InformacieSKA.sk

Výzva k informovaniu o súťažiach

Úrad SKA12.02.2016Súťaže

Vážené kolegyne architektky a kolegovia architekti, 

všetci si želáme, aby bolo čo najviac súťaží s kvalitnou prípravou, čestným priebehom a s kvalitnými výsledkami. Z pohľadu architektov a komory je jedným z kľúčových momentov  informovanosť o vyhlásení súťaže a jej súťažných podmienkach. Vzhľadom k tomu, že pre privátny a ani verejný sektor nie je povinnosťou informovať komoru o príprave a vyhlásení architektonickej súťaže, ani ju overovať komorou, často sa k nám dostávajú informácie o vyhlásených súťažiach náhodne, častejšie vôbec. Najhoršie je, ak má takáto súťaž nekorektné parametre, či už zámerne, alebo z nevedomosti vyhlasovateľa. Týka sa to najmä verejných alebo aj vyzvaných súťaží.

Vzhľadom na profesijné vyťaženie nie sme my, členovia výboru, a často ani zamestnanci Úradu SKA schopní zabezpečiť trvalý monitoring obchodného vestníka a ďalších zdrojov, napríklad lokálnych webových stránok, a takto získavať informácie o pripravovaných súťažiach.

Dovoľujeme si Vás preto z pozície členov Výboru SKA pre súťaže a verejné obstarávanie vyzvať k tomu, aby ste nám poskytli aktuálne informácie, ktoré sa dozviete o akejkoľvek súťaži, ktorá neprešla overovaním v SKA, najmä však takých, kde ste zaregistrovali podmienky v rozpore s etikou a zákonom.  Takými súťažami môžu byť napr. súťaže, kde zloženie poroty nedáva záruku kvality odborného posúdenia návrhov, kde dochádza k nerovnakému postoju k súťažiacim, kde vyhlasovateľ v rámci obchodnej súťaže žiada aj návrh, kde sú neprimerane nízke ceny a krátke lehoty, kde je podozrenie na účelovosť súťaže  a pod.

Táto Vaša informačná činnosť bude užitočná dôvodov, aby komora :

  • vykonala opatrenia k nevyhláseniu súťaže s neférovými podmienkami a zneužívaním verejných zdrojov,
  • oslovila obstarávateľa, resp. vyhlasovateľa s ponukou na pomoc pri príprave súťaže,
  • včas  informovala ostatných členov komory o súťaži,
  • prispela tým k zvýšeniu úrovne činnosti SKA a k zvýšeniu spoločenského postavenia architektúry a architektov.

V okolí, v ktorom žijete a pracujete, je iste veľa podnetov na riešenie. Dovoľujeme si Vás súčasne vyzvať, aby ste nabádali starostov, primátorov, poslancov, predstaviteľov verejnej správy a iných  potenciálnych obstarávateľov, aby tieto otázky riešili prednostne prostredníctvom súťaží návrhov. V ich príprave im ponúknite pomoc svoju, ako aj komory.

Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí predchádzať nečestným súťažiam a, naopak, zvyšovať počet úspešných architektonických, urbanistických a krajinárskych súťaží.

Akékoľvek informácie k súťažiam môžete zaslať na adresu marosova@komarch.sk alebo zatelefonovať na úrad komory 02/54431254, 02/54431080.

SKA, Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie