InformacieSKA.sk

Výsledky architektonickej súťaže Žilina – Bulvár

Redakcia12.02.2016Súťaže
Výsledky architektonickej súťaže Žilina – Bulvár

Víťazný projekt - autori Ing. arch. Igor Hianik (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Nikola Winková (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Miroslav Kollár (k-architekti)

Koncom januára 2016 vybrala porota urbanisticko-architektonickej súťaže víťazné návrhy, ktoré presvedčili svojou kvalitou a najlepšie splnili cieľ súťaže. Porota na konštatovala, že súťaž splnila svoj zámer - štrnásť hodnotených návrhov v súťaži prinieslo veľa impulzov a ideí na riešenie prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v meste známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo. Túto verejnú anonymnú súťaž s udelením cien vyhlásilo Mesto Žilina.

Do súťaže prišlo 15 súťažných návrhov. Porota súťaže na hodnotiacom rokovaní 29. januára 2016 rozhodla na základe posudzovania 14 hodnotených súťažných návrhov o výsledkoch takto:

  • 1. cena: Ing. arch. Igor Hianik (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Nikola Winková (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Miroslav Kollár (k-architekti)
  • 2. cena: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. Michal Marcinov
  • 3.cena: Ing. arch. Pavol Husár (H&H architecture), Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. art. Martin Varga, MArch. Daniela Majzlanová
  • 1. odmena: Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Júlia Rudinská
  • 2. odmena: Ing. arch. Peter Nezval, Ing. Veronika Bagarová, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. arch. Marcel Mészáros, Ing. Eva Teplická, Bc. Martin Tretina, Ing. Ondrej Bronček

Hľadanie nového atraktívneho verejného mestského priestor, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu dnes zastavaného námestia na hlavnej pešj osi Žiliny v smere sever-juh prinieslo vyhlasovateľovi zaujímavé návrhy nového verejného priestoru, ktorý má naďalej plniť pobytovú funkciu a úlohu hlavného pešieho ťahu mesta.
Riešený priestor určený je v mestskom obraze Žiliny jedinečný - má charakteristické znaky obdobia sorely, a to nielen z hľadiska komponovania súborov, ale i určujúcich architektonických znakov, ako sú klasicizujúce tvaroslovie, tektonické zásady, jasný osový rozvrh a cenný veľkorysý priestor medzi určujúcimi hmotami. Jeho východisková idea zakladajúca urbánnu mestskú os je necitlivo rozrušená novou hmotou Auparku spred niekoľkých rokov. Úlohou súťaže bolo navrhnúť koncept, ktorý bude podkladom pre ďalšie územnoplánovacie stupne a ich následné projektové spodrobňovanie. Taký koncept, ktorý umocní veľkorysú mestskú priestorovú osnovu, bude reflektovať architektonické špecifiká stavieb súboru, umožní variabilitu aktivít očakávaných v centrálnej mestskej pozícii a naznačí optimálny spôsob riešenia zložitých problémov dopravy areálu v jej rôznych podobách.
Väčšina doručených a hodnotených návrhov bola z hľadiska takýchto kritérií prínosná. Porota vo svojom rozhodnutí vyzdvihla také návrhy, ktoré tvorivo reagovali na základné kompozično-priestorové charakteristiky tohto chráneného súboru, jeho výraz a atmosféru, návrhy, ktoré boli vyvážené v miere ambície vlastného autorského vstupu voči pokore k jestvujúcemu. Také, ktoré okrem oddychových aktivít, pohodlnej pešej priepustnosti a pod. ponúkli plochy k variabilným, nie striktne predurčeným aktivitám.
V ďalšom rozpracovávaní tejto témy budú z hľadiska dopravných riešení úspešné také postupy, ktoré budú reflektovať trend postupnej eliminácie individuálneho automobilového prístupu do centier miest i rozumnej koexistencie takéhoto prístupu s nadradenou pešou, cyklistickou či hromadnou dopravou.
Kultivácia a zveľaďovanie mestských priestranstiev je aktuálnou témou mnohých slovenských miest. Urbanisticko-architektonické koncepty sa získavajú často za nejasných okolností bez súťaže ideí s jediným kritériom najnižšej ceny. Preto porota vyslovila uznanie vyhlasovateľovi za usporiadanie súťaže na takúto závažnú tému jedného z centrálnych verejných mestských priestranstiev. Treba veriť, že tento zámer, takto zmysluplne začatý, bude aj úspešne realizovaný.

Zdroj: sekretariát súťaže, Viera Šottníková, Archinfo