InformacieSKA.sk

Nemecký honorárový poriadok v ohrození

Igor Faško19.04.2016Téma
Nemecký honorárový poriadok v ohrození

S nemeckým Honorárovým poriadkom pre architektov a inžinierov HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingineure) som mal možnosť sa zoznámiť niekedy v roku 1997, kedy som bol prijatý za člena Nemeckej komory architektov so sídlom v Drážďanoch a stal sa tak autorizovaným slobodným architektom. Od tejto doby bol tento poriadok, samozrejme, niekoľkokrát doplnený či čiastočne zmenený, ale v zásade išlo a ide o smerodajný nástroj cenotvorby v oblasti projekčných prác a inžinieringu. Slovenský honorárový poriadok, ktorý fungoval do jeho zrušenia Európskou komisiou (EK), bol veľmi podobný a myslím, že bol dosť inšpirovaný spomínaným nemeckým.

Nemecko je jednou z posledných krajín, ktorá tento nástroj aj naďalej úspešne využíva, avšak EK má aj naďalej v úmysle HOAI zrušiť. Nedala sa presvedčiť zásadným postojom Spolkovej vlády a takisto aj veľkým odporom v celom Nemecku. V roku 2015 bola spustená veľká kampaň proti tomuto postupu formou internetovej petície a protestmi v médiách a ďalších verejnoprávnych inštitúciách. V ďalšej fáze chce EK predložiť vlastné stanovisko a osloviť aj Európsky súdny dvor. Prezidentka Spolkovej komory architektov Barbara Ettinger-Brinckmann verí, že spolková vláda aj v tomto prípade podrží a obháji svoje jasné stanovisko aj pred Európskym súdnym dvorom. Dôvod na to je, pretože je otázne, či má EK vôbec právo zasahovať tak výrazne do práva jednotlivých členských štátov. K tomu treba poznamenať, že existujú jemnejšie prostriedky, ako preventívne ovplyvniť kvalitu výkonu projektov v záujme spotrebiteľov.

Ettinger- Brinckmann varuje, že takýto postup EK vedie skôr k tomu, aby podporil „európsku únavu" aj v nosnom pilieri nemeckého hospodárstva, akým je stavebníctvo, a vystríha: "Dumpingové ceny vedú k ohrozeniu zabezpečenia kvality, pretože vo výstavbe ide ešte stále o telo a život užívateľov." (Ettinger – Brinckmann, voľný preklad z DAB, 04/2016)

Nemeckí architekti a stavební inžinieri sú si v plnej miere vedomí straty tak významného nástroja, akým je honorárový poriadok. Jeho zrušením by sa naozaj roztočila špirála nekontrolovateľného trhu v odbore projektových prác, čo by spôsobilo celkový úpadok úrovne a kvality v tomto odbore. Voľná cenotvorba by mohla ohroziť overený systém tvorby honorárov fungujúci minimálne štyridsať rokov a tým aj stav architektonickej či inžinierskej komory. Na tie sú totižto naviazané aj komorové sociálne poisťovne, ktoré sú odčlenené od verejných sociálnych poisťovní a ktoré doteraz zaručovali svojim členom kontrolovateľnú a istú výšku dôchodku.

Treba veriť, že tento boj o prežitie tak dôležitého nástroja skončí úspešne a bude podnetom či precedensom aj pre ďalšie krajiny EÚ, nevynímajúc aj Slovensko.

Igor Faško