InformacieSKA.sk

V Trnave sa hovorilo o inteligentných mestách

Martina Jakušová17.02.2016Udalosti
V Trnave sa hovorilo o inteligentných mestách

Dňa 4. februára 2016 sa v novozrekonštruovanej budove Synagógy na Halenárskej ulici v Trnave konala konferencia časopisu Smart Cities s názvom “Trnava!”. Zúčastnilo sa jej viac ako 100 pozvaných primátorov miest, ich zástupcov, pracovníkov ministerstiev a manažérov rôznych podnikateľských subjektov a organizácií. Jedným z príspevkov bola aj prezentácia Imricha Pleidela, predsedu SKA, o verejnom obstarávaní architektonických a inžinierskych služieb. 

Na úvod konferencie vystúpil riaditeľ Sekcie regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja Marek Turanský, ktorý predstavil priebeh obnovy Synagógy. Obnovu realizoval Trnavský samosprávny realizoval v roku 2015 z prostriedkov EU a z vlastných zdrojov. V prvom tematickom bloku sa veľa sa hovorilo o financovaní mestského rozvoja – o možnostiach získať nenávratné finančné prostriedky a eurofondy na rozvoj miest a obcí. V rámci programu účastníci získali od Emila Píchu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informácie o aktuálnom stave nového Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ďalej praktické návody na postupnú tvorbu inteligentného mesta s ohľadom na vhodné koncepcie a technológie, ako aj námety na obnovu a využitie verejných priestranstiev.  Manažérka projektu Trenčín Si Ty Renáta Kaščáková predstavila ambiciózny príbeh presmerovania železničnej trate, vďaka ktorému mesto Trenčín získalo významné priestory v centre mesta. O ich podobe rozhodovala architektonická súťaž návrhov, ale aj široko koncipovaná participácia verejnosti, aká zatiaľ na Slovensku nemala obdoby. Predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prezentovali aktuálny stav prípravy, kritériá pre výber projektu a výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. Denisa Zlatá z Ministerstva kultúry SR zase predstavilo svoj koncept podpory kreatívneho priemyslu na Slovensku.

Ďalší blok sa venoval inováciám v správe mesta. Po úvodnom vstupe šéfredaktora časopisu Smart Cities a moderátora tohto bloku Davida Bártu o možnostiach zavádzania inovácií, o znižovaní výdajov mesta a zapojení občanov do jeho správy vystúpil Jaroslav Klusák z Litoměříc s príspevkom o dobrých skúsenostiach mesta Litoměřice s ich energetickým manažmentom. Ďalším z prednášajúcich bol Jaroslav Kacer, predseda komisie Smart City Rady mesta Brna, ktorý predstavil svoje skúsenosti s projektom Smart City Brno 2015.

Tretí tematický blok sa zameral na verejné obstarávanie. Predsedkyňa Úradu pre verejné obstarávanie SR Zita Táborská uviedla prítomných do problematiky verejného obstarávania v oblasti rozvoja miest a zavádzania smart technológií. Jedným z prednášajúcich bol aj predseda Slovenskej komory architektov Imrich Pleidel, ktorý sa venoval vo svojom príspevku verejnému obstarávaniu architektonických a inžinierskych služieb. Prodrobnejšiemu predstaveniu tejto problematiky sa budeme venovať v nasledujúcom čísle.

Konferencia bola ukončená spoločenským večerom vo forme networkingu a účastníci pozitívne hodnotili obsahovú aj formálnu stránku podujatia.

Podujatie zorganizovala redakcia časopisu Smart Cities za podpory Trnavského samosprávneho kraja a Združenia miest a obcí Slovenska. 

Foto: M. Jakušová