SKA rokovala o spolupráci so ZMOS

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory arcitektov (SKA), Ing. arch. Rudolf Žákovský, predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA, a JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu SKA, rokovali dňa 30. marca 2016 s podpredsedom ZMOS Ing. Milanom Muškom najmä o možnosti spopularizovania architektonických súťaží v obciach a mestách na Slovensku. Ako možné formy navrhli:

-          propagácia architektonických súťaží v obecných novinách,

-          publikovanie Manuálu architektonických súťaží SKA,

-          krátka prezentácia dobrých príkladov zrealizovaných architektonických súťaží v regiónoch v rámci zasadnutí či iných podujatí organizovaných ZMOS-om či zorganizovaním odbornej konferencie ZMOS v spolupráci s SKA na tému súťaží návrhov.

Podpredseda ZMOS prisľúbil tlmočiť požiadavky SKA a následne oboznámiť SKA s možnými formami spolupráce.