InformacieSKA.sk

Autor a vlastník architektonického diela

Oľga Kopšová 16.11.2015PoradňaPridať komentár
Autor a vlastník architektonického diela

Nový autorský zákon, zákon č. 185/2015 Z.z., ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2016 (ďalej len zákon) definuje v § 3 ods. 6 architektonické dielo ako “najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.“

Za architektonické dielo však nemožno považovať stavbu, stavebné dielo a také výsledky činnosti, kde prvok architektonickej tvorivej činnosti absentuje, ako napríklad statické výpočty, vyslovene technické riešenia, technické vykonanie stavebných činností, ktoré sú zostavené z technických prvkov. To znamená, že nie každá stavba alebo projektová dokumentácia schválená stavebným úradom je architektonickým dielom, na ktoré sa vzťahuje autorské právo.  Za architektonické dielo, teda autorské dielo, ktoré požíva autorskú ochranu v zmysle zákona, možno považovať len také dielo, ktoré je výsledkom jedinečnej, tvorivej, duševnej činnosti autora a je objektívne vnímateľné (vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami) bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

Vzťah autora architektonického diela a vlastníka takéhoto diela upravuje zákon v § 33 Vzťah autorského práva k vecným právam. Samotným nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo.

Postavenie vlastníka upravuje Občiansky zákonník tak, že vlastník v medziach zákona je oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, používať jeho plody a úžitky a nakladať s nim. Právo držby patrí medzi základné práva vlastníka, i keď držiteľom môže byť aj iná osoba ako vlastník. Vlastníctvo však zaväzuje, nemožno ho zneužiť na ujmu iných práv alebo v rozpore so zákonom. Nakladanie s predmetom vlastníctva znamená disponovať s ním, môcť ho predať, darovať, zaťažiť vecným bremenom, dať ho do nájmu a pod. Vlastníkmi môžu byť fyzické i právnické osoby a všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Toto rovné postavenie je zaručené Ústavou SR. Vlastnícke právo je vecným právom, ktorým sa rozumejú subjektívne práva, všeobecné, čiastočné alebo priame. Práva vlastnícke alebo spoluvlastnícke je absolútnym právom, dáva vlastníkovi práva s vecou nakladať podľa svojej vôle, avšak výkon vlastníckeho práva musí byť v súlade so zákonom. Nemožno vlastníka rušiť pri výkone jeho práva, ale ani on nesmie nakladať s vecou tak, aby zasahoval do oprávnených záujmov iných.

Autorský zákon v § 33 podrobnejšie upravuje povinnosti a práva autora, ako aj vlastníka veci prostredníctvom ktorej je autorské dielo vyjadrené: „Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať túto vec a predchádzať strate, poškodeniu alebo zničeniu tejto veci, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu nevyplýva iné,“ napr. údržba stavieb a ich odstraňovanie  podľa § 86 až 97 zákona č. 50/1976 Zb. alebo zákona č. 49/2002 Z.z.

Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené. Veľmi dôležité je aj ustanovenie ods. 5 § 33, ktorý upravuje právo autora na to, „aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela, túto vec dočasne poskytol, ak o to autor požiada, je to nevyhnutné na uplatnenie práva autora použiť svoje dielo podľa tohto zákona a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka alebo iného užívateľa tejto veci.“

Nový autorský zákon v ustanovení ods. 7 § 33 ponechal úpravu špecifickú pre architektonické dielo v znení: „Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela alebo inak nezasahujú do autorských práv.“

Právo autora architektonického diela na autorský dohľad je explicitne vyjadrené v ods. 8 § 33 takto: „Zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, je povinný umožniť autorovi tohto diela dohľad nad zhotovením stavby, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami zhotoviteľa stavby.“

Treba si uvedomiť, že zákon tu nerieši vzťah vlastníka diela a autora, ale vzťah zhotoviteľa (dodávateľa) stavby a autora architektonického diela, pričom zákonom je zabezpečené právo autora sledovať, ako sa architektonické dielo uskutočňuje, a zhotoviteľovi je uložená povinnosť mu to umožniť.

Ilustračné foto: M. Jakušová

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu