InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 10. 2. 2016

Úrad SKA16.02.2016Uznesenia
Uznesenie predstavenstva SKA z 10. 2. 2016

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že
1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Eugen Guldan, PhD.;
2. splatnosť úloh z ostatného zasadnutia trvá;

B. berie na vedomie
1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela
     a) o zasadnutí zástupcov architektonických komôr V4 v Brne 5. februára 2016,
    b) o príprave spoločného zasadnutia SKA a ČKA v Trenčíne v 06/2016,
    c) o konferencii Smart Citie v Trnave a stretnutí s p. Táborskou predsedníčkou ÚVO,
2. informáciu JUDr. V. Hanulákovej o organizovaní seminára pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky 3. februára 2016;
3. Informáciu Ing. arch. K. Viskupičovej o záveroch výboru pre mediálne aktivity a redakčnú radu;
4. Informáciu Ing. O. Mihálikovej o prípravách 15. jubilejného ročníka CE•ZA•AR 2015;

C. schvaľuje
1. návrh na podporu aktivít Spolku architektov Slovenska v roku 2016 v rámci Dohody o spolupráci vo výške 6.700 eur;
2. koncept grafického návrhu pre 15. ročník CE•ZA•AR 2016;
3. nový koncept vystavovania CE•ZA•AR 2015 na Conecu Bratislava;
4. finančnú podporu 800,- € na pokrytie nákladov spojených s inštaláciou a vernisážou výstavy troch architektov pri príležitosti ich životných jubileí (Ing. arch. Viera Mecková, Ing. arch. Stanislav Toman, Ing. arch. Otto Sedlák);
5. spoluprácu pri organizovaní 6. ročníka EUROSTAV conference a 3. ročníka konferencie SKGBC: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe;
6. záštitu na konferenciou reSITE „Města v migraci";
7. zahraničné služobné cesty na I. polrok 2016 (príloha);
8. úhradu členského ACE 2016 vo výške 4 754 eur;
9. návrh Redakčnej rady informovať verejnosť o ukončených súťažiach formou tlačovej správy;
10. návrh zmeny Skúšobného poriadku Slovenskej komory architektov od 1. marca 2016 (príloha);

D. súhlasí
1. so zaradením prihláseného diela do Registra architektonických diel (príloha),
2. s rozpracovaním komunikačnej stratégie a jednotného vizuálu SKA podľa predbežného návrhu predloženého Ing. arch. M. Jančokom;
3. so zaradením odborného seminára zameraného na akustiku budov do SVA;

E. vyhlasuje nový ročník CE•ZA•AR 2016;

F. poveruje
1. Ing. arch. R. Žákovského pripraviť pripomienky k návrhu Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty;
2. Ing. arch. M. Jančoka iniciovať zriadenie pracovnej skupiny pre rozpracovanie komunikačnej stratégie;
3. Ing. arch. K. Viskupičovú zúčastniť sa otvorenia vernisáže CE•ZA•AR 2015 v Slovenskej galérii B. Bystrici;
4. Ing. arch. K. Kobáka pripraviť návrh listu pre MDVRR SR ako obstarávateľa, resp. firmy ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s. ako víťaza tendra na ISV - Informačný systém výstavby;
5. JUDr. V. Hanulákovú
    a) zorganizovať seminár zameraný na autorské právo - licenčné zmluvy v II. štvrťroku 2016;
    b) rokovaním so zástupcami ZMOS o možnosti ďalšej spolupráce s SKA najmä v oblasti architektonických súťaží;
6. Ing. O. Mihálikovú
    a) pripraviť tlačovú konferenciu k vyhláseniu 15. ročníka CE•ZA•AR 2016,
    b) pripraviť finálnu podobu podmienok CE•ZA•AR 2016 na marcové zasadnutie predstavenstva.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 9. marca 2016 o 13.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel predseda
JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu