InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 9. marca 2016

Úrad SKA18.03.2016Uznesenia
Uznesenie predstavenstva SKA z 9. marca 2016

Prečítajte si uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov, ktoré sa konalo 9. marca 2016 v Bratislave: 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. Ľubomír Závodný;
 2. úlohy z ostatného zasadnutia boli splnené okrem úloh 2; 3. a5. a), ktorých termín splatnosti trvá;

B. berie na vedomie

1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela

 • o možnosti spolupráce SKA a ÚVO v oblasti školení na tému verejné obstarávanie architektonických služieb pre pracovníkov verejnej správy;
 • o možnosti uverejnenia príkladov dobrej praxe obstarávania architektonických služieb na webovej stránke ÚVO;

2. informáciu Ing. arch. R. Žákovského o výsledkoch rozporového rokovania k pripomienkam SKA k vyhláškam ÚVO (Príloha č. 1; 2);

3. Informáciu Ing. arch. K. Viskupičovej o záveroch redakčnej rady (Príloha č. 3);

4. Informáciu Ing. O. Mihálikovej

 • o priebehu príprav CE·ZA·AR 2016;
 • o rokovaní podskupiny pre architektonické kvalifikácie EK;

C. schvaľuje

 1. organizačno-technické zabezpečenie seminára o autorskom práve v Banskej Bystrici (Príloha č. 4);
 2. organizačno-technické zabezpečenie seminára „Krajinný architekt + architekt“ v Bratislave (Príloha č. 5);
 3. zloženie poroty pre aktuálny ročník súťažnej prehliadky CE·ZA·AR 2016 (Príloha č. 6) a zmenu názvu kategórie z „Rekonštrukcia a obnova budov“ na „Obnova a prestavba“;
 4. náklady na doprogramovanie modulu diskusného fóra pre členov komory na stránke www.informacieska.sk firmou Archinfo vo výške 600,- €;
 5. zahraničné služobné cesty na II. štvrťrok 2016 (Príloha č. 7);

D. súhlasí

 1. s ukončením vymáhania nezaplateného členského z dôvodu nerentabilnosti vymáhanej výšky,
 2. so zaradením prihláseného diela do Registra architektonických diel (Príloha č. 8),
 3. so zaradením kurzu „ARCHILAB – Metodické techniky dokumentácie a projektová príprava obnovy historických objektov“ do SVA;
 4. so zaradením podujatí A-SICE a G-Tvar štúdia, s.r.o. do SVA (Príloha č. 9);
 5. so zrušením účtu sociálneho fondu a prevedení prostriedkov na hlavný bežný účet;

E. poveruje

 1. Ing. arch. R. Žákovského pripraviť newsletter o vyhodnotení pripomienok SKA k návrhu vyhlášok Úradu pre verejné obstarávanie;
 2. JUDr. V. Hanulákovú
 • na návrh redakčnej rady zorganizovať tlačovú konferenciu na tému súťaže,
 • pripraviť podmienky pre školiteľov SKA s orgánmi verejnej správy na tému verejné obstarávanie architektonických služieb,

         3. Ing. O. Mihálikovú pripraviť koncept 15. ročníka CE·ZA·AR a sprievodných podujatí k 15. výročiu založenia Ceny.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 13. apríla 2016 o 13.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková. 

Ing. arch. Imrich Pleidel, v.r., predseda

JUDr. Viera Hanuláková, v.r., riaditeľka úradu