčnej stránky
  • Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčik, vedúci Odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ Poprad, autorizovaný architekt SKA, autorizovaný stavebný inžinier SKSI

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovatel‘ovi:

  • Ing. arch. Ján Batora, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovatel‘ovi:

  • Ing. arch. Jarmila Vojtaššáková, oddelenie územného plánovania, MsÚ Poprad
  • Ing. Ľubomír Han, odd. dopravy MsÚ Poprad

Hodnota zákazky má byť podľa vyhlasovateľa do 22 300 eur a zahŕňa cenu a odmeny pre účastníkov vrátane predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby. 

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 30. júna 2016.

Všetky informácie vrátane súťažných podkladov sú dostupné na www.poprad.sk.

Foto: Mestký úrad Poprad