InformacieSKA.sk

Záväznosť regulatívov územného plánu zóny v praxi

Tomáš Sobota12.09.2015TémaPridať komentár
Záväznosť regulatívov územného plánu zóny v praxi

Ing. arch. Tomáš Sobota

Som spracovateľom územného plánu zóny (ÚPN-Z) pre územie, v ktorom má byť umiestnený mestský park. Je to pekná práca, človek pookreje, nie je to tradičná stavbárska „muklovina“. Robí sa dobre do okamihu, kým netreba dané územie začať rozumne regulovať. V parku sa veľmi stavať nemusí a preto väčšina územia nebude husto zastavaná. Napriek tomu navrhujeme priestorové usporiadanie územia, i keď nie pomocou stavieb. Totiž aj názov Návrh priestorového a funkčného usporiadania územia nespomína hmoty, ale priestory. Prekvapí zistenie, že zaregulovať priestor bez hmôt stavieb nie je až také jednoduché. A tu je kameň úrazu.

Myslím, že architekt-urbanista navrhuje priestory pomocou kompozičných nástrojov, používaním hmôt, pričom hmoty môžu byť stavby, ale aj stromy, terén... Keď som si položil na územie duplex a začal som uvažovať nad tým, kde a ako bude v území navrhnutá výstavba, len pomaly prichádzali ucelené myšlienky... Je dosť ťažké navrhnúť objemy hmôt bez toho, aby som poznal ich dispozičné riešenia. A zase ako riešiteľ ÚPN-Z nemôžem dispozične vyriešiť všetky objekty, pretože som vo fáze, kedy ani neviem, kto a kedy bude ich investorom a čo presne v nich bude.

Po konzultácii so zástupcami obstarávateľa som sa rozhodol, že za záväzný prehlásim len regulačný výkres a výkres Komplexný urbanistický návrh (ďalej len KÚN) nebudem určovať ako záväzný. V regulačnom výkrese sú všetky informácie o navrhovanej výstavbe v území zrozumiteľne delené na bloky tak, aby bolo možné presne dodržať navrhovanú priestorovú a funkčnú schému. Takto dosiahneme zachovanie priestorových väzieb, ktoré chceme v budúcnosti v území docieliť, pričom nezviažeme budúcim tvorcom objektov a ich investorom ruky. Výkres KÚN tak bude v UPN-Z slúžiť len ako „reklama“ na dané riešenie územného plánu, ale autori stavieb budú môcť navrhovať podľa potrieb konkrétneho klienta.

Problém nastal pri komunikácii s nadradeným orgánom – t. č. Krajským stavebným úradom, ktorého zástupcovia tvrdia, že výkres KÚN je predsa hlavný výkres a musí byť záväzný. Snažil som sa na verejnom prerokovaní vysvetliť, prečo ho nenavrhujeme ako záväzný, ale nepochodili sme. Úrad trvá na svojom. Možné dôsledky? Ak bude výkres KÚN záväzný pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie v území, ľahko sa môže stať, že architekti narazia na problém, že ho budú musieť meniť (procesom zmeny a doplnku), ak budú v území chcieť navrhnúť iný pôdorysný tvar objektov (s týmto tvrdením a požiadavkou úradov sme sa stretli napr. v Banskej Bystrici viackrát: tento objekt musí mať takýto pôdorys a takto musí byť orientovaný...).

Osobne si nemyslím, že výkres KÚN musí byť záväzný, dokonca si myslím, že by v zásade nemal byť záväzný. Namiesto neho by mohol byť v slovenskom urbanizme zavedený ako povinný iný výkres – výkres kompozičný, z ktorého by bolo zrejmé, ako to ten autor s tým priestorom pre ľudí vlastne myslel. Dôležitejšie je docieliť priestorové usporiadanie ako hmotové objemy.

Vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v §13, ods.7 uvádza: Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje (…) regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb...

Vyhláška teda konkrétne neuvádza, v ktorej grafickej prílohe musia byť uvedené regulatívy zavedené. Môj záver je: ak teda kvalitne spracujem regulačný výkres, ku ktorému bude kvalitne pripravená textová a tabuľková záväzná časť, pre reguláciu v území by mi mal postačiť. KÚN je takto len „omaľovánka“. V pohode. Keď kúpite šunku, často na obale býva odfotená s titulkom "Príklad servírovania“. Tak toto je výkres KÚN v UPN-Z. Keď otvorím obal, dozviem sa detaily – vôňu, farbu, chuť... Mne to nevadí. Ale často to pôsobí v praxi zmätočne, ak sú záväzné výkresy oba. Pripúšťam, že je možné KUN určiť ako záväzný v časti funkčnej regulácie územia, ale tú viem predsa účinne regulovať pomocou regulačných sektorov vymedzených v grafickej časti s účinným opisom v textovej záväznej časti.

Pre ilustráciu k článku prikladám výsek z KÚN a z Výkresu regulatívov, do ktorého som sa snažil zakomponovať aj nástroje určujúce kompozičné zásady v území – kompozícia je podľa môjho názoru zásadnou zložkou tvorby prostredia...

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu