InformacieSKA.sk

Európska smernica o uznávaní odborných kvalifikácií

Oľga Miháliková22.04.2016Poradňa
Európska smernica o uznávaní odborných kvalifikácií

Smernica Parlamentu a Rady 36/2005/ES o uznávaní odborných kvalifikácií upravuje takmer 800 regulovaných povolaní. Kým väčšina profesií (napr. aj stavební inžinieri alebo krajinní architekti) sa nachádza v tzv. všeobecnom systéme, sedem sektoriálnych povolaní, medzi ktoré patria aj architekti, má výsadu režimu automatického uznávania odborných kvalifikácií.

Automatické uznávanie kvalifikácie v rámci EÚ

Podstatou automatického systému je, že na základe koordinácie požiadaviek na vzdelanie pre konkrétne povolanie umožňuje osobám zjednodušený prístup k výkonu povolania v rámci EÚ. Podmienkou je mať doklad o kvalifikácii uvedený v príslušnej prílohe smernice (v prípade architektov v Prílohe V, bod 5.7.1). Na pôsobenie v  ostatných členských štátoch EÚ môže využiť dva režimy – usadenie sa alebo dočasné a príle- žitostné poskytovanie služieb (môže ich poskytovať aj cezhranične).

Usadenie sa v inom členskom štáte

V prípade usadenia sa v inom členskom štáte požiada autorizovaný architekt o uznanie svojej odbornej kvalifikácie. Jej akceptácia – po splnení všetkých ostatných podmienok – je iba formálnym preverením. Ak teda autorizovaný architekt ČKA prejavuje záujem dlhodobo pôsobiť vo Veľkej Británii a nazývať sa pritom architektom (v UK existuje len ochrana titulu „architekt“, a  nie tzv. vyhradených činností), požiada o  uznanie svojej kvalifikácie Architects’ Registration Board v Londýne. Tá ju automaticky uzná. Tento český architekt má nárok na uznanie bez ohľadu na to, že neabsolvoval ani jednu z britských certifikačných skúšok. Podkladom na jeho automatické uznanie je doklad o  odbornej kvalifikácii uvedený v Prílohe V a súčasne odborná spôsobilosť na výkon povolania v Českej republike (autorizácia).

Uznanie kvalifikácie – príloha VI

Ďalšou prílohou, ktorá uvádza architektonické kvalifikácie, je Príloha VI, ktorá obsahuje tzv. nadobudnuté práva. Tu nájdete doklady o vzdelaní z rôznych období, ktoré sa členský štát, notabene Česká republika, rozhodol v čase pristúpenia k Európskej únii oznámiť v zmluve o pristúpení. Hlavným krité- riom na uznanie kvalifikácie na základe Prílohy VI je, že osoba s takýmto diplomom musí vykonávať v domovskom členskom štáte (v našom prípade v Českej republike) za posledných päť rokov aspoň tri roky povolanie architekta.

V  rovine dočasného (cezhraničného) poskytovania služieb to môže byť ešte jednoduchšie: napr. český autorizovaný architekt (usadený v  Českej republike) môže dočasne vykonávať svoje povolanie na území Rakúska bez dodatočného ohlasovania sa na príslušnom rakúskom orgáne (dokonca stačí použiť svoju českú autorizačnú pečiatku).

Modernizácia kvalifikačnej smernice

V  januári 2013 bol dokončený proces modernizácie kvalifikačnej smernice, ktorého výsledkom je smernica 2013/55/EU. Táto smernica sa musí transponovať (zapracovať) do národných legislatív najneskôr do 1. januára 2016. V čase písania príspevku (v  novembri 2015) čakalo českú novelu zákona o uznávaní odborných kvalifikácií a ďalších súvisiacich zákonov prvé čítanie v  parlamente. Tento zákon implementuje zmeny aj pre povolanie architekta. Z pohľadu architektov medzi najdôležitejšie zmeny patrí predĺženie minimálneho trvania odbornej kvalifikácie zo 4 rokov na 4 roky vzdelania a 2 roky odbornej praxe, resp. minimálne 5 rokov vzdelania.

Ing. Oľga Miháliková