InformacieSKA.sk

Územné plá(tanie)novanie

Jana Zlámalová12.09.2015TémaPridať komentár
Územné plá(tanie)novanie

Ing. arch. Jana Zlámalová

Foto: Rybník, Častá, zdroj: J. Sládek, Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti

Naše obce, mestá aj regióny majú svojich problémov viac ako dosť. Problémy môžu život poriadne znepríjemniť, ale zároveň môžu byť aj výzvou na ich vyriešenie . Záleží na uhle pohľadu. Problém, ktorý dnes riešia (?) takmer všetci, sa volá klimatické zmeny. Slovo zmena vyvolá pozornosť najmä v súvislosti s tým, o akú zmenu vlastne ide? Môže to byť zmena k lepšiemu, ale aj k horšiemu. Teda? Určite mi dáte za pravdu, že zmeny klímy sú jednými z najzásadnejších okolností, s ktorými sa naše sídla musia v súčasnosti vysporiadať. Či už ide o ich prehrievanie, dlhé suchá a na druhej strane náhle prívalové dažde, povodne, ktoré spôsobujú miliónové škody na majetkoch, a horšie je, že aj na životoch ľudí.

Môže pomôcť k zvýšeniu ich odolnosti územné plánovanie? Rozhodne áno. Medzi základné zásady a ciele územného plánovania patrí aj vytvorenie predpokladov pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja územia. Ide v prvom rade o to, aby sa pred povolením akýchkoľvek ľudských zásahov a činností zistili možnosti dotknutého územia tak, aby nedošlo k jeho devastácii a ohrozeniu, týkajúceho sa všetkých oblastí.

Preto pre uskutočnenie akejkoľvek činnosti treba sústavne a komplexne zisťovať a aktualizovať možnosti územia pre jej umiestnenie a vytvárať predpoklady k tomu, aby všetky činnosti a zámery boli zosúladené a skoordinované s potrebami územného rozvoja, urbanizovania územia,  ochrany a tvorby krajiny a starostlivosti o životné prostredie. Treba zdôrazniť aj otázku  zodpovedného využívania prírodných zdrojov a  zachovanie všetkých hodnôt v území (prírodných, kultúrno-historických... ) aj pre budúce generácie.

Územný plán akéhokoľvek stupňa (región, obec, zóna) musí obsahovať záväzné regulatívy, ktoré sú najdôležitejším výstupom územného plánovania a sú súčasťou jeho záväznej časti. Záväznú časť územného plánu musia dodržiavať všetci, ktorí do územia vstupujú so svojimi návrhmi, plánmi a projektmi, a samozrejme aj tí, ktorí tieto plány a projekty schvaľujú a povoľujú ich realizáciu. V tejto súvislosti sa budem zaoberať len otázkou tvorby územného plánu, nie tým, ako sa v praxi (ne)dodržiava, pretože to by si vyžiadalo samostatný článok. Musím zdôrazniť, že dobrý  územný plán je základným predpokladom pre zabezpečenie optimálneho rozvoja územia.

Ale späť ku klimatickým zmenám a možnostiam, ktoré na zmiernenie ich dôsledkov umožňuje územné plánovanie prostredníctvom záväzných regulatívov územných plánov. Asi najlepšie to bude ilustrovať príkladom. Nový územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja (AUREX, spol. s r. o., 2013 ) má v rámci svojej záväznej časti aj regulatívy týkajúce sa uvedenej problematiky. Sú v nich formulované opatrenia, ktoré sa týkajú aj  riešenia krajinno-ekologických problémov v území a starostlivosti o životné prostredie. Ide najmä o ochranu štruktúry a rázu krajiny, protipovodňovú a protieróznu ochranu v súvislosti s ochranou ekologicky cenných biotopov ako plôch s významnou vodozádržnou funkciou, ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy s dôrazom aj na jej ekologickú a environmentálnu funkciu. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd je v regulatívoch zdôraznená potreba venovať zvýšenú pozornosť pravidelnému čisteniu kanalizácií.

Územný plán regiónu je nadradenou dokumentáciou pre územné plány obcí, ktoré musia jeho záväzné regulatívy rešpektovať. V tejto súvislosti, ako aj v súvislosti s témou článku, by som chcela upozorniť aj na regulatívy Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré hovoria o potrebe kompaktného rozvoja obcí primárnym využívaním voľných, nezastavaných častí zastavaného územia a revitalizáciou a opätovným využitím opustených stavebných území (tzv. brownfieldov), ako aj o prehodnocovaní opodstatnenosti budovania spevnených plôch v území.

Vzhľadom na svoju mierku (1 : 50 000) nemôže Územný plánu regiónu BSK riešiť svoju záväznú časť podrobnejšie tak, aby sa dotýkala jednotlivých funkčných plôch alebo parciel, toto umožňujú územné plány obcí a zón.

Ich obstarávatelia (orgány samosprávy na obecnej a mestskej úrovni) si v záväzných regulatívoch svojich územných plánov môžu zaregulovať a schváliť také opatrenia, ktoré budú reagovať na potrebu ochrany sídiel pred dôsledkami klimatických zmien. Tieto opatrenia sa v ďalšom procese musia premietnuť do rozhodnutí povoľovacích orgánov ako záväzné podmienky pre výstavbu.

Možno si poviete, že čo z toho, keď je to len na papieri alebo v počítači, ale územné plánovanie iné možnosti nemá. Zaoberá sa tou činnosťou, ktorá je odvodená od jeho názvu. Vytvára predpoklady na optimálne zosúladenie všetkých činností v území. Dodržiavanie pravidiel je vecou nás všetkých. Už aj preto, že ak snahy o nápravu zlyhajú, možno nebude na koho ukázať prstom.

Záverom uvediem pre informáciu, že Územný plán regiónu BSK je zverejnený na stránke BSK, kde tiež nájdete Urbanisticko-krajinársku štúdia na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti (kol. PF UK Bratislava so zastúpením SHMÚ, MŽP SR, GÚ SAV), ktorú BSK obstaral v roku 2014 a ktorá tiež prispieva k riešeniu tejto problematiky a môže slúžiť ako územnoplánovací podklad pre aktualizáciu nielen územného plánu regiónu, ale aj územných plánov obcí na území BSK.

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu