InformacieSKA.sk

Vyhlásenie 21. ročníka Stavby roka

Redakcia16.09.2015SúťažePridať komentár
Vyhlásenie 21. ročníka Stavby roka

 Víťazné dielo Stavby roka 2014 - Danubiana Meulensteen Art Museum, Vodné dielo Gabčíkovo - stupeň Čunovo, autori: Ján KUKUĽA, Jozef JAKUŠ, autor fotografie: Matej KOVÁČ

Nový ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2015, ktorej gestorom je aj Slovenská komora architektov, je spustený. Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2014 do 30. novembra 2015. Prihlášku do súťaže môže do 30. novembra 2015 podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok. Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie je 20. decembra 2015. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách - podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos. Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí tri nominácie na hlavnú cenu bez udania poradia a z nich hlavnú cenu titul Stavba roka 2015. Ďalej porota udelí dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
ďalej šesť cien vyhlasovateľov súťaže (Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
 Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie, Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty
za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela, Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
za optimálne použitie progresívnych stavebných výrobkov alebo systémov v stavbe, Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Bytový dom roka 2015 vrátane rodinného domu a Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r.o. za komplexné riešenie architektonického diela).

V 21. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 7. ročník web ankety o Cenu verejnosti 2015 na základe hlasovania širokej verejnosti na portáli www.zoznam.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v prvých mesiacoch roka 2016 v Bratislave v spolupráci s RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb.

Súťaž organizujú Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. a Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Súťažné podmienky a prihlášky do súťaže možno získať u organizátora súťaže: mail@stavbaroka.eu, mail@abfslovakia.sk www.stavbaroka.eu, www.abfslovakia.sk, 0903 246 628, 0917 490 401. 

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu