InformacieSKA.sk

Súťaž na riešenie verejných priestorov v Bratislave

Redakcia12.02.2016Súťaže
Súťaž na riešenie verejných priestorov v Bratislave

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vyhlásila koncom januára 2016 architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov s názvom Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave. Súťaž sa vyhlasuje ako verejná, anonymná a jednokolová. A je overená Slovenskou komorou architektov. Súťažné návrhy je možné podávať do 7. marca 2016. Kompletné súťažné podmienky si môžete stiahnuť na stránke Starého Mesta. 
Predmetom súťaže je návrh architektonicko-urbanistického riešenia verejných priestorov na Šafárikovom námestí a Fajnorovom nábreží v Bratislave ako kontaktných priestorov vo väzbe na trasu realizovanej električkovej radiály do Petržalky (Štúrova ulica  Šafárikovo námestie – Bosákova ul.).
Staré Mesto súťažou hľadá urbanisticko-architektonické riešenie oboch verejných priestorov vo väzbe na trasu nosného systému MHD – električky do Petržalky, ktoré zhodnotí a architektonicky vyrieši tieto rozdielne typy verejných priestorov v atraktívnej polohe Starého Mesta. Súťažiaci majú svojím návrhom podporiť ich celomestský až nadmestský význam, rozšíriť ponuku kvalitných verejných priestorov a doplniť chýbajúce funkcie občianskej vybavenosti verejného priestoru. Návrhy majú obsahovať priestorové usporiadanie jednotlivých sub-priestorov vrátane definovania nového, rozšíreného funkčného využitia.
Súťažné podmienky a podklady v elektronickej forme (CD) si môžete prevziať u vyhlasovateľa v pondelok až štvrtok od 8:00 do 16:00 a v piatok od 8:00 do 14:00, alebo si ich môžete vyžiadať zaslaním žiadosti na e-mail anton.gabor@staremesto.sk.
Ceny a odmeny

 • 1. cena : 5 000 eur
 • 2. cena : 3 000 eur
 • 3. cena : 2 000 eur

Členovia poroty

 • Ing. arch. Juraj Hermann, autorizovaný architekt SKA (predseda)
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč, autorizovaný architekt SKA, zástupca starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
 • Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, autorizovaný architekt SKA, Magistrát hl. mesta SR Bratislava – Sekcia územného plánovania
 • Ing arch. Martin Gajdoš, autorizovaný architekt SKA, poslanec mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
 • Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, autorizovaný architekt ČKA
 • Ing. arch. MgA Pavel Nasadil, autorizovaný architekt ČKA
 • Ing. arch. Pavol Paňák, autorizovaný architekt SKA

Lehoty súťaže

 • Dátum vyhlásenia súťaže: 27. januára 2016
 • Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 7. marca 2016 do 10:00 hod.
 • Termín odovzdania návrhov: do 7. marca 2016 do 16:00 hod.
 • Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 14. marca 2016
 • Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 24. marca 2016

Zdroj: MČ Bratislava - Staré Mesto