InformacieSKA.sk

Boj o architektonické honoráre

Kornel Kobák19.04.2016Téma
Boj o architektonické honoráre

Ako si správne kalkulovať honorár? Táto úloha nás architektov pravidelne stavia do pozície akýchsi jasnovidcov a spoľahlivo sa nám stará o stres i prísun adrenalínu. Dokázať vopred navrhnúť honorár za naše služby, často rozložené v horizonte niekoľkých rokov pre tím pozostávajúci z desiatok špecialistov je „mission impossible". A tak aj ono bojové naladenie v titulku je viac-menej oprávnené.

V otázke honorárových poriadkov prežívame v Európe doslova obdobie temna. Už od roku 1993 začala európska politická reprezentácia boj so sadzobníkmi minimálnych cien za poskytované služby rôznych profesijných organizácií. V priebehu ďalších rokov európska exekutíva v spolupráci s národnými protimonopolnými inštitúciami napadli a pokutovali viaceré z nich. V roku 1997 bola zastavená distribúcia honorárového poriadku architektov vo Francúzsku a obmedzilo sa cenové usmernenie RIBA v Spojenom kráľovstve. V roku 2004 pokutovala Európska komisia Asociáciu belgických architektov za porušovanie princípov voľnej súťaže sumou 100-tisíc eur za ich honorárový poriadok platný už od roku 1967. Následne hrozila rovnakými konaniami a zvýšenými pokutami aj ostatným národným architektonickým komorám.

Slovenská komora architektov bola v roku 2005 nútená pod hrozbou likvidačnej pokuty zrušiť vlastný Honorárový poriadok a nahradiť ho Metodickým odporúčaním, už bez prílohy na výpočet minimálnych honorárov. Postupne sa rovnaké kroky udiali vo väčšine členských štátov EÚ. Napriek ústupkom zo strany architektonických inštitúcií, žiaden Honorárový poriadok zatiaľ nebol na základe konania EK vyhlásený Európskym súdnym dvorom za protizákonný.

V júni minulého roku začala Európska komisia tzv. konanie vo veci porušenia zmluvy (o fungovaní EÚ) a porušovania Smernice o službách (slobody usadiť sa) proti slobodným profesiám vo viacerých štátoch EÚ, medzi nimi aj voči povinnému Honorárovému poriadku pre architektov a inžinierov (Honorarordnung für Architekten und Ingineure HOAI) v Nemecku. Nemecko dodnes neustúpilo politickému tlaku Európskej komisie a udržalo si svoj honorárový poriadok, pomocou ktorého sú chránené služby architektov a inžinierov pred cenovou súťažou a dampingom, čo je podľa nemeckých architektov aj preukázateľným verejným záujmom. Proti konaniu Európskej komisie a na obranu HOAI sa postavila aj nemecká spolková vláda a formou petície aj podstatná časť nemeckých architektov. Obrana HOAI je postavená na možnosti použiť primeraný čas a personálne know-how na podklade spoľahlivej kalkulácie v záujme dosiahnuť dobrú kvalitu služieb a zachovať zmluvnú slobodu. Skutočné obmedzenie cezhraničnej slobody usadiť sa, ktoré je hlavným argumentom Európskej komisie, podľa názoru zástancov HOAI neexistuje. Európska komisia, naopak, odmieta súvislosť medzi minimálnymi sadzbami a zabezpečením kvality a mieni, že existujú alternatívy honorárových poriadkov, ktoré zaručia rovnakú a aj lepšiu kvalitu a ochranu spotrebiteľa a zároveň menej obmedzujú slobodu sa usadiť v inom členskom štáte. Odporúča preto najmä detailnejšiu aplikáciu regulácie povolania.

Podľa názoru nemeckých architektonických a inžinierskych komôr Európska komisia predovšetkým prehliada, že HOAI platí všeobecne vo vzťahu k službám a nie osobám a jeho zrušenie by malo negatívne ekonomické a spoločenské dôsledky. Pre architektov vo všeobecnosti, vzhľadom na charakter a rozsah poskytovaných služieb, ani neexistujú presné pravidlá vykonávania povolania v užšom zmysle, ktoré by bolo možné detailne regulovať.

Slovenská komora architektov sa, aj prostredníctvom Pracovnej skupiny pre štandardy služieb architekta, venuje agende na presadenie spoločných štandardov na stanovenie minimálnych bezpečných sadzieb pre architektonické a inžinierske služby. Sleduje aktivity Architektonickej rady Európy (ACE) a v poslednom období najmä iniciatívy spolupráce architektonických komôr krajín V4. Aj v rámci tak blízkej skupiny krajín však existujú v používaných štandardoch a postupoch také zásadné rozdiely, že v krátkodobom horizonte je ich úplná harmonizácia nedosiahnuteľná.

Limitujúcim faktorom našej zahraničnej spolupráce sú tiež chýbajúce aktuálne štatistické údaje zo slovenskej architektonickej praxe. Takýto stav nie je nijako výnimočný a relevantné údaje z tejto oblasti sú v európskych krajinách skôr výnimkou. Ani SKA nemôže v rámci svojej činnosti plnohodnotne obsiahnuť oblasť štatistického zisťovania pre celú sféru architektonických služieb. Plánujeme však osloviť novými formami dopytovania časť členov s cieľom získavať údaje pre kompetentné nastavenie štandardov a honorárov v našich domácich podmienkach. V záujme vytvárať podmienky pre dobrú kvalitu služieb poskytovaných architektmi je naším zámerom vrátiť sa na Slovensku k akceptácii primeraných minimálnych sadzieb za naše služby.

Prosíme Vás preto o podporu týchto aktivít.

Kornel Kobák

Ilustračné foto: David Santaolalla