InformacieSKA.sk

Súťaže návrhov sú zárukou kvalitnej architektúry

Martina Jakušová15.03.2016Súťaže
Súťaže návrhov sú zárukou kvalitnej architektúry

Zadávanie verejných zákaziek na architektonické služby v EÚ 

Česká poradenská spoločnosť EEIP spracovala pre Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR ekonomickú analýzu architektonickej praxe v ČR, ktorá môže byť výbornou analógiou aj na naše slovenské pomery. Pri snahe presadzovať súťaže návrhov sa SKA stretáva s viacerými mýtami. Jedným z nich je ich časová a finančná náročnosť. Analýza Dopady architektonickej praxe na ekonomiku ČR pritom potvrdzuje, že architektonické súťaže nie sú ani nákladné a ani zdĺhavé. Dokument spracováva predovšetkým problematiku architektonických súťaží a porovnáva ich efektivitu s klasickými postupmi verejného obstarávania verejných zákazkách.

Štúdia hodnotí prínosy a vyčísľuje ekonomické dopady architektonickej praxe v oblasti územného plánovania a stavebníctva v krajine. Venuje sa tomu, aký vplyv má kvalita projekčnej a plánovacej praxe na ekonomickú výkonnosť krajiny a hľadá cesty, ako túto kvalitu zvýšiť. Odporúča viac využívať súťaž návrhov, prípadne hodnotiť ekonomickú výhodnosť ponúk a nerozhodovať o dodávateľovi iba na základe najnižšej ceny.

Viac než rok po zavedení elektronického trhoviska na Slovensku, v neustálom boji Slovenskej komory architektov o výber dodávateľov architektonických služieb prostredníctvom súťaží návrhov, je táto štúdia ďalším silným argumentom pre toto snaženie a proti výberu podľa najnižšej ceny. Napokon, ekonomicky najvýhodnejšia ponuka nie je tá najlacnejšia, ale tá, ktorá za rozumnú cenu prinesie či najväčší benefit pre riešenú oblasť či územie. Ušetriť pár drobných pri návrhu môže znamenať stratiť nepomerne väčší obnos pri realizácii, no ten najnegatívnejší dopad je nekvalita riešenia, ktorá je dôsledkom nízkej ceny projektu. Budovu ani koncept územného rozvoja sídla neplánujeme na dva roky, negatívny vplyv na svoje okolie má počas dlhej doby a je takmer nezvratný.

Ministerka českého rezortu pre miestny rozvoj Karla Šlechtová, ktorý je obstarávateľom štúdie, k tomu hovorí: „Nesmieme podceňovať prínosy kvalitnej architektúry a obytného prostredia, ktoré majú svoj podiel na ekonomickom výkone Českej republiky. Zo štúdie jasne vyplýva, že ak chceme dosiahnuť vyššiu kvalitu architektúry, treba začať pri návrhu projektu a spôsobe zadávania jeho spracovania, pretože napríklad len z ekonomického pohľadu môže kvalitný projekt pomôcť usporiť výrazné finančné prostriedky vo všetkých fázach prípravy, realizácie a životnosti stavby. Obdobné platí aj pre oblasť územného plánovania.“

Tu je dôležité spomenúť aj to, že materiál sa opiera a prirodzene nadväzuje na Politiku architektúry a stavebnej kultúry Českej republiky, ktorú pripravilo Ministerstvo pre miestny rozvoj v spolupráci mnohými partnermi a ktorú schválila v januári 2015 česká vláda. Takýto doument, žiaľ, na Slovensku zatiaľ chýba.

Štúdia EEIP uvádza, že dobre navrhnutá stavba či kvalitne spracovaný územný plán majú pre investora nielen pridanú estetickú hodnotu, ale predovšetkým hodnotu ekonomickú:„Kvalitná architektúra súvisí napr. s dlhou životnosťou a udržateľnosťou stavieb, s trvalosťou stavebných diel, s nižšími nákladmi počas životnosti stavieb, s nižšou energetickou náročnosťou stavieb/sídiel, s vhodným začlenením stavieb do území, vhodným priestorovým usporiadaním sídiel, s vyhovujúcou dostupnosťou či napojením na okolité sídla a pod. Nižšia kvalita stavebného diela potom, naopak, môže viesť k vyšším nákladom na opravy a údržbu, k stratám vyvolaným menej kvalitným prevádzkovým a dispozičným usporiadaním či k strate spoločenského významu verejnej stavby.“

Cieľom všetkých investorov by preto nepochybne mala byť kvalitná a udržateľná architektúra. Dvojnásobne to platí pri verejných zákazkách – štát by tu mal ísť príkladom a chovať sa ako správny hospodár. Pritom sa v praxi často stretávame s tým, že na tom najzásadnejšom, teda na projektových prácach, chce aj verejný obstarávateľ čo najviac ušetriť. Lacný projekt za najnižšiu cenu však v žiadnom prípade nemôže priniesť naivne očakávanú kvalitu.

Čím je štúdia alebo návrh stavby konkrétnejší, tým lepšie sa vysporiada s budúcou prevádzkou stavby a celkovými ekonomickými nákladmi. Ako ideálnu formu výberového konania na projekt uvádza analýza EEIP architektonické súťaže - tzv. súťaž návrhov. Obstarávatelia po tomto spôsobe zadávania verejných zákaziek siahnu len v mizivom množstve z ich celkového objemu. „V oblasti územného plánovania sú v ČR napr. v 51 % verejné zákazky zadávané na základe najnižšej ceny a v 49 % na základe ekonomickej výhodnosti. Obdobná situácia ako pri územnom plánovaní je aj v oblasti stavebníctva. Využívanie súťaží návrhov je tu tiež v menšine – podiel súťaží na všetkých obstarávaniach je približne 1 %,“ uvádza EEIP.

Architektonické súťaže sa pritom môžu na prvý pohľad zdať nákladnými a zdĺhavými, a to hlavne ohľadom samotného procesu súťaže (diskusia o súťažných podmienkach, priestor na rokovanie poroty, dodržovanie termínov podľa súťažného poriadku, honoráre porotcov či odmeny pre súťažiacich). Aj tak pri porovnaní celkovej hodnoty projektu a celkovej doby realizácie sú výška nákladov a doba trvania súťaže zanedbateľné. Súťaž návrhov navyše vedie k vytvoreniu časti návrhu, pričom proces bez súťaže len k nájdeniu vhodného dodávateľa. Zdanlivá nákladnosť realizácie architektonickej súťaže tak v porovnaní s ostatnými postupmi stráca na význame. Súťaže návrhov, ak sú správne a efektívne vedené, umožňujú vytvoriť širokú škálu inovatívnych návrhov riešenia a zaručujú kvalifikované posúdenie týchto návrhov odbornou porotou. Vďaka tomu je zaistená potrebná kvalita a následné ekonomické zhodnotenie stavby.

Analýza EEIP jednoznačne vyzdvihuje architektonické súťaže a uvádza, že „na dosiahnutie vyššej kvality v oblasti architektúry treba zvýšiť mieru využitia súťaží návrhov.“

Spracovateľ štúdie EEIP

Spracovateľom štúdie je spoločnosť EEIP, a.s., vedená prof. Michalom Mejstříkom, ktorá sa  od založenia v roku 1991 orientuje na poradenstvo korporáciám a vládam. Desiatky dopadových štúdií RIA poslúžili českej verejnej správe pri úprave českej legislatívy napríklad v oblasti dopravných stavieb, verejných zákaziek, vodárenstva atď. EEIP spolupracuje so svetovými konzultačnými firmami a medzinárodnými bankami. Jej konzultanti pôsobili okrem ČR v troch desiatkach krajín.

Kompletnú štúdiu nájdete na stránke spracovateľa

Zdroj: ČKA, MMR ČR, EEIP