InformacieSKA.sk

Víťazi súťaže Materská škola Selce

Martina Jakušová15.03.2016Súťaže
Víťazi súťaže Materská škola Selce

Poznáme výsledky architektonickej súťaže Materská škola Selce. Túto verejnú anonymnú architektonickú súťaž overila Slovenská komora architektov. Obec Selce ju vyhlásila v decembri 2015 a jej výsledky boli zverejnené vo februári 2016. Súťažiaci v tejto súťaži návrhov, ktorá má viesť k uzavretiu zmluvy so spracovateľom, hľadali návrh novej stavby v areáli Základnej školy v Selciach v nadväznosti na rekonštrukciu jestvujúcich objektov. Realizácia víťazného návrhu má ambíciu vytvoriť moderné a podnetné prostredie pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku zo spádovej oblasti obce. 

Porota rozhodla o udelení cien nasledovne:

  • 1. cena, 3000 eur - studio B52 , s.r.o. (Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Boris Benedek, Ing. arch. Ján Pieš)
  • 2. cena, 2000 eur - SLLA Architects (Ing. arch. Michal Sulo, Ing. arch.  Miriam Líšková)
  • 3. cena, 1000 eur - Ing. arch. Petra Schleicher, Ing. Ivan Tasler

O víťazoch súťaže rozhodla porota v zložení prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., predseda poroty , Ján Kupec, Ing. arch. Danica Končeková, PhD., Ing. arch. Marián Marcinka a Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, náhradníkmi poroty boli Dušan Mesík a Ing. arch. Štefan Moravčík.

Slovami poroty

Do súťaže bolo prihlásených 43 návrhov. Tento počet považuje porota za prejav aktuálnosti témy najmä pre mladých architektov a prejav dobrej prípravy súťaže. Podľa poroty dosiahli súťažné návrhy štandardnú solídnu úroveň, z ktorej mimoriadne nevynikol žiaden súťažný návrh. Napriek rôznorodému prístupu sa v poslednom hodnotiacom kole stretli kvalitatívne pomerne vyrovnané súťažné návrhy, o čom svedčí aj hodnotenie poroty. Súťažné návrhy priniesli rôznorodosť pohľadov na využitie pozemku, vzťah k okolitým budovám a typologický prístup k riešeniu vlastného objektu. Z týchto aspektov vytvorili spôsobom príbuzného prístupu niekoľko skupín, z ktorých najvýraznejší protagonisti predstavujú poslednú hodnotenú skupinu návrhov.

Vzhľadom k tomu, že súťaž je vyhlásená podľa zákona o verejnom obstarávaní, z hľadiska predpokladanej realizácie bude vyhlasovateľ súťaže rokovať s víťazným uchádzačom. Preto porota vo svojich odporúčaniach venuje tomuto návrhu najväčší priestor. Porota je presvedčená, že súťaž priniesla pre vyhlasovateľa množstvo podnetov na riešenie materskej školy aj z iných súťažných návrhov.

Víťazný súťažný návrh vidí porota ako najvývojaschopnejší a tiež výhodný z hľadiska realizovateľnosti. Porota je presvedčená, že vo víťaznom návrhu získala obec riešenie, ktoré plne uspokojí jej požiadavky a ktorého realizácia prispeje ku kultivovanému prostredia pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže a bude mať parametre nového komunitného centra obce.

Čo súťaž priniesla

Škála súťažných návrhov oscilovala okolo troch možností umiestnenia budovy škôlky:

  • lineárny model
  • diagonálny model
  • centrálny model.

Porota preferovala predovšetkým lineárny a diagonálny model. Oba typy sú zastúpené v ocenených návrhoch.

Lineárny model: Najviac návrhov sledovalo lineárny model, ktorý podľa poroty najlepšie naplnil zadania poroty i zámer vyhlasovateľa súťaže, a to:

  • posilniť centrálny verejný priestor,
  • bezbariérovo prepojiť materskú školu s jedálňou,
  • zabezpečiť kompaktnosť objektu pri zachovaní vhodnej mierky a
  • vynaložiť primerané finančné prostriedky na realizáciu stavby.

Diagonálny model akcentoval orientáciou materskej školy na úkor zovretosti centrálneho priestoru a riešenia prevádzky zariadenia na rovine.

Centrálny model sa ukazoval ako menej vhodný, čo sa prejavilo zvýšenou podlažnosťou a oddelením priestorov jedálne od materskej školy.

Čím súťaž prekvapila

Porotu prekvapilo množstvo návrhov, ktoré nerešpektovali základné hygienické nároky na orientáciu denných miestností jednotlivých oddelení, resp. tried. V prevádzkovo dispozičných riešeniach mnohí súťažiaci podcenili bezpečný a bezbariérový pohyb užívateľov, ale distribúciu aj jedla z jedálne. Z hľadiska areálového mikroubanizmu pomerne veľa návrhov rezignovalo na dizajn objektu materskej školy bez snahy o presah do centrálneho verejného priestoru areálu alebo štruktúrovanie školskej záhrady, v ktorej by deti mohli stráviť väčšiu časť svojho denného pobytu.

Čo porotu sklamalo

Na návrhoch bolo vidieť, že súťažiaci nemajú dostatočnú pracovnú skúsenosť s typologickými požiadavkami na tvorbu materských škôl. Práve materské školy sú typologickou kategóriou, kde je humor a hravosť ozdobou návrhu.

Mnoho súťažiacich si pri určení vhodnej mierky neuvedomilo, že užívatelia navrhovaných priestorov sú predškolské deti  vo veku 2,5 až 6,5roka a že ich mentálne i sociologicko-integračné schopnosti sú na začiatku rozvoja. V tomto zmysle sme zaznamenali pri návrhoch minimálny presah mierky dieťaťa do interiéru. Na návrhoch bolo tiež vidieť, že dokonca ani súťažiaci z blízkej Banskej Bystrici neboli schopní „pretaviť“ prostredie horskej dediny do návrhu materskej školy (na túto tému porota viedla zaujímavé polemiky). Súťaž sa akoby robila od stola, bez ambície pracovať s konkrétnym miestom, konkrétnou situáciou. Preto sa potreba stvárnenia objektu v danom prostredí javila skôr nevýhodou. O postupujúcich preto rozhodovala typologická skúsenosť a citlivosť práce s verejným priestorom.

Zdroj: MiÚ Selce