InformacieSKA.sk

Stanovisko SKA k relevancii autorizačných osvedčení

Oľga Miháliková19.04.2016Poradňa
Stanovisko SKA k relevancii autorizačných osvedčení

Keďže výklady prístupu k povolaniu architekt na základe kvalifikácií uvedených v prílohe VI Smernice 30/2005/ES pre získanie architektonickej kvalifikácie sú nejednoznačné, predstavenstvo SKA vydalo k relevancii autorizačných osvedčení nasledovné stanovisko:

Princíp automatického uznávania odborných kvalifikácií architektov pri ich európskej mobilite spočíva v harmonizácii požiadaviek na vzdelanie architektov. Smernica 36/2005/ES rieši tieto požiadavky pre architektov vo forme výsledkov vzdelávania - „learning outcomes“, t. j. 11 bodov článku 46, ktoré by mal absolvent príslušného študijného programu ovládať. Doklady o vzdelaní, ktoré vytvárajú primárny predpoklad na automatické uznanie odbornej kvalifikácie, sú uvedené v prílohe V a VI tejto smernice. Do prílohy VI, ktorá obsahuje tzv. nadobudnuté práva, boli odborné kvalifikácie spolu so sprievodnými dokumentmi oznámené v čase pristúpenia jednostranným aktom pristupujúceho štátu. To, že uvedený doklad (napr. autorizačné osvedčenie príslušnej komory) sa nachádza v prílohe VI, nehovorí nič o tom, že jeho držiteľ má architektonickú kvalifikáciu v súlade s čl. 46, ale že členský štát v čase pristúpenia rozhodol, že jeho držiteľ v istých referenčných rokoch má nárok na uznanie v ostatných členských štátoch EÚ bez skúmania obsahu štúdia.

Ak teda abstrahujeme od prílohy VI, ktorá v istých referenčných rokoch mohla obsahovať aj kvalifikácie, ktoré nie sú v súlade s čl. 46 smernice, pre prílohu V je predpokladom na uznanie profesie architekta v režime automatického uznávania v prvom rade notifikované vzdelanie a splnenie národných požiadaviek pre výkon povolania architekta.

Stavební inžinieri sú samostatnou profesiou, ktorá má svoj režim uznávania odbornej kvalifikácie a podobne, ako pri približne 300 ďalších regulovaných povolaní, nevzťahuje sa naň systém automatického uznávania. Ani v budúcnosti sa nepredpokladá, že by sa v tomto smere malo pristúpiť k zmene. Na rozdiel od prílohy VI, do ktorej sa SR rozhodla oznámiť v rámci nadobudnutých práv aj autorizačné osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (bolo to plne v kompetencii členského štátu), do prílohy V k slovenským notifikáciám SR uviedla ako sprievodný dokument (stĺpec IV prílohy V) pre prístup k povolaniu architekt osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva Slovenská komora architektov. To, že je osvedčenie SKSI uvedené v prílohe VI, hovorí len o stave, ktorý platil v čase pristúpenia, a platnosť tohto stavu je limitovaná referenčným rokom začatia štúdia, ktoré takéto osvedčenie sprevádza (2005/2006). Toto stanovisko je v súlade s výkladom obsahu prílohy V, ktorý prezentovala Európska komisia.